Dato: 8. januar 1833
Fra: Just Mathias Thiele   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

Det er kun efter den unge Digters indstndige Begiering at jeg tilsidestter en Flelse af Uvrdighed ved her, i en Rkke af mit Fdrelands bermmelige Navne, at fremstille mit mit til Anbefaling for en ung Mand, der allerede har prsteret meget i sit Fag, som jeg selv kun har forsgt et underordnet Anlg.

Men da jeg har kjendt Hr andersen siden det frste Aar, da han faderls og uopdraget, fattig, men rigt begavet, styrtede sig ud i Livets Strm for at opnaae et Maal, han selv endnu ikke kiendte; - da jeg i de paaflgende Aar saaenedarvede Guddomsgnist, ttindhyllet i qulende Rgskyermere og mere at bryde igiennem og tilsidst at slaa ud i altid klare Flammer: da felte jeg mig oftere giennemtrngt af rbdighed for den Genius, som i ham kmpede med nsten alle ydre Forhold og som - hvad man tr haabe - omsider beseire dem alle. At dette maa lykkes, er et nske, jeg nrer - ikke alene for Digteren, men ogsaa for Digtekunsten i Danmark; og at de mgtigt gribende Gienstande, som en strre Reise frembyder, vilde give hans, noget vilde, Phantasie et reellere stof at behandle, at han ved forgede Kundskaber vilde vinde en hiere Smag, en skar-[/]pere Flelse for det Passende, at han overhovedet vilde have godt af i den nuvrende Periode af hans Liv - hvilken jeg anseer at vre hans hiere Opdragelses - at xxx ud af den Ndtrftighed, som han alt for ofte har tvunget ham til at producere, - dette er for mig en Overbeviisning, som xxxx bestyrkes, naar jeg seer hen til hvor heldigt allerede en lille Udflugt til hensides Elben virkede paa ham og afgav xxxx spoer i alle de af hans senere arbeider som ere fremkaldte af en reen digterisk Bevggrund.

Allerunderdanigst

Thiele

Charlottenborg d 8de Jan. 1833

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost