Dato: 25. februar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:] Kjbenhavn den 25 Feb: 1843

[datering kan kun vre januar, da HCA forlod Kbenhavn 30. januar - 25. Februar var han i Hamborg og Harburg.]

Histrede kjre Beskow!

Imorgen forlader jeg Kjbenhavn, men fr jeg reiser, disse faae Linier; igaar, ret som jeg stod og pakkede sammen til Afreise, bankede det paa min Dr og Baron Lagerheim traadte ind med to Breve fra Dem og den mig af Deres ophiede, velsignede Monark mig tildelte Hders Gave! jeg blev i hieste Grad overrasked, da slig en Naade aldrig var faldet mig ind, min hieste Attraa var at vide at Hans Majestt med naadigst Velbehag havde hrt mig nvne og at jeg altsaa kunde gjre mig en Slags Haab om naar jeg en Sommer kom til Stockholm, da at blive presenteret for ham; jeg har en naturlig Begjerlighed efter at see alle store, udmrkede Mnd og jeg har vret meget bedrvet over at jeg under mit forrige Besg ikke tilfldig, paa Promenaden, eller andet Sted, saae den interessante svenske Konge; at erholde om en Audiens fandt jeg ikke da passende, og en saadan var vist da ikke tilstaaet mig, nu derimod efter at han allernaadigst havde modtaget et Arbeide af mig kunde det dog findes sandsynligt at jeg kunde see ham Ansigt til Ansigt. Hvor stor var derfor min Overraskelse at modtage et synligt Tegn paa Kongens Naade, (jeg fik dette og begge Deres Breve paa / eengang,) hvorledes skal jeg kunne udtrykke min Tak; vil De i de varmeste og inderligste udtryk bringe den; gjerne vilde jeg selv skrive Kongen et par taknemlige Ord til, men jeg frygter det er for meget stridende mod Formen; dog troer De det gik an og vilde vre saa venligsindet mod mig at skrive mig til i Paris, gjennem Deres eget Gesandtskab, da vil jeg ieblikkelig, saa godt jeg kan, paa fransk* sige hvor glad hans Maiestt har gjort mig og hvor dybt jeg fler hans hie Naade. Vil De i et hvert Tilflde sige Kongen, at jeg fler mig sat i en aandelig Gjld til ham og hans Folk over al den Naade og Velvillie man viser mig, gid jeg engang kunde vise nogenlunde at fortjene det; at Sverrigs Carl Johan er mig naadig og god rrer og smigrer paa det strkeste. Gud glde velsigne ham, som han har gjort mig glad! - Men i Grunden er det endnu formeget efter mine Fortjenester! - Fra Paris skal jeg skrive Dem et Brev til, maaskee derfra et og andet kan meddeles, der vil interessere Dem. Jeg bliver en 14 Dage paa Breitenburg og da gaaer deti een Flugt over Cln og Brssel til Paris, Pindsehellige Dage er jeg atter i Danmark! Lev vel! gid at jeg snart maa kunne see Dem! Lev vel!

Deres Dem inderlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm