Dato: Juli 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Horace E. Scudder
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den Juli 1868

Frst i disse Dage er jeg fra min Reise i Udlandet vendt tilbage til Kjbenhavn, et uheldigt Fald hvor ved jeg forstdte Skinnebenet standsede i et Par Uger Hjemreisen; nu er det bedre og ved hjemkomsten fandt jeg Deres rede Skrivelse, som jeg nu iler med at besvare. Sagen interesserer mig og jeg vil vre glad ved om paa denne Maade, ved en saa billig paatnkt Udgave af mine Skrifter disse kunne endu vre bedre udbredt i de forenede Stater og jeg, som Forfatter, ogsaa erholde et Honorar, der gjr Forlgger og Land re. Med dette Brev sender jeg efter opgiven Artikkel No 1 en Liste over mine samlede Skrifter som paa dansk udgjre fire og tyve Bind og ca. henimod Juul vil forges med fire Bind til. Alle otte og tyve / vil jeg strax sende dem, saa snart De opgiver mig Maaden Forlggeren nsker den sendt paa, jeg giver Skrifterne, han maa betale Portoen. Alle egne sig ikke til at overstte, og jeg tilfier derfor srligt hvad isr ihvert Bind jeg nsker gjengivet og hvilke Arbeider jeg troer br udelades; Oversttelsen mener jeg kunde der begynde strax og godt var det vel, om det hele Vrk udkom paa een Gan eller hver Deel for sig, dog det maa Forlggeren natur[lig]viis bestemme og ikke jeg. Jeg troer imidlertid at hans Udgave br begynde med mit Levnet og dette givet efter den danske udgave og ikke efter Mary Howitz Oversttelse fra det Tydske, samme er aldeles ufuldstndig og blev til i Udlandet som en Slags Indledning til den frste tydske Udgave og ti Aar efter udkom den Danske og i den mellemtid havde jeg samlet flere Trk af mit Liv, der ikke strax ved Nedskrivningen var kommet mig i Tanke. Det er derfor mit srdeles nske at man leverer en ny Oversttelse after den strre danske udgave, samme er derude ikke oversat fr, hverken paa Tydsk eller Engelsk, de maa i disse Sprog have den mere skizzerede, kun i Holland findes, med nye Forkortelser, en Oversttelse. Den slutter ved mit 50de Aar, altsaa for 13 Aar siden. Jeg mener at den ogsaa foran i de amerikanske samlede Skrifter skulde slutte her og da ved hele Vrkets Slutning flge som Bilag, de senere tretten Aars Historie ned til ifjor da det kulminerede i Festlighed for mig, / ved de uforglemmelige Hders Dage i Odense, da Brevet som resborger forundtes mig. Ved at ordne det saaledes faaer jeg ogsaa Tid til at skrive dette nye Afsnit af mit Livs Historie, og vil i Lbet af 1869 tilsende den samme til Oversttelse; tidligere ville dog de andre ldre Arbeider ikke paa ny kunde gjengives. Heri ligger min Gaaen ind paa anden Artikkel i Deres Brev. Med Hensyn til den tredie, skal jeg med Afsendelsen af den danske Udgave, den jeg helst sender i to Afdelinger med et lille Mellemrum, levere de enkelte Notitser jeg troer ndvendig, men naar ikke at kunne ller burde for hver levere en Fortale, da jeg i mit Livs Eventyr har giveet Oplysning om Tid og Forhold under hvilke forskjellige Bger udkom, jeg vil heller ikke ganske fuldstndig kunde sige hvormange forskjellige Oversttelser der findes. Med Hensyn til fjerde Artikkel at jeg naar De fra min Haand erholder noget Nyt til Magasinet, det Tilsendte da ikke bliver trykt paa dansk eller i andre Sprog fr tre Maaneder efter at jeg har, givet dem samme, gaaer jeg aledels ind paa. Hvad ivrigt jeg sender, skal jeg paa samme bemrke om det er trykt fr og maa det - saa vidt jeg veed det - er tidligere blevet oversat, derefter behage De da selv at bestemme Honoraret. Det nye Bilag til mit Livs Historie, naar jeg nu har nedskrevet det, kommer saaledes 3 Maaneder tidligere i Deres Hnder og det honoreres altsaa som et originalt Arbeide. Jeg giver mig hen i Deres og min hit rede Forlggers dle Omhue for mit og mine Skrifters vel, der kommer en god Oversttelse jeg har aldeles intet med nogen Slags Udgifter at gjre, De ville velvilligt see paa mit Bedste som / paa Deres Eget, det er saaledes at jeg igjennem alle Aar har talt og afgjr hver Forbindelse med min brave danske Boghandler Reitzel. Det undrer mig at der ikke er indtruffet til Magazinet et Par af mine Eventyr, Frken Raaslv lovede mig sikkert at sende disse nu er hun med sin Fader paa Reise i Udlandet. Jeg sender imidlertid her, paa Dansk, [overstr: to] et Eventyr, har jeg her nedskreven for Magasinet og er aldeles for Brn, om det imidlertid slaaer an hos de amerikanse, som jeg nskedet det, veed jeg ikke dette Eventyr skal ikke blive trykt her hjemme fr om henved 4 Maaneder. Et srdeles godt Photographi-Portrt skal jeg senere sende, til Afbenyttelse foran i [overstr: Vrket] / de samlede Skrifter. Dette Brev med Indrmmelser og Betingelser, ligesom det tidligere beder jeg Dem eller min Hr Forlgger, opbevare. Foruden Honoraret tillader jeg mig at betinge et Par fri Exemplarer, to af disse nsker jeg at forlre bort i selve Amerika og det ene af Exl Longfelow som har tilsendt mig af sine Skrifter, det andet til Marcus Spring paa Eagle Wood ved New Yorq, til mig i Danmark nsker jeg desuden i det mindste 6 E[x]emplarer, det er i det hele 8 Exemplarer, hvilket man vist ikke vil finde ubeskedent. Nu hrer jeg snarligt fra Dem og srligt om Maaden jeg bedst kan sende den danske samlede Udgave, med mine vedfiede Bemrkninger. De venligste Hilsener til min Hr Forlgger og andre Venner i Amerika.

Deres hengivne

H.C.A.

[ = kladde til Brev]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 119-22)