Dato: 19. juli 1867
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 19de Juli 1867.

Min kjere Herr Etatsraad!

Jeg maa begynde mit Brev, som De begyndte Deres: Regnen skyller ned den skyllede igaar og den skyllede i forgaars, ja det er virkelig, som om De ved Deres Afreise havde taget al Solskinnet med; her blev saa tomt og trist den frste Dag og alle Roligheds Beboerene vare enige om at man savnede Dem i hver en Krog, om det saa var Rosenbuskene, ja selv de beskjedne Grsstraa, saa fllede de deres modige Taare over at de maatte forblive paa deres Plads og ikke, som deres Brdre blive berrte af deres kjrlige Haand. Dog det vilde vre ubilligt at klage; vr overbevist om at jeg ret inderligt og af Hjertet takker Dem for de mange solbelyste Dage, De ved Deres elskvrdige Nrvrelse har sknket mig og som alle Tider vil komme til at staae med de lyseste Farver i min Erindring. Skulde det virkelig have staaet i min Magt at gjre Dem Opholdet hos os behageligt, da har jeg faaet et kjert nske opfyldt. Naar man, som jeg, er bleven begunstiget af Skjbnen og har Alt hvad Livet kan byde af Stort og Godt, et lykkeligt velsignet Hjem omgivet af Kjerlighed, da fler man Trang til at gjre sine Venner deelagtige deri. Ja besynderligt gaaer det til her i Verden, at det er saa ulige fordelt, det har altid vret mig en Gaade, naar jeg har tnkt derover hvorfor netop jeg skulde vre blandt de Udkaarne, da jeg dog ikke har gjort mig mere fortjent dertil, end saa mangen en ulykkelig Skabning, der med Nd og Neppe kan friste Tilvrelsen. Lykkelig for ham naar han troer paa et tilkommende Liv, da har han dog Haabet at sttte sig til. Uden at granske over det Ufattelige, takker jeg i Ydmyghed min Skaber for min Lod her pa Jorden.-----

Deres kjere Brev, hvorfor jeg hjertelig takker Dem, modtog jeg samtidig med Indlagte fra min Mand; da jeg veed at det interesserer Dem, at hre fra ham, sender jeg Dem Brevet til Gjennemlsning, men vil jeg bede Dem at retournere det strax efter Gjennemlsningen, da nsten Ingen har lst det herhjemme. De vil see hvorledes han lykkeligviis kan gjre det falske Rygte tilskamme, da han har havt en usvanlig herlig Reise. Et [Par] Timer senere fik jeg et lille Brev fra den 15de fra London, atter med Hilsen til Dem. Jeg seer idag af Dagbladet at Flaade Revuen er heldig lbet af, uden at noget Uheld er indtruffet, men at Storm og daarligt Veir har indvirket forstyrrende paa Fyrvrkeriet. - I Tirsdags Eftermiddag havde jeg Besg af min Svigerinde Henriette og hendes Broder, der begge endnu saae meget medtaget ud af Skrkken de havde havt. Louise var i Besg hos hendes Veninde og Harriet er endnu i Helsingr; jeg havde et lille Brev fra hende igaar hun beder om at faa sin Balstads sendt ned da hun skal til en Soire i Aften. - Det er i dette ieblik, Klokken er 12 om Middagen, et Guds Veir, store Hagl pidske paa Ruden, det er aldeles, som Efteraar. Det maa vre stor Skade for Landmanden.---

I Onsdags var jeg hele Formiddagen i Byen, og havde jeg stor Fornielse af at overvre Drengenes Examination. Emil var fortrffelig i Historie, og klarede Carl sig ypperligt i Regning og Tydsk; de fik Udmrket i Alt. - Da jeg vilde kjre paa Landet Klok: 4 1/2 blev jeg meget overrasket ved paa stergade at mde en heel Suite af Vogne med de kongelige Herskaber. Den russiske Storfyrste med Kronprindsen og Hans Majestt Kongen, Dronningen og Kong Georg med hans Forlovede og hendes Moder. Det forekom mig at de begge vare udmrket smukke. Damerne kjrte i aaben Vogn. Det var efter Ankomsten taget til Amalienborg hvor der dineredes, derfra toge de med Jernbanen til Fredensborg. Igaar Formiddag var Veiret nogle Timer klart og mildt og sade vi i Haven og arbeidede. Johanne var hele dagen her[u]de med sine prgtige Drenge. William dicterede Thea et Brev til Dem, det er ikke meget indholdsrigt, men det morer ham naar jeg sender det. Thea sidder hele Dagen med sin store Bog og er henrykt over dens interessante Indhold. Hvert ieblik maa jeg gjette en Rebus eller lse et Digt skrevet til Dem. Jeg seer at De har glemt at tage med Dem "Les chants de la jeunesse" nsker De det, saa skal jeg sende den til Dem. - Jeg hrte i dette ieblik af Herr Schumacher, en meget net Mand, som skal lse Engelsk med de unge Piger, at der i disse Dage er udkommet et Pragtvrk, Thorvalsens Levnet, skrevet paa Fransk af en Franskmand Mr Plon, der var i Kjbenhavn i 1865, og ved at see Thorvalsens Museum fik en saadan Interesse for ham, at han bestemte at skrive hans Levnet, da han hidindtil har vret saa lidt kjendt i Frankrig. Han omtaler i Fortalen flere smaa Anecdoter, som "H C Andersen" har fortalt ham, da han dette Aar gjorde ham et Besg, tillige med en Capitain, (jeg tror han hed) Kjerskou. Bogen skal vre udmrket god med ypperlige Trsnit efter Photographierne af Kunstvrkerne og skal Professor Hoyen vre meget tilfreds over at han vil blive bekjendt i Frankrig. ---

Deres Hilsener skulle blive besrgede jeg venter Billes og Block paa Sndag tilligemed de unge Folk fra Helsingr. Jeg skal endnu idag skrive til min Mand og det vil holde lidt haardt, da mine ine idag ikke ere fri for at smerte mig lidt, men De kjender jo min gamle Svaghed, jeg kan ikke fatte mig i Korthed. Louise vil gjerne tilfie en Hilsen og idet jeg endnu til Slutning paa det Varmeste takker Dem for Deres indholdsrige Brev, med det nydelige Vers, den yndige lille Bouquet, beder jeg Dem beholde i venlig Erindring Deres meget hengivne

Dorothea Melchior.

Kjre Etatsraad Andersen!

I Mamas Brev vil jeg tilfje min Tak for de morsomme og behagelige Dage, de forskaffede os, ved Deres Besg her paa Rolighed. Det ver en uforglemmelig Tid, som jeg i Fremtiden altid med Glde og Taknemlighed vil see tilbage paa. At De bliver savnet af Alle, Store og Smaae, behver jeg vist ikke at sige Dem, saavelsom at de gjerne havde beholdt Dem noget lngere; men det er saa naturligt, naar jeg tnker paa hvor glade vi vare da De kom, og omvendt, da De forlod os, at Andre ogsaa gjerne ville have den Fornjelse at see Dem hos sig, og ndig ville miste Dem, og vilde det jo vre egoistisk at tnke anderledens. Forhaabentlig er De ved Modtagelsen af disse Linier fuldkommen rask, og vilde jeg saa kun nske Dem lidt bedre Vejr, for at De rigtig kunde nyde Landlivet. Jeg takker mange gange for Hilsnen til mig i Deres Brev til Mama, De skrev intet deri om Nattequarteret hos Fru Ingemann, saa jeg formoder, at Spgelserne ikke denne Gang have drevet deres Spil, og trampet over Hovedet paa Dem, men forundt Dem en rigtig god Natteroe. Johanne og hendes Mand vare herude igaar, og havde Onkel de Sterioscopbilleder med, som han tog af forleden Sndag; de fleste af dem vare meget gode; det Billede hvor De sidder alene og lser i Fdrelandet fandt jeg meget vellykket, og gjemmer Onkel det vist til Dem til De kommer hjem. Det varer vel ej saa lnge inden vi have Dem her igjen, indtil da Lev vel, og vr forvisset om, at Ingen vil vre gladere ved at see Dem, end Deres Dem hengivne

Louise Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad