Dato: 21. december 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian VIII
Sprog: dansk.

[Kladde]

Min aller naadigste Konge

Da jeg ved min Afreise havde den Lykke at fremstille mig for Deres kongelige Majestæt, var De, som altid, mig mild og naadig. Deres Majestæt spurgte [overstr: mig] om jeg havde søgt, nogen Slags Understøttelse til min Reise, jeg svarede nei og fortalte at jeg reiste dels for den lille Sum jeg [overstr: havde kunne] havde [overstr: kunnet] haabe af Honoraret for Mulatten, dels for hele [overstr: samt den] Sum jeg muligviis fik af Theatret, efter Opførelsen af min nye Tragedie, [overstr: men at jeg dog] frygtede at selv, under de gunstigste Omstændigheder [overstr: jeg vilde] kunde jeg ikke blive et Aar ude, end sige komme til Sicilien og Grækenland. Ja saa faae vi nok see at løse Dem hjem, var Deres kongelige milde Ord! - jeg vovede da at bede [overstr: at jeg om jeg turde fra Udlandet turde at jeg for at gjøre om] Deres [overstr: kongelige] Majestæt tillade mig, [overstr: at søge] fra Udlandet at søge om [overstr: en lille Undestøttelse, jeg behøvede] om et par hundred Species! [overstr: og da vor Majestæt] min allernaadigste Konge svarede mig saa naadig og mildt at jeg fordrister mig til i dybeste Underdanighed at henvende mig til min Konge selv. 2) Jeg har alt været nogle Dage er nu i Rom og hører fra /

af et Brev dateret 5 December [overstr: Rom, og af de Efterretninger jeg her har faaet fra Hjemmet, at mit Stykke endnu ikke kommet paa Scenen, skal jeg til Sicilien, skulde jeg til Sicilien og Grækenland, [overstr: jeg vil altsaa ikke udsætte detmed at skrive] det var at henvende mig til min allernaadigste Konge, thi det er]

1) Mit inderligste Ønske, at jeg i Begyndelsen af Marts kunne reise til Sicilien [overstr: ikke at tale om at gjøre nogen længere Reise før jeg veed hvad jeg har at reise for.] men jeg vover ikke at gjøre det, [overstr: da jeg kun har Formue] nok til at reise hjem igjen fra Neapel, nu efter en to Maaneders Forløb; selv om mit Stykkes Skjæbne er den meest gunstige [overstr: vil jeg dog for at kunde gjøre mig denne Reise ret frugt ] vil min Reise dog blive meget kort, [overstr: dersom ei Deres kongelige Majestæt er mig naadig og god, jeg haaber derfor snart at høre bedste] Efterretninger [overstr: fra Hjemmet] det vil bero paa min ædle Konges Naade hvor langt jeg kommer og hvor længe jeg kan være ude! med Guds Hjælp skal jeg med et nyt Arbeide vise mig nogenlunde værdig hvad min Konge har gjort og gjør for mig! i dybeste Underd[anighed] Deres Naa[des] troe hengivne

H. C. Andersen /

Af et Brev dateret Kjøbenhavn den 5 December seer jeg igaar at mit Stykke endnu ei er kommet paa Scenen, det skeer altsaa

---

vil jeg dog ikke kunde komme længer end til Sicilien og mit Ophold der maatte blive meget kort! - jeg vilde gjerne gjøre denne min Reise saa frugtbar for mig som muelig, men næst Gud, vil den beroe paa min ædle Konges Deres Majestæts Naade mod mig vil bestemme hvorlangt jeg kan

[stor klat]

Kongen [ulæseligt] og jeg maa paa min Reise see at benytte Aarstiden dermed og mit inderligeste Ønske var at jeg i Begyndelsen af Marts kunde reise til Sicilien; det vover jeg imidlertid ikke at gjøre før jeg veed hvad jeg har at reise for. Selv [overstr: det gunstigste Udfald] om mit Stykkes Skjæbne blev den meest gunstige, vil min Reise, uden min ædle Konges Naade indskrænkes til at see Sicilien og det kun meget kort, / Af et Brev dateret Kjøb. den 5 December erfarede jeg igaar at mit Stykke endnu ikke er bragt paa Scenen, det seer altsaa langvarigt ud med at erholde Honoraret og dette vil selv under de gunstigste Omstændigheder kun skjænke mig et kort Ophold paa Sicilien, naar mit inderligste Ønske for komme derhen i en gog lad at tage med Dampskibet fra Neapel i Begyndelsen af Marts, men det vover jeg imidlertid ikke at gjøre for jeg veed hvad jeg har at reise for. Det er altsaa ganske beroende paa min ædle Konges Naade hvorlangt jeg skal komme og hvorlænge jeg kan være ude. Med Guds Hjælp skal jeg i et et nyt Areide vise god Frugt af min Reise og saledes blive Deres K. M. Naade nogenlunde værdig; Gud velsigne og bevare min ædle Konge. I dybeste U[nderdanighed]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 377-80)