Dato: 25. marts 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Athen

den 25 Marts 1841.

Igaar Klokken 9 var min Qvarantaine forbi, jeg seilede til Piræus og kjørte med nogle Amerikanere af mit Selskab til Athenen; jeg havde af en Tydsker i Neapel faaet en skrækkelig Skildring af hele Grækenland, selv af Athen,men slige Folk, der var her for nogle Aar tilbage tænke ikke paa at f Ex Athen ikke kan sammenlignes med nogen anden europæisk Stad, et Par Aar for den har en uhyre virkning, Byen voxer selv mens jeg skriver dette. Mellem Piræus og Athen var for nogle Aar kun Sumpe, nu er her Agerland og en god Landevei, vi kom gjennem en Olieskov og til Athen, der synes mig lidt mindre, eller omtrent som Odense; det første Indtryk er det, at Byen i største Fart er muret op til et stort Marked og flere Gader ere verkelig ikke ulig de Telt?Gader der er paa Odensetorv St Knuds Marked, hvert Huus er en saadan aaben Boutik paa Husets Brede; Læredet naaer over Gaden; de fleste Huse ere to Etager og i alle findes Træ Gulv; to Hovedgader Hermes og Æolus Gaden skjære hinanden, jeg boer i den første i Hotel Münich, det bedste Hotel; jeg har et særdeles godt Værelse med alle Beqvemmeligheder. Tæt ved er en Cafe saa prægtig, at den ikke staar meget under den i Hamborg saa megen udskregne Pragt Caffe ved Alsteren. Vor Landsmand Architekten Hansen er i fuld Virksomhed den ene store Bygning reiser sig efter den anden; det nye Slot er anseelig og ligesaa Universitets Bygning; med ham og en Deel Landsmænd, samt vor ( nederlandske ) Travers Konsul tilbragte jeg Aftenen igaar hos Dronningens Hofpræst en Holstener, hvis Kone er fra Frederiksborg ; de vidste alle af tydske Aviser at jeg var i Vente og tog saa kjærligt og smukt mod mig Manden siger han har lært Dansk af Improvisatoren. Champagnen knaldede for Danmark og for mig og ud paa Natten fulgtes jeg hjem med Lys thi uden Lanterne, er det en Politie Lov, ingen om Aftenen maa vise sig paa Gaden. Opholdet er iøvrigt meget dyrt 2 Species daglig [ ] reiste jeg da 3 eller 4. Min første Udflugt bliver nok til Delphi, hvor den stakkels Müller paadrog sig Døden. Stor Lyst har jeg til at gaae fra Grækenland til Smyrna og derfra til Constantinopel, men om det skeer eller ei, er endnu uvist; jeg maa senere bestemme mig efter mine Finantser og efter Climatet, dels ogsaa hvor meget Grækenland holder paa mig; paa fire Dage kan jeg være herfra i Constantinopel.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost