Dato: 2. september 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm von Dönniges
Sprog: dansk.

[fortsat på ark 757 efter Brev]

[1853-09-02]

Kjære Hr Geheimeraad!

I et Par Maaneder har jeg været fra Kjøbenhavn, der som De veed hjemsøges frygteligt af Cholera, havde den ikke været, jeg var da allerede for flere Uger siden vendt tilbage til mine Venner.

Forrige Sommer tilbragte jeg deilige Dage paa Sorgenfrislot, hvor hen Kong Christian den ottendes kongelige Enke, naadigst indbød mig, ogsaa iaar havde hendes Majestæt forundt mig at være i hendes Omgivelse, men Sorgenfri er kun 1½ Miil fra Kjøbenhavn, min Lage raader mig paa det bestemteste fra endnu at vende tilbage og saaledes er jeg nu paa 4 Uge langt inde i Jylland, hvor jeg har modtaget Deres kjære Brev og nu senere er blevet overrasket ved en naadig Skrivelse af Deres ædle, oplyste Konge. Begge Breve er gaaet en Omvei, over Kjøbenhavn til mig. Jeg har skrevet et Taksigelses Brev til Kong Max og det gaaer i Dag med Posten ligesom det til Dem. Deres venlige Dom over mine "Historier" gjør mig vel, ogsaa fra Engeland, hvor de ere læste har jeg hørt opmuntrende Ord, Just naar Menneskene i Velvillie løfte mig op, ydmyges jeg i mig selv! Tak for Deres / Venskab for mig, udtal mit taknemlige Sind for Deres elskværdige Konge, jeg tør vel med Deres Adresse tillade mig at sende ham et Exemplar af mine samle Skrifter, som De vil fremlægge paa hans Bord, jeg vilde saa gjerne udtrykke for ham mit fulde Hjertes Tak, og veed det ikke anderledes. Bring Deres Frue min ærbødige, hjertelige Hilsen ogsaa Dinglsted der synes at have glemt mig. – Jeg vil haabe, at ved næste Besøg i München, om Gud forunder mig det, jeg skal være [overstr: hos] Dem lidt nærmere, og lidt længere hos Dem end sidst. - - I hvad end skeer, om vi oftere mødes eller ei, til mine smukkeste Timer hører et Par af de jeg tilbragte i München, eller maaskee rettere ved Hohenschwangau. Lev hjertelig vel. Deres hengivne

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 757-58)