Dato: 16. april 1872
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 16de April 1872

Min kjere Etatsraad Andersen!

Lysten til at skrive et Par Ord til Dem er strre, end Frygten for at skade mine ine, der desvrre endnu ikke ere raske; jeg vil haabe at De er ankommet til Leipzig, tillige med Deres unge Ven, uden ubehagelige Hndelser. Jeg maa nsten antage at alle de mange Anstrengelser som Bloch maatte gjre for at erholde Pas, ganske kunde have vret undgaaet, thi rimeligviis ville De ikke engang paa Reisen blive affordrede Pas, men ei kan man jo vre ubekymret. Tak for den yndige blomstrende Foraarshilsen De sendte mig, kjere Andersen, fra Basns, den duftede saa frisk, da jeg aabnede Brevet at jeg ret frydede mig derover. I al Korthed vil jeg idag fortlle Dem lidt om Begivenhederne herhjemme. Som sdvanlig er det idag en blsende Flyttedag, hvor man kan ikke gjre noget bedre end at blive hjemme. Igaar modtog jeg Brev fra Algier at 2 Burnous vilde blive sendt hertil ved en Lieutenant Castenskjold; jeg har altsaa besvaret dette Brev og skrevet et Andet til Grevinde Holstein med Underretning om at hun nu vilde faa de lnge ventede arabiske Overkofter [?]. I Dagbladet for idag seer jeg at Conseilpresidenten har vret meget syg, men er bedre idag; forinden jeg slutter Brevet skal jeg tilfie hvilken Besked jeg faaer derude fra. I Sndags havde vi et stort Selskab 30 tilbords og var Conversationen meget livlig; blandt andre Skaaler udbragte Capitain Collin Lund en meget smuk - poetisk Skaal for min Mand, og tmte vi Alle nede i vort Hjrne et Glas paa Deres Velgaaende og en lykkelig fornielig Reise. Blocks bo i disse Flyttedage hos Falbes, indtil Alt er i Orden i deres nye Hjem. I Lverdags Aftes vare vi i stort Aften Selskab hos Gades, hvor der blev smukt mussiseret af den unge Hyllested, der spiller Violin og blev accompagneret paa Claveer af en lille Broder paa 14 Aar. Gade var meget elskvrdig jeg underholdt mig lnge med ham. Imorgen feires der en stor Fest ude paa Sygehjemmet, idet hans gamle Forldre have Diamant Bryllup. De ere for svage til at der kunde samles mange Mennesker og bliver det vist kun den nrmeste Familie, som mde. Igaar var der ogsaa Fest for Frken Zahles Skoles 20 aarige Stiftelses Dag. Richardt havde skrevet en smuk Sang, som alle Brnene afsang om Morgenen, hvorpaa Pastor Rasmussen holdt en Tale, som Frken Zahle takkede for. Fra alle Lrerinder og Lrere overraktes der hende en Grundsteen til en ny Skolebygning; ovenpaa var en Slv Plade med en smuk Inscription og indeni laa en Obligation, (hvor stor den var vidste Thea ikke) til at begynde Grundlggelsen med, efter en vedlagt Plan; det var en smuk Idee. Harriet kommer lige hjem fra en Spadseretour paa Volden, sammen med Fanny Emerson, og have de der fundet Fioler, hvoraf jeg, eller hun sender et Par. Bazaren for de svagelige Syepiger som varede i 3 Dage har mrkelig nok indbragt 3500 Rbd; maatte vi nu vre lige saa heldige til vor Semands Kasse. Edmont Salomonsen reiser idag til Paris og imorges reiste min Svoger Moses Melchior paa nogle Dage i Besg til Sverrig hos Capitain Hammer. Her har vret en Masse Concerter i denne Tid, igaar Aftes Musikforeningens, hvor Aarstiderne af Gade gjorde stormende Lykke. Mine ine gjre ondt, jeg tr ikke skrive lngere, venlig Hilsen til Bloch, og vr overbrende med dette kjedelige Brev fra Deres stedse hengivne Veninde

D Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad