Dato: 29. april 1862
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[...]

Jeg kan ikke undlade at sende Dig et Par Linier i Anledning af et Inserat i "Aftonbladet", som jeg virkelig læste med en Begeistring, der i lige høi Grad hidrørte fra mine Følelser for Dig som Digter og fra min Nationalstolthed som Dansk. Der stod nemlig at der af et engelsk literairt Samfund arbeidedes paa Udbredelsen af god Læsning blandt Hinduerne, og at allerede en hel Del fortrinlige Skrifter i Oversættelse vare udkomne i de forskjellige bengalske og indiske Tungemaal; men af Alt havde Intet i den Grad tiltalt Almenheden og forvoldet en saadan Glæde som H. C. Andersens Æventyr og Historier. Jeg følte mig virkelig ganske opløftet ved den Tanke, at Du, blandt Kalidasas Efterkommere og i de Egne, hvor Sakuntala er fremstaaet, skulde feire en saa glimrende Triumf. Jeg ser nu i Aanden dine Værker trænge ind i det Indre af Afrika og blive aandelig Føde for de Folkeslag, der før vare Menneskeædere. Hvem ved, om ikke dine Fortællinger, der indeholde saa megen sand Religieusitet, endog maatte bidrage til at aabne Øinene for Christendommens skjønne og trøstende Sandheder! Det er dog mageløst at have opnaaet et saadant Resultat! Hvorledes skal jeg ret kunne udtrykke min Glæde derover! Hvorledes tilgavns lykønske Dig, uden ved at lykønske mig selv til at være blandt de Lykkelige, der forstaar Dig, skatter Dig, holder af Dig og eier en Plads i dit venlige Hjærte.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost