Dato: 24. august 1820
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

To. 24. august.

Deres Majestt har allernaadigst befalet Deres Theaterdirektion over hosliggende allerunderdanigst Ansgning fra Christian Andersen at afgive allerunderdanigst Betnkning.

Da Supplicanten for omtrent 3/4 Aar siden meldte sig for Directionen med nske om Ansttelse ved Theatret, fandt den efter de aflagte Prver, at han manglede saavel Talent som Udvortes for Scenen. - Ikke destomindre havde Hr. Siboni den Godhed frivillig at give ham Underviisning i Sang i det Haab at kunne for det frste danne ham til Chortjenesten ved Theatret, men selv dette saae han sig ndt til at opgive. Han tog derpaa sin Tilflugt til Hr. Solodanser Dahlens Dandseskole for at oplres i dette Fag, hvortil han efter Hr. Dahlens Erklring ligeledes mangler Anlg og Udvortes. - Ligesom Dir. altsaa anseer det for sin all. Pligt at fraraade hans Ansttelse i nogetsomhelst Fag ved Theatret, saaledes tr den heller ikke anbefale ham til nogen Pengeunderstttelse af Theaterkassen, der lettelig kunde drages til Flge for andre paa kort Tid antagne Elever og saaledes paabyrde Kassen en ny Udgift i Fremtiden.

Den os allernaadigst tilsendte Ansgning vedlgges allerunderdanigst.

Fr. Holstein. K.L.Rahbek. G. H. Olsen.

Brev Brev

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter