Dato: 26. juni 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Weimar 26 Juni 1844

Kjære, kjære Jonna!

Flygtigt har jeg nedskrevet i Brevet til din Bedstefader, hvor velsignet jeg har det her i Weimar, denne By er jo Hjertet for Tydsklands Byer hvad Litteraturen angaaer, den er ogsaa Hjertet for mig paa denne Reise-Udflugt. Man kappes Alle om at gjøre mig det hyggeligt og godt, jeg maa see at fortælle dig lidt derom. Geheimereferendar, Kammerherre Beaulieu-Marconnay, er en stor Beundrer af min Musa og har indviteret mig til sig, vi boe sammen og jeg har det saa godt, bliver næsten klædt af og paa af Kammertjeneren! i forgaars var jeg med en Excellense Müller hos Storhertugen og Storhertuginden, hun er Søster til Keiseren af Rusland, og vist en meget klog Dame, hun underholdt sig meget med mig, Hofdamerne sværmede om mig, sagde mig smukke Ting, jo! jeg havde det godt kan du tro. men hvad er dette imod Opholdet igaar paa Slottet Ettenborg hos Arvehertugen [tilføjet: lever] han er virkelig saa elskværdig – ja, jeg vil sige, hun har endogsaa noget af Henriks just dette Indtagende! hun er blevet mig meget kjær! ved Taffelet havde jeg Plads hos Arvehertuginden, Datter af Kongen af Holland, hun lignede i Ansigtet Mad. Simonsen, men Figuren var bedre! hun var nydelig og talte smukt; Hertugen gik selv omkring og viste mig hele Haven, læste et af mine Digte for mig! viste mig hvor Göthe havde spillet Komedie, hvor Wieland, Schiller og Herder havde tumlet sig. – Arveher-/tugen synes meget begavet og er fuld af Fyr og Flamme! hjerteligt trykkede han min Haand før vi seent paa Aftenen skiltes! vi havde talt saa meget, ret udtalt os for hinanden, han har en smuk slank Figur, elsker Musik og Poesi, er en Ven af Liszt om hvem vi ogsaa talte, Liszt havde her ogsaa talt om mig. Imorgen skal jeg igjen ud til ham. Idag har jeg seet Slottet, ført omkring af Kansleren Müller, der er tre deilige Værelser et for Schiller med Malerier af hans Værker, eet for Göthe og eet for Wieland, ganske deilige! vi traf her igjen Storhertuginden, der underholdt sig med mig! Haven ved Belvedere hvor hun er om Sommeren mindede mig meget om Partier i Bregentved, jeg fortalte det og jeg beskrev Stedet og de elskværdige Mennesker der; fortæl Madms: Paape det, hun vil vist more sig derved. - Til Middag har jeg været ved en Dinéer for min Skyld hos Excellensen Müller; Alle ere som sagt elskelige mod mig og først næste Mandag reiser jeg, men hvad kan de andre Byer bringe mig, som Weimar, her har jeg det velsignet. Jeg bliver en nat i Jena og gaaer saa strax til Dresden og er om et Par Uger i Kjøbenhavn, hvor jeg, selv i mine glade Timer, er jo opfyldt af Tanken om Eder Alle! / Dig og min trofaste Henrik længes jeg meget efter! O Gid jeg havde Eder her! - Siig Henrik at han skulde fortælle sin Moder hvormeget man har spurgt mig om Nysø og om Thorvaldsen. Øehlenschlager bliver der gjort meget af her i Tydskland, men jeg kan ikke klage, Weimar har behandlet mig, som var jeg en ung Göthe! O hvor tidt vil jeg ikke huske disse Dage, huske de Timer jeg drev omkring i Haven med den unge Hertug, som ret fortrolig, jævnlige levede og aandede med mig! - Kammerherren jeg boer hos er meget smuk, ligner noget Røpsdorf, men langt ædlere Træk, han har oversat Emilies Hjertebanken for de tydske Theatret, det vil sige efter en daarlig Oversættelse givet en poetisk, der nu opføres! jeg har fortalt ham meget om Heiberg og Fruen, siig hende det. - Hvert Minut er mig taget her i Byen, jeg maa skrive i en Fart, og derfor skriver jeg nok saaledes at du og din Bedstefader i Brevet han har faaet, slet ikke see det klart hvor velsignet jeg har det. Tænk saaledes mid i et fremmet Land, at modtages som en Beslægtet, finde et Hjem, Venner og Beundrede af de første og bedste der! O Gud hvor det er velsignet! jeg føler det, Gud er mig alfor god! jeg tænker paa ham, paa mine kjære hjemme! hils din elskede Moder, din Fader, ja og ikke glemmer du Bedstemoderen, min Herlighed i Weimar vil fornøie hende fortæl lidt omstændeligt! / jeg skal hjemme fortælle hende mget om dette Ophold i Weimar, Gothes, Wielands og Schillers By.

27. Juni

I dette Øieblik tilsiges jeg til det storhertugelige Taffel for Middagen, iaften er jeg paa Lystslottet, det morer mig! men snart ere: "De skjønne Dage i Aranjuez til ende!" [citat fra Schillers Don Carlos] - Jeg havde haabet at der var bleven mig endnu gjort glæder ved et par Breve fra Hjemmet, men ingen ere indtrufne, nu veed jeg ikke bedre end at bede dig, at naar Du eller nogen skrive strax, da at sende Brev poste restante til Dresden, men gaaer der en 8 Dage, da post restante til Berlin. Skaf mig endelig Efterretning om Lykkens Blomst, men god Efterretning. Med min Tydsk gaaer det udmærket, jeg bliver endogsaa roest og man troer at jeg maa kunde blive jeg to Maaneder her, let selv oversætte mine Eventyr. Hils nu Henrik, Eduard, Alle mine kjære! De to nysnævnte have faaet Breve fra mig sidst, Du ogsaa, at jeg skriver til Bedstefader er deels Hjertets Krans, deels Egennytte, jeg veed han skriver! lev vel, din trofaste, uforanderlige Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 45-48)