Dato: 12. oktober 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 12 Oct. 1841

Det bliver i Dag kun et lille Epistel, thi jeg er meget lidende og jeg skriver alene for at De ei skal have Grund til at beklage Dem over at jeg ei er opmrksom naar De saa tidt glder mig med Brev. Jeg har i over otte Dage lidt saa skrkkeligt af Tandpine, at jeg endnu ikke er ret Menneske! jeg har prvet Kryosoth, Opium, Dampbade, Sbade, Sauerdeig, Spanske Fluer & & kort Alt hvad tnkeligt er og frst nu er jeg saa temmelig bedre, men Tandpinen suser i det Fjerne. Da jeg forleden Nat fik Opium, for dog en Gang at sove, drmte jeg, at Lizst spillede paa mine Tnder alle de Smertens Melodier, der ere tnkelige. – Om 14 Dage kommer de jo Alle her til Kjbenhavn? De maa da endelig underrette mig om Dagen, samt opgive mig Huusnummer og Etage. Jeg glder mig virkeligt der til. I disse Dage har jeg for 35 Rdlr kjbt "10001 Nat" med Billeder, den kan De faae at lse i og jeg skal sende Dem Lecture nok. Saa faaer jeg vel ogsaa imellem Deres Sstre at see som jeg nu aldrig trffer sammen med, thi jeg veed for det frste ikke om det er dem kjrt at jeg lber dem over hos Fremmede, og dernst generer det ogsaa mig. At Gusta er her i Nrheden af Byen, vil jeg tilstaae Dem jeg frst i de sidste Dage har faaet at vide, hun kunde vist forlange den Opmrksomhed, at jeg skulde kjre ud til hende, men som sagt, det generer mig og nu sees vi vel paa Frederiksberggade, vil De sige hende det naar De skriver. Med hendes Fod haaber jeg det er bedre, jeg har ikke kunde hre derom, da jeg i de sidste 10 Dage snart ikke har vret hos Fru Lesse. I hende har Deres Sster en srdeles Veninde, hun vurderer Augusta meget hit, saaledes som hun vist fortjener. Jeg kjender derimod jo saare lidet til hende, vi have jo egentligt kun seet hinanden i Tolderlund. – Den gode Recke besger mig imellem, hils hans Forldre og Sdskende ! hels Brnene hos Schnheiders.– Af Nyheder er her aldeles ingen, i det mindste ingen der ere stort vrd at fortlle. Prinzlau skal nu deputere som Johan af sterige, Kean og Mulatten797 , dog er det ikke ganske afgjort med de to sidste Roller. Bournonville er ganske henrykt over Italien, han giver os snart en original Ballet hvor Scenen er i dette forpriiste Land, hvor man dog ogsaa faaer Tandpine og Feber. En fransk Digter har sendt mig et smukt Digt, det er mig selv der er besjunget798 ; Digtet er besrget til mig ved Marmier. Hvad Deres Frygt angaaer at Louises lille Pige kunde fortrnge Wulle, da seer det rigtignok meget let ud, thi jeg maa sige Dem, at Wulle er blevet eet af de meest uartige Brn jeg kjender. Hun har ellers begyndt at gaae i Skole og er nu 4 Aar. Siden De hrte sidst om min Virksomhed har jeg valgt et Navn for min nye Bog: En Digters Vandrebog. Jeg har senere skrevet deri a) Reise fra Orsova til Drencova. b) Malibran er dd. c) Veturin Reise. d) Udsigt fra mit Vindue i Neapel. e) Mahomeds Geburtsdag. f) Min Stue i Rom. Faaer jeg Brev fra Dem, fr De selv indtrffer? Deres Tante besger Dem vel nu imellem naar De er kommet i Ro her i den store Stad. Hils Kalkar, Christian Winther og Thomsens og kom nu med et forniet Sind her over og lad Deres aandelige Datter "Freulin Blaubart" for ei at sige "Blaastrmpe", have godt af Deres Humeur, saa lnner hun Dem i Tiden. Saa, nu har jeg ladet Pennen dandse sin Dervische Dands over dette hvide Gulv og De maa lade Deres Venskab forgylde Hjeroglypherne, ellers bliver der ikke stort ved disse ! glem ikke at bringe Augusta , Thea, Jane & min allerbedste Hilsen ! Lev vel

Deres broderlig sindede H. C. Andersen. Hils Oldenburgs !

Tekst fra: H.C. Andersens Hus