Dato: 18. februar 1860
Fra: H.C. Andersen, N. C. L. Abrahams   Til: Notarius publicus
Sprog: dansk.

[Testamente med tilfjelser af 1873 og 1875.]

Naar jeg ved Dden er afgaaet, er det min Bestemmelse, at der skal forholdes med mine Efterladenskaber saaledes som jeg bestemmer i dette Testament.

Naar ndvendige Udgifter og muligt noget Regnings Krav er berigtiget, antager jeg, at der vil vre 8000 Rdlr., (siger og skriver otte tusinde Rigsdaler) i Penge og Vrdipapirer, saameget omtrent eier jeg nu; disse vil jeg saaledes deles:

I

Jeg har i Odense gaaet i Fattigskolen paa Fattiggaarden; existerer endnu samme Skole, da til denne, eller er den hvet, da til enlignende Fattigskole i Odense giver jeg 1000 Rdlr (Tusinde Rigsdaler); disse skulle staaer fast, men Renterne af samme, (jeg antager at det bliver omtrent 40 Rdlr aarligt) gives den flittigste Dreng der, i Skoletiden, til Hjelp og Opmuntring, samme Legat kaldes: "H. C. Andersens Hjelp".

II

Viggo Drewsen, Dattersn af Excellensen Jonas Collin, erholder udbetalt 1000 Rdler (Tusende Rigsdaler).

III

Ovennvntes to Brdre: a) Einar Drewsen erholder 600 Rdlr (sex hundred Rigsdaler) og b) Harald Drewsen 400 Rdlr. (fire hundred Rigsdaler).

IV

De tre Sstre: Ingeborg, Anna og Agnete, dtre af Lind og hans Hustru fdt Louise Collin, erholde at dele lige imellem sig 1000 Rdlr. (Tusinde Rigsdaler) i Alt.

V

Frken Mathilde rsted, Datter af vor bermte H. C. rsted erholder 1000 Rigsdaler (Tusinde Rigsdaler)./

VI

a)

Frken Jane Hanck, Datter af Lrer ved Odense Latinskole Hanck og hans Hustru fdt Iversen, (begge dde), erholder 400 Rdlr (fire hundred Rigsdaler).

b)

Enkefru Helene Balling og hendes ugifte Sster Augusta Nbo, eller den Efterlevende af disse, erholder 300 Rdlr (tre hundred).

c)

Enkefru Boye, en Datter af Birkner i Corser, er holder 300 Rdlr (tre hundred Rigsd), men er hun dd naar dette Testament gjelder, da hendes Datter Enkefru Jette Petersen disse hende tilstaaede Penge.

VII

a)

Jonas Collin, Sn af Etatsraad Eduard Collin 500 Rdlr (fem hundred)

b)

Edgar Collin, Sn af Gottlieb Collin 500 Rdlr (fem hundred).

VIII

a)

Den af Componisten Professor J. P. E. Hartmanns Snner, som ieblikkelig har bedst Gavn deraf, gives 400 Rdlr (fire hundred).

b)

Hvad der endnu, efter at ovennvnte a) nvnte 400 Rdlr ere tagne fra dette Tusinde, bestemmer jeg, naar andre ndvendige Udgifter ere gjorte, at gives til det af Studenterne for 1828 stifede, saakaldte "Andersen-Paludan-mllerske Legat for en fattig Digter.

Til mit Bo maa jeg henregne ogsaa Honorar for eventuelle nye udgaver af mine Skrifter (efter Loven 29 December 1851 p: 3, om Eftertryk); til at ordne og forestaae dette Forhold med Forlggeren, (som saadan nsker jeg fremdeles Reitzels Boghandel, der vil give et Honorar passende efter Tids Omstndigheder,) bemyndiges Hr Etatsraad Eduard Collin, eller om han er dd, der da af Excellensen Jonas Collins Brn eller Brnebrn, vlges Een imellem sig, som overtager det. De forskjellige tusinde Rigsdaler som indkomme, bestemmer jeg sttes paa Rente og denne, og denne, i de tredive Aar Sagen er under den collinske Beskyttelse, gives, det vil sige Renten for to Aar, som Brude-Udstyr til unge Piger i den collinske Familie./

Dette Brude-udstyr kan saaledes erholdes hvert andet Aar, mlder Ingen sig da lgges Rente til Kapital, efter de tredive Aar bliver Renten af Kapitalen givet hvert andet Aar til "en fattig Kunstners Datter" dog ere Dttre af Digtere nrmest, Legatet kaldes "H. C. Andersens Brude-Udstyr."

Af andre Eiendele jeg besidder, gives saaledes:

a) Jonna Stampe fdt Drewsen erholder min Diamants Brystnaal og n af Dickens Romaner, hvori hans Haandskrift findes.

b) Min Guddatter Rigmor Stampe faaer Ingemanns og

ehlenschlgers samlede Skrifter.

c) Fru Henriette Collin, fdt Thyberg, er holder mine smaae Ordener, blandt hvilke "Nordstjernen" er baaret af ehlenschlger.

d)Louise Collin (Eduard Collins Datter) faaer min Ring med Fred VII Navnetrk.

e) Jonas Collin, skal have min svenske Guldmedallie og den tydske Udgave af Brockhauss Conversations Lexicon.

f) Digteren Carl Andersen, af Gades Famelie [!] faaer Auerbachs gesammelte Schriften og Chamissos Gedichte med dennes Haandskrift i.

g) Det kongelige Bibliothek erholder mit store Album og fire Exemplarer af Dickens Vrkeer med hans Haandskirft fori.

h) Etatsraaad E. Colin tildeles mine to i Fliel indbundne Album, dernst Resten afmine Bger som ikke her ere tilstaaede andre, ligesaa gives ham, men til at dele, som han vil, med Professor Abrahams, alle mine Breve og Manuskripter.

i) Clara Heincke, Datter af afdde Politiprsident i Breslau (jeg troer Faderen var Politiprsident) skal have de to Olie Malerier jeg har af Meelby; (det er to Sstykker)

k) Fru Serre i Dresden faaer Photographi af Storhertugen af Weimar, min egen Photographi og det lille Oliemaleri af Petzholdt, ligesom Theekopperne med Glorup paa.

l) Clara Hartmann, Datter af Componisten, faaer min Slvkaffekande.

m) Fru Louise Lind fdt Collin, de to Oliemalerier af Dahl.

n) Professor Worsaae erholder Jerichaus Portrt til Samling af Danske Mnd og klber bag paa en Sddel at det er givet af H. C. Andersen.

o) Min Guddatter [Emilie Birgitte Marie Hornemann, 1854-1934] (Professor Hornemann og Hustru fdt Hohlenbergs Datter) gives min Ring med den rde Steen.

p) Professor Theodor Collin, min Brystnaal med den blaa Steen.

q) Gottlieb Colin erholder Resten af de Billeder som ikke her er givet til Andre.

r) Min Gudsn Daniel Swane, Sn af Prsten, der var Lrer i Sor, erholder mine samlede Skrifter paa tydsk og dansk samt rsteds / og Christian Winthers samlede Skrifter.

Mine vrige Efterladenskaber overladet det Fru Ingeborg Drevsen og hendes Broder Eduard Collin at fordele, som de Bedst synes, dels mellem sig, Familien og mine Venner, dem jeg kan nske have en lille Erinding om mig.

Da jeg fremdeles ikke nsker at mit Bo tages under ordinair Skifterets Behandling, bestemmer jeg herved at min sidste Vilie udfres af exsecutor testamenti, og at denne strax indgiver Ansgning om at maatte behandle Boet som Skiftecommission. Som exsecutor Testamentii vlger jeg herved nuvrende Hr Etatsraad Eduard Collin, i Tilflde af at han skulde vre dd, eller paa anden Maade hindret, nsker jeg det besrget af Hr Etatsraad A. Drewsen, gift med Ingeborg Collin, ere disse dde, da een eller anden Dygtighed mellem de Collinske Brn eller Brnebrn - eller een af mine efterlevende dygtige Venner, maa da trde til.

Jeg forbeholder mig selvflgelig Tid efter anden at gjre saadanne Forandringer eller Tilfielser til ovenstaaende Bestemmelser, som jeg maatte finde passende.

Til Bekrftigelse at jeg egenhndig og ved min Fornufts fulde Brug har underskrevet dette Testament, skeer denne Underskrift i Overvrelse af Notarius publicus i Kjbenhavn, dog uden at Testaments Indhold oplses.

[N. C. Abrahams hndskrift:] Kjbenhavn d. 18 Februar 1860.

H. C. Andersen.

-

[N.C. Abrahams:]Jeg underskrevne Notarius publicus Regius i Kjbenhavn bevidner herved, at Herr Professor Hans Christian Andersen, Ridder af Dannebrog og flere Ordener, Dannebrogsmand, mig personlig bekjendt, har ved sin Nrvrelse paa Notarialcomptoiret egenhndig underskrevet foranstaaende af mig ulste Testament, hvilket han erklrede selv at have skrevet og hvis Indhold han ratihaberede ved fuldkomne Sindskrfter.

Det til Bekrftelse og under min Haand og mit Embedssegl.

Som Notarialvidner vare tilstede dHrr. H. Kruse og V. Roelsgaard.

Kjbenhavn den 18 Februar 1860.

Vidner HMCKKKruse

V Roelsgaard

N. C. L. Abrahams not.publ.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[Udkast. Kun de tre frste Sider er beskrevet, fjerde Side er blank. Det frste Afsnit er betegnet med I, de flgende med Tallene 2-13. Ordlyden er ikke helt den samme som i det endelige Testamente, men Afvigelserne er uden Betydning, undtagen for de her gengivne Afsnits vedkommende.

Afsnit I svarer ganske til Afsnit I ovenfor. Afsnit 2 til Afsnit II , 3-4 til ovenstendes IIIs og B, Afsnit 5 til IV, Afsnit 6 til V, Afsnit 7-8 til VII a og b. I Afsnittene 2-8 er kun anfrt Legatarernes navne og de dem tildelte Belb, der er overensstemmende med det ovenstende Testamentes Summer. Afsnit 9, der svarer til VI, lyder her:]

9. Frken Iane Hanck, lever fattig og ene, er en Datter af Lrer ved Latinskolen Hanck og Madseline Iversen ... 500 Rdlr.

[Afsnit 10 svarer til VIb, Afsnit 11 til VIc, kun at Belbet her er 400 Rdlr. mod 300 Rdlr. i ovenstende. Afsnit 12, der svarer til VIII a, lyder:]

12. Den meest lovende af Componisten Professsor I. P. E. Hartmanns Snner og som oieblikkelig har meest Gavn deraf ... 400 Rdlr.

[Afsnit 13 svarer til VIII b.

Derefter flger et saalydende Afsnit,d er atter er overstreget:]

Dersom ved min Dd findes frre Penge end her er angivet, da bortfalder frst No. 13, dernst No. 12-No 8., og No 4. uden at de srligt skulde bheve det.

[Det flgende Stykke, der ikke er forsynet med Nummer "Til mit Bo henhrer ... Brude-Udstyr"), er vsentlig overensstemmende med det tilsvarende Afsnit i Testamentet ovenfor.

Fordelingen af de enkelte Genstande i det flgende Afsnit er anderledes end i det endelige Testamente, og dette Afsnit gengives derfor her.]

Jonna Stampe erholder

Min Diamant Brystnaal og een af Dickens Romaner med hans Hanndskrift.

Ionas Collin min svenske Guldmedallie og

Louise Collin Min Ring med den rde Steen midt. i.

G. Collin og Kone, alle mine Malerier og Skilderier paa fire nr, nem[lig] to Sstykker af Meelby som sendes Frken Clara Heinck i Breslau, Portrt af Jerichau som tildeles Hr Worsaae til Samlingen han tnker paa, og de brylske Terrasser af Dahl, som forres Edgar Collin.

Det kongelige Bibliothek mid [sic] store Album og 4 Exemplarer af de Dickenske Skrifter med hans Haandskrift foran i.

Mine vrige Sager overlades E. Collin og Fru Drevsen paa bedste Maade at fordele mellem sin Familie og mine mange Venner. -

Slvkaffekanden - Clara Hartmann. Fru Iette Collin mine smaa Ordener.

-

[Det flgende og sidste Afsnit af udkastet er saa godt som enslydende med det sidste Afsnit i ovenstende endelige Testamente; dog er Executors og hans eventuelle Stedfortrders Navn ikke indfrt, hvilket ogsaa viser, at der foreligger et uddkast. Udkastet er dog dateret og underskrevet.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost