Til

H. Conferentsraad H. C. Andersen

Commandeur af Dbg. p. p.

som en Festhilsen paa de Utalliges Vegne, i hvis Hjerter Deres skjnne Digtninger have spredt Glde og Velsignelse; som et Vidnesbyrd om den Taknemlighed, de overalt have vundet Dem, ikke blot i vort lille Fdreland, men langt ud over dettes Grndser; som et Tegn paa Landsmnds Stoltbed af og Erkjendtlighed imod den Digter, der - som ingen anden - har baaret Danmarks Navn vide om i Verden.

Jean Pio. Carl ReitzeL

Vilh. Thomsen. Th. Reitzel

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter