Dato: 20. januar 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Se Cadet Academiet d 20. Januar 1841.

Da jeg modtog Deres Brev for to Dage siden, gode Andersen, blev jeg ret meget glad, thi jeg havde virkelig lngtes saa oprigtig efter at hre Noget fra Dem, og skrevet til Ingeborg for at faae lidt at vide, men da jeg ingen Svar fik fra hende, maatte Drewsen herned for at fortlle os om Dem, men nu ere vi saa glade ved at vide hvorledes De har det, og jeg takker Dem for Deres Brev, der gav os en Skizze af Deres Liv siden De forlod os. Om Deres Ophold i Mnchen vidste jeg allerede saa meget, at jeg gldede mig ved den Modtagelse, De der havde mdt! Nu er De da i det gamle kjre Rom, i via purificatione, der har jeg flere Gange vret hos Rrby,1100 men den er just ikke meget purifieret, og De skulde boe etsteds hvor der var Udsigt; dog der , i Rom, er jo alt godt, efter min Mening i det mindste. Jeg havde besluttet siden jeg saa Maurerpigen,1101 at skrive Dem til, og havde endogsaa foresat mig og gldet mig til at vre den Frste der gav Dem Efterretning om den, men saa blev jeg saa heftig angrebet af en Forkjlelse, at der var ikke at tnke paa for mig at skrive; nu er jeg bedre, og det Frste jeg tager mig for er at skrive Dem til gode Andersen, hvad jeg ret glder mig til. Lad os nu tale lidt om Maurerpigen, som De vel fra Andre1102 allerede har hrt meget [om], men jeg vil ogsaa takke Dem for den. Jeg var der frste Gang den gik, og jeg forsikrer Dem, at havde De usynlig vret tilstde vilde De have seet en formelig rendez vous af alle Deres Venner. De veed da at der var propfuldt Huus, og at den blev meget applauderet, og tilsidst 3 Gange, som betd en Hilsen til Forfatteren. Mad Holst1103 var virkelig over al Forventning kraftig og inderlig; hun overgik gandske sig selv, og [var] uagtet simpelt kldt, over maade dejlig. Hun fik ofte Bifald, og isr i Hytten, det Sted hvor hun beder ved Korset, om: at befries fra sin Kjrlighed.1104 Alle de Andre vare hvr for sig meget gode, undtagen Hansen1105 synes mig, der gjorde Rollen ubetydelig, skjndt den langt fra er det i Virkelighed. At der de vrige Gange ikke har vret fuldt Huus, kommer vel af Folks Smag som vi vide, ikke er for alvorlige Ting; thi til Deres Spg paa Sproge gaaer Publicum med stor Iver.1106 Hvad skal man gjre, der hr[er] rigtignok stor Taalmodighed til for en Forfatter; men han har ogsaa store Hjelpekilder til Trst for sig selv. At De faaer et mindre Honorar, er det vrste; men det fuldstndiggjr vel Kongen;1107 og saa skal jeg endnu have den Glde maaske at faa Brev fra Dem fra Grkenland som ret skal fryde mig, skjndt Deres Ophold i Udlandet vil da vare lnger, og vi her hjemme savne Dem mere og lngere. Om De bosatte Dem i Tydskland vilde det slet ikke forundre mig, thi Tydskerne forstaae dog langt bedre at paaskjnne Dem end de Danske. Og De har hrt Talberg, ja spiller han ikke godt? I denne Tid har vi en stor Nydelse, og det midt i al denne Snee og Kulde, men det er godt, thi ellers frygter jeg rigtignok for at vi isnede til Dde, men nu holder Prume1108 med sin Violin os i Live, og saa lnge han er her troer jeg nok at holde Livet, thi han kan bringe Liv og Varme, selv i den koldeste Iistap. Troe nu ikke det er Schwermerei, nej, Alle har det saaledes og virkelig er denne Prume, (en Belgier) en sjelden udmrket Violinspiller, her

har vi jo Intet Lignende hrt, og Gud veed om der existere hans Mage. Nu, kjre Andersen, hvad skal jeg ellers sige Dem, om gamle Axelstad, den er ligesaa kjedsommelig som altid, og den eeneste Erscheinung, der vkker os af vores Vinterdvale er som sagt - Prume. Ellers hvad her kan vre af Nyt, har De vist saa flinke correspondenter, at De er underrettet om Alt, ja om Meer end jeg veed, herude i det stille Bredgade. Fra Thorvaldsen skal jeg hilse Dem, han er bestandig paa Nyse, men jeg tilbragte en meget lystig Juul1109 derude, og da havde han det herligt, og modellerede paa et temmeligt stort Basrelief, passende til en Altertavle, Rebecca ved Brnden,1110 naar det nu er frdigt, kommer han i Slutningen af denne Maaned lidt her ind til Byen med Baronessen. Jule Aften fik jeg af Thorvaldsen hans Amor og Psyche,1111 Statuerne at sige, Psyche kjender De nok ikke engang da hun er gjordt paa Nyse, som pendant til Amor, og der er kun een Afstbning endnu, foruden den han gav mig. Af Baronessen fik jeg de to familie bas-relief,1112 der ret gldede mig, da De veed hvor meget jeg holder af de Fleste

i den Familie. Min egen sde Elise er nu ogsaa her i Byen, for at gaae til Grundtvig1113 og confirmeres til Paaske, og saa til Sommer tnker jeg at Thorva[ld]sen med den Stampeske Familie stter af til Italien,1114 (for at bruge et Se-Mands-Udtryk), men naar jeg selv stter af til det kjre Land maae Gud vide, frst maae jeg da oppebie Chr's Hjemkomst,1115 som vi endnu ikke veed, om bliver til Efteraaret, eller frst til Foraaret et Aar, hu ha, det er en frygtelig lang Tid at vente og lnges. Fra Bellona har man kun Efterretning fra Madera, og vi vente dagligen fra Bahia.1116 Ved denne Tid har de vist allerede passeret Cap Horn, og er nu paa den anden Side af Amerika! Deres Brev sender jeg til Rio Janeiro, hvor han vil trffe det paa Tilbagevejen. Hvor ofte vi tale om Dem, kjre Andersen og savne, kan jeg virkelig ikke sige Dem, og jeg forsikre at Fader ofte gir det uden

at det er ved den Anledning De troer. Weyse takker for Hilsenen fra Lachner og sender Dem hans allerfreundschaftligste, han har det som sdvanlig. Kochs hilse Dem tusinde Gange, hos dem har det seet lidt broget ud i Vinter, da ikke allene Brnene men Koch selv har haft Skarlagensfeber, nu er Gudskelov al Sygdom forbi, rnen nu varer den kjedelige Quarantaine en frygtelig lang Tid, og Ida og jeg har kun rendez-vous i Theatret. Broder Peter har det godt, han hilser Dem ogsaa paa det allerbedste, og nsker at han var hos Dem i Rom, det er dog hans kjreste Opholdsted, hvor meget han end har tumlet sig og seet i Verden. Af Landsmndene i Rom maae De endelig hilse Rrby og Adam Mller overordentlig mange Gange og den gode Roed1117 meget. Siig til Rrby at han gjerne kunde gjre mig den store Fornjelse at skrive mig et langt stort Brev til, han veed hvor det er en Glde for mig, og De kjre Andersen, fr De forlader Rom, da skriv mig til, og lad mig endelig rigtig vide hvordan De har det, ikke paa Stads, som til Fremmede; men siig mig hvordan De har det i Virkelighed! og hvad arbejder De paa? Jeg er ret spndt og lngselsfuld derefter. - Saa De har seet Dronningen af Spanien, men Don Miguel er der Intet ved at see, kast ham en god Haandfuld grov

confetti i sit mrke Ansigt, fra mig i Carnevalet. Hvor jeg faaer Lyst at vre i Rom, ved at tnke mig det saa levende, og Carnevalet, det er dog det lystigste Moment i eens Liv, det er en Carnevals Dag, hvor Meget der end tynger paa Hjertet, glemmer man det dog Alt, for nogle jeblikke, og er det ikke allerede meget! Moer Dem nu ret dejligt, og kast lidt confetti i Form af Bogstaver til Deres stakkels forfrosne Sorella her i Norden. Men der falder mig Noget ind, man taler her om at vi

ogsaa skal have Carneval til Sommer i Anledning af vores nye Kronprindsesses1118 Ankomst, Herre je, det vil blive ynkeligt; nous verrons; jeg skal ikke undlade at give Dem en Beskrivelse derover, dersom det virkelig bliver Tilfldet.

d 23' Janu:

Jeg bortsender nu dette, kjre Andersen, men maa dog endnu engang takke Dem for Deres Brev, hvor hvr Linie var interessant, og beder Dem ret snart at glde mig og os Alle med et Lignende, vil De ikke nok? Jeg haaber da for vist at dette endnu trffer Dem i Rom. Hvem i al Verden var den nysselige Landsmand, der fandt Alt nysseligt? Er Bruhns1119 i Rom i Vinter? er De meget med dem? Prof: Clausen1120 er valgt til Formand i Kunstforeningen, ellers er her ogsaa noget i Gjre med en nye Kunstforening, der vil danne sig, og nok undergrave den Gamle, jeg veed ellers Intet om den; det var Gurlitt1121 der fortalte Peter derom; men han var meget hemmelighedsfuld. Planen var tildeels at Medlemmerne kunde vinde visse Lodder bestaaende af Penge, for hvilke skulde

naturligviis kjbes Billeder, og af dem der var udstille[de] og tilbudte Foreningen det var jo gandske originalt. - Caroline J: takker for Hilsen, og Besrgelse af Brevet, og sender Dem Mange venlige Yttringer af hendes Venskab for Dem. -

Lev nu vel kjre Andersen! Vr ret lykkelig og nyd al den Herlighed De er omringet af. Kommer De til Neapel og mit elskede Ischia, da lad det for Guds Skyld vre paa en ordentlig Aarstid, og ikke som sidst. Besg Ischia i Maj , naar Vinen blomstrer, og De vil sande at det er un pezzo del cielo, cascato sopra la terra!1122

[Udskrift]

Al Signor

Signor illustrisimo H: C: Andersen

poeta danese

Roma caffe greco.

fr:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost