Dato: 21. maj 1871
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 21 Maj 71.

Kjre Digter og Ven

Tordenskjoldsgade 17

I Vinter tilskrev jeg Dem en Tak for Deres mig tilsendte Lykke Per og tilfjede i min Skrivelse, at hvis De kom til Norge i Sommer haabede jeg, De vilde vre min Hustrus og min Gst i Christiania, dog bad jeg Dem betimeligt melde mig naar De kom, for at ingen Collision med vore Sommerplaner skulde skee. Herpaa har jeg intet Svar erholdt selv, men vel hrt igiennem Hr. Clausen at De agtede at komme, ligesom Boghandler Dahl senere har vist mig et Brev fra Dem, hvori De ytrede at De vel kom til at opgive Deres Norgesreise, da hverken Munch eller Bjrnson var hjemme. Ved min Ankomst til Kjbenhavn for et Par Dage siden, haabede jeg ved at trffe Dem personligt at. faa Sagen klaret, men erfarede, at De allerede var reist paa Landet. Jeg skriver da disse Linier i Haab om at faa Svar fra Dem endnu medens jeg er her - til Udgangen af Maaneden, idet jeg tilkendegiver, at jeg i Juni Maaned bliver hjemme i Christiania, og at det da vilde vre min Husttu og mig en stor Glde at, modtage Dem. Paa Grund af det kolde og sene Foraar vil jeg dog ikke raade Dem til at reise fr i den anden Halvdel af Juni omtrent ved St. Hanstid, De kunde da vre nogle Dage hos os, og saa senere begive Dem paa en Rejse op i Landet, hvilket jo er ndvendigt, hvis De vil faa et Begreb om Norges Skjnheder. I Begyndelsen af Juli rejser jeg med Familie op til Hadeland, det var da muligt, vi kunde flges et Stykke. Jeg haaber De har modtaget det Exemplar af Moder og Sn jeg gav Forlggeren Besked at sende Dem fra mig. For en Maanedstid siden modtog liden Helga Deres nye Eventyr med Billeder af Frlich. Hun blader stadig i dem, og lader sig Billederne forklare, raaber stedse paa Andersens Eventyr - Senere vil hun endnu mere gldes ved Bogen, naar hun kan lse den. Hun har i Marts og April vret farligt syg af Brystbetndelse, hvilket er Grunden til, at hun med sin Moder maatte blive hjemme, mens jeg er alene rejst herned for at se mit Stykke.

Deres hengivne A. Munch.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost