Dato: 23. april 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 23de April 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Med Lngsel imdeseer jeg Deres nste Brev, jeg har intet hrt siden fra Hannover; jeg haaber at De af Hjertet nyder det herlige Foraarsveir sammen med Deres unge Ven og at enhver mrk vinterlig Tanke er sunket i Forglemmelse. Der falder netop en Solstraale paa Deres Buste som staar foran mig og det er ligesom om det ellers kolde Marmor har faaet Liv; De seer saa glad og venlig ud og tilsmiler mig som om De vilde bekrfte min Formodning om Deres Velvre. Tak for den mere udfrlige Beskrivelse om Reisen; det var morsomt at Block fik Deres Fdeby at see; jeg antager at vore Breve have krydset hinanden; jeg sendte mit poste restante, Dresden, da jeg ikke vidste hvor lnge De vilde blive i Leipzig. Igaar modtog jeg et langt Brev fra Hgg, med Indlg til Dem; han er ikke rigtig tilfreds med sit Ophold i Wien og glder sig til at reise derfra. Jeg har igaar skrevet til ham og raadet ham til at blive i det Mindste indtil den 6te Mai i Wien, da De rimeligviis til den Tid kunde vre der. "Ung Elskov er nsten frdig" hvorom han vel selv fortller Dem. - Mine ine ere desvrre endnu langtfra raske, jeg tr slet ikke lse og maa Harriet hver Morgen vre min Lectrise, saa faaer jeg i det Mindste Bladene. I Literaturen er der endnu bestandig meget Brandesiansk; han har udgivet sit Forsvarsskrift, som skal vre holdt i en temmelig rolig og besindig Stiil, hvor Plough ikke bliver skaanet, men hvor han med megen Anerkjendelse omtaler Biskop Monrads Critik om hans Forelsninger. Den "frie Tanke", har kastet en giftig Braad ud iblandt Samfundet, isr da den nu fremkommer paa en Tid hvor der er en saadan Gjring i Gemytterne og kun alt for megen Modtagelighed for Opposition for det Bestaaende. - Jeg begynder nu at tnke paa Udflytningen, som jeg frst havde til Hensigt at vente med til efter Pintsen, da jeg faaer temmelig travlt med Bazaren, og da Triers skal have Slvbryllup den 16de Mai og min Mand vil reise den 17de hjemmefra for at besge Brnene i Torquay og da bringe dem hjem; men nu have vi faaet Brev fra Doctor Marcus i Altona at de gjerne vilde gjeste os i nste Maaned og da er det mig bekvemmere at vre paa Rolighed, end at indrette Gjestevrelser paa saa kort Tid i Byen.

Den 24de. Saa langt naaede jeg igaar; Vognen holdt forspndt for Dren, da jeg havde lovet Johanne at kjre en Tur med hende i det herlige Sommerveir. Der var yndigt paa Rolighed, Buskene og Plainerne have nu Farve, som man jo kun seer den i April og Mai; der saae meget indbydende ud og glder jeg mig til snart at vre der. Imorges modtog jeg Deres kjere Brev fra Dresden, hvorfor min bedste Tak. Jeg seer deraf at De vil komme tidligere til Wien end frst bestemt; det bliver en Glde for Hgg. - I Aften skal vi have den sidste Musikforenings Abonnements Concert for iaar, og vil jeg bringe en smuk Buket med til Gade; han har havt meget Arbeide ivinter; nu er han overordentlig beskjftiget med en stor Composition til Industri Udstillingens Aabning, der nu rimeligviis ikke vil finde Sted saa tidligt, som frst bestemt, thi Bygningen er endnu langtfra frdig. Vi havde Adgangskort, til at see den i Sndags, den er storartet, men jeg var forundret over at see hvor meget der endnu er tilbage derpaa. Heldigviis er Murer Arbeidet frdig ellers vilde det have seet galt ud, thi De har vel seet at Murerne have fulgt det daarlige Exempel og have gjort Skrue og nedlagt Arbeidet; det er srgeligt og efter min Idee, vrst for Arbeiderne selv, thi de bringe jo deres ulykkelige Familier, under Arbeidsstandsningen ned i den dybeste Elendighed. - Igaar flyttede Blocks frst ind i deres nye Leilighed; jeg har endnu ikke besgt dem. Brnene ere raske. Det store Billede til Storfyrsten skrider rask frem, den ene af de unge Piger er frdig, hun er kjnnere end hende paa vort Maleri, den Anden vil Block benytte Anna Henriques til, han troer at hun passer bedre end Fernanda. Baade i Sndags 8te Dage og i Torsdags havde vi stort Middags Selskab, hvergang 30 Personer. Sidste Gang var blandt Andre, Plougs, Billes, Topses, Magnus, Tetens, Anna Kjellerup, Frken Bielmann, og mange Flere; her var meget livligt, dog ingen Toaster, men Deres Skaal udbragtes indbyrdes og mange af Selskabet. Her var frste Gang en ung Maler Christensen der tilligemed Fru Lund sang Glunterne rigtig kjnt. Det gjr mig ondt igjennem Deres Brev at see at Fru Drevsen er saa syg, jeg skal lade hre til hende. Paa Toldbodveien er de fremdeles hjemsgt af Sygdom. Lille Sally har inat vret meget syg, min Svigersn er endnu, op ad Dagen, ikke kommet herhen og vil jeg snart gaa derud for at see til ham. Stakkels Marstrand er meget syg; han fik et strkt Tilbagefald, saa der er vist megen Frygt for hans Liv. Jeg skrev vist forrige Gang at jeg havde faaet Brev fra Algier at jeg fik sendt de to Bournous; jeg skrev det til Grevinde Holstein, der blev meget forniet derover og skrev mig et langt og smukt Brev, hvori hun takker mig fordi jeg har fortalt hende lidt om "vor kjere Ven Andersen". Hun er endnu meget svag, Lgen vil ikke tillade hende at komme i Luften og nu har hun ogsaa havt megen ngstelse for Holstein, der har vret meget syg og sengeliggende, han har ligget inde i hendes Vrelser og hun har bestandig vret om ham. - Idag havde vi et meget rart Brev fra Torquay. Anna har det i det Hele taget meget bedre. De have nu havt et behageligt Besg af Herr og Fru Adler, der begge skrev igaar til os i fuld Henrykkelse over deres 2 Dages Ophold hos Louise og Anna. De vare opfyldte af Torquays Skjnhed, af den yndige gjestfrie Modtagelse der blev dem tildeel, af den Hyggelighed, som Louise havde forstaaet at udbrede, af Annas forbedrede Udseende, af hele Forholdet i Hotellet imellem Vrtinden og de andre Gjester, imod vore Brn, som lode til at staa hit i Gunst hos dem Alle. Det gjr et Moderhjerte godt at hre og jeg veed at De kjere Ven tager Deel saavel i vor Glde som i Sorg og derfor giver jeg Dem alle Detailler. Der har staaet i Fdrelandet en meget interessant Feulleton om "det russiske Drama" efter Edinburgh Review, som giver et characteristisk Billede af det russiske Liv. - Det er tungt for vor Konge og Dronning at Slutningen af deres smukke Reise skulde blive forstyrret paa denne Maade; det lader imidlertid til at Prindsesse Thyra er i Bedring og med GH kommer hun snart over sin Sygdom. - Har De skrevet til Henriques? da jeg for nogle Dage siden talte med dem havde de intet hrt fra Dem. Min Mand, Svoger, Svigerinde, Sophie, Johanne og alle Brnene sende venlige Gjenhilsener, - De vil nu som sdvanlig lse mine maaskee alt for lange? Epistler med Overbrenhed og maa De ikke vente saa punktlig Svar i den kommende Tid, nu da jeg faaer meget at tage Vare til min Bazar, Skade at jeg ingen Udklipninger fik af Dem, de kunde have bragt mig en Deel ind. Hjertelig Hilsen til Herr William Block og en frisk Hilsen til Hgg, men isr vr De selv paa det Hjerteligste hilset af Deres hengivne

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad