Dato: 26. januar 1869
Fra: Augusta Plesner   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

33 Gr. Coram Str. Russel Sq. 26 Januar 1869.

Hjstrede kjre Hr. Etatsraad.

Paa samme Tid som Hr. Etatsraadens Brev ankom hertil igaar, var jeg i Mr. Bell's Office for at erfare om et endeligt Resultat med Hensyn til Deres sidste dejlige Fortlling. Der hrte jeg, at et Brev fra Hr. Etatsraaden var bleven sendt til 33 Gr. Coram; jeg lste det ved min Hjemkomst iaftes og sender hjertelig Tak til Digteren, som atter har hdret mig med et Brev. Jeg forstaaer Deres Lngsel efter at vide Dryadens Skjbne, men et Digtervrk, der gjemmer Evighedstanker kldt i en Dragt, yndig og skjn som den, det Digterbarn brer, vil blive anerkjendt af ethvert Folk i hvis Sprog den bliver gjengivet, tro til Originalen; men tro er kun den Oversttelse, der giver baade Aand og Bogstav; jeg har flt Ansvarligheden idet jeg oversatte det yndige Digt, og hvor det var mig dunkelt, gik jeg med Bn til Kilden for al Lys og Aand, og jeg fler med Tak at Gud har hjulpen mig atter og atter og paa mange Maader. Jeg troer Hr Etatsraad, at Oversttelsen er tro - Englndere med Smag og classisk Dannelse har erklret Sproget for udmrket. De siger det er rent og varmt og livligt, let. Jeg haaber meget snart at skulle kunne sende Hr. Etatsraaden nogle Copier; og imorgen eller iovermorgen skal jeg sende en Copie af Manuskriptet. Dryaden vil udkomme meget snart; samtidig troer jeg baade i Aunt Judy og som en srskilt Bog. Jeg har havt lidt Vanskelighed med Publisher, men jeg haaber at alt skal ende til Tilfredshed. Mr Bell havde kun isinde at bringe den ud i Aunt Judy og dele den i to eller tre Numre; jeg var imod det, da jeg vidste det var Etatsraadens nske at have den ud srskilt. Jeg lagde publisher det paa Sinde og endelig igaar fik jeg et Par venlige Linier fra Mr Bell's office (det er tt ved Charles Dickens, som Etatsraaden mindes der fra Hjrnet). De siger On considering the matter over Mr Bell thinks he sees his way to publish it, (the Dryad) in a separate form, and will endeavour to make as favourable arrangements as he possibly can. Jeg begik den Daarskab at lade dem faae Manuscriptet, efter at have nvnet for dem, hvad jeg ansaae for den laveste Sum de kunde give for det; og bedende dem om at sende det tilbage hvis de ej kunde gaa ind paa mit Forslag. De lovede at sende et Svar, men sendte intet; jeg var ikke rask og gik ej ud, og der kom intet Budskab fra Vennerne i York Street, frend sidste Torsdag, da jeg fik et Correctur Ark af Dryaden, men uden M. S. Jeg bad dem om at sende det, thi da Miss Milbank er nu paa Landet, nskede jeg at rette det i Overensstemmelse med hvad hun og jeg vare bleven enige om - - nu skrev Mrs Gatty igaar til mig, she was so very sorry, but it had been destroyed. - - Jeg, er glad ved jeg har endnu et Manuseript som jeg har laant en Ven. - Sagen er nok at der er et Par Steder som Mrs Gatty har forandret da, hun frygtede de ej passede for Brn. - - Det er neppe Ret; men jeg skal forsge at faae den srskilte Udgave correct. - Endnu idag skriver jeg til Mrs Gatty derom. Jeg kunde have faaet den ind i andre Magaziner som vilde vre lykkelige ved at modtage den uforandret, f. Exp. Good Words af Mr Strahan's. I had a letter from Mrs Gatty yesterday she writes, I have quite eome round to the greatest admiration of the Dryad. Be satisfied. It is a highly moral - deeply moral Tale. - Hjstrede Hr Etatsraad, jeg er bange jeg trtter Dem med mit lange Brev. - Tak for Rejseskidzen - det har gldet mig at lse den, og jeg haaber med Miss Milbank eller Mr. Ward, at skulle have den Glde at overstte den. - Endnu har jeg en Bn - vil De Hr Etatsraad hvis De sender mig Ugedagene til Oversttelse maaskee sende den directe til mig. Jeg vilde saa gjeme see hvad Resultat Mr Bell og Daldy kommer til med Hensyn til Pengesprgsmaalet, frend mere blev sendt til dem; men jeg vilde dog gjerne overstte den frend jeg forlader England, da den ellers muligen kunde blive taget af andre. - At der ingen copyright er gjr jo en stor Forskjel. - Bliver Dryaden oversat paa Italiensk? - Jeg kjender en Italienerinde her i London som med saa megen Deeltagelse lser Hr Etatsraadens Vrker paa Engelsk. - Tilligemed Dryaden beder jeg om Tilladelse til at sende Hr Etatsraaden et Copie af de sidste Fortllinger. - Og nu Farvel og Hjertelig Tak for alt hvad De har givet os Alle. - Jeg haaber De er nu vel og er med inderlig Hjagtelse og Taknemlighed

Hr Etatsraadens hengivne og rbdige

Augusta Plesner

Jeg har hrt mange som har lst Dryaden - alle finde den dejlig!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost