Dato: 20. november 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Gustav Kolb
Sprog: dansk.

Mnchen den 20 Nov 1840

Histrede Hr Dr: Kolb!

Frst min hjertelige Tak dor den Venlighed hvormed De kom mig imde, dernst en kort Notits, som vi aftalte det, om hvad Nyt der i Kunst og Litteratur har bevget sig hjemme i Danmark. Jeg anfrer naturligviis kun hvad Nyt der er fremtraadt i 1840, De vil selv behage at uddrage, hvad De finder at kunne interessere et strre Publikum.

Ved Frederik den Sjettes Begravelse blev skrevne tre Kantater af ehlenschlger, Heiberg og Andersen, til de to frste gav den udmrkede Komponist Weyse Musikken og til den sidste er den unge geniale Hartmann Komponisten. Det var ved Frederik den Sjettes Dd at en ung Digter H.P.Holst, der frhen var yndet, som lyriker, vandt hele Nationens Opmrksomhed og Yndest ved et lille Srge Digt over den afdde Konge, det var kun nogle faae linier men saa naturlige og saa grebne ud af ieblikkets Flelse at de maatte tiltale alle. Til dette lille Digt, der i Danmark gjorte en Virkning, som nu / i Tydskland, Beckers Rhin=Sang "Sie sollen ihn nicht haben", satte Weyse en smuk Musik og ligeledes til et andet lille Digt af samme Forfatter: "lev vel", hvilket en stor Deel af Kjbenhavns Borgere sang fra Volden da den danske Konge frtes ud af Staden til" Roeskilde.

Kort efter udgav Hr Holst en lyrisk Digtsamling, der udmrker sig ved correcte Vers, dyb Flelse og megen Smag. Christian den ottende gav den. unge Digter et Reisestipendium paa to Aar og Digteren er for ieblikket i Mnchen for om faa Dage at reise til Italien.

Fra ehlenschlger er i dette Aar kun udkommet: nordiske Oldsagn, udgivne af Trykkefriheds Selskabet og behandlet efter Sagaerne. Denne Digters ldste Stykke "Fiskeren", blev, som Fest-Skuespil bragt paa Scenen ved Christian den ottendes frste Besg i Theatret. Hartmann havde komponeret en hist characteristisk Musik.

Ved Kroningsfesten blevet stort romantisk Drama: Syvsoverdag / af Digteren Heiberg bragt paa Scenen, ogsaa til dette er Musikken af Hartmann, en Komponist hvis Opera Ravnen, nylig er oversat paa tydsk og vist fortjener at bruges paa de frste Skuepladse i Tydskland. foruden "Syvsoverdag", hvis poetiske Skjnhed ei nok synes at vre vurderet, har Heiberg leveret en lille Vaudevillemonolog: "Emilies Hjertebanken", der ved Fru Heibergs Spil, har vundet en Bermthed i Danmark langt mere, end det skjnne Drama "Syvsoverdag".

H.C.Andersen, forfatter til flere i Tydskland bekjendte Romaner: "nur ein Geiger", "Der Improvisator" o.s.v. bragte i Begyndelsen af dette Aar sit frste store dramatiske Arbeide: "Mulatten" paa Scenen. Dette Stykke er heelt i gjennem skrevet paa Vers har vundet stort og uddeelt Bifald. Den unge Digter mder hos TheaterDirectionen kun kun liden Opmuntring, Hr. Molbech, der er TheaterDirecteur, forkastede det endog aldeles, men som af et Slags Naade fik Stykket lov at komme paa Scenen og blive der givet elleve Gange i / kort Tid, det bragte Theaterkassen Penge og Digteren re; kort efter leverede Andersen en lille Bog i Prosa: Billedbog uden Billeder, af hvilken en tydsk Oversttelse for ieblikket er under Pressen hos Vieweg i Braunschwieg- Hans sidste Arbeide er en Tragedie i fem Acter: "&Maurerpigen", der i disse Dage bringes paa Det kongelige danske Theater i Kjbenhavn, og hvoraf kan ventes en tydsk Oversttelse.

Af Lystspil-Digteren Overskou har den danske Scene erholdt et nyt lystspil,: "En Bryllups Dags Fataliteter", og af Forfatteren til de i Kjbenhavn saa meget yndede "Hverdags Historier", en Novelle Een i Alle (Eine in Allen).

Til Julen ventes en ny Digtsamling af Heiberg og en lignende af Paludan Mller, -

---------

Hvad Kunst angaaer, da maa frst og fremmest Thorvaldsen omtales, den lethed hvor med den store Kunstner arbeider, hans ungdommelige Phantasie og Friskhed, lader ham skabe det ene nye / Vrk efter det andet. Paa Baroniet Nys er midt i Haven et lille Atellier som den kunstelskende Baronesse Stampe her har ladet bygge for Kunstneren; i dette sidste Aar fuldendte han her to store Friser til Frue Kirke a) Indtoget i Jerusalem og b) Korsvandringen. Dernst l)Hans egen Statue. 2) Buste af Holberg og ehlenschlger. 3) Profil (i Medaljon) af Digteren Steffens. 4) Amor og Hymen, Basrelief. 5) Bacchant og Bacchantinde, Basreliefs - 6) Kunstnerens seneste Arbeide er et Basrelief der forestiller ham selv arbeidende, men som Hovedfigur er Baronessen med tre Brn.

Efter Thorvaldsen maa for ieblikket; som dansk Billedhugger Bissen nvnes; han erholdt iaar, ved Freunds dd, den ledigblevne Professor-Plads ved Academiet.

Blandt unge Malere i Kjbenhavn har Grtner allerede vundet et Navn ved sine smukke, livsfriske Kompositioner. Fra Udlandet har de danske Kunstnere: Marstrand, Kchkler og Sonne hjemsendet herlige Malerier, de fleste af disse har Thorvaldsen kjbt.

------------

Seer De, kjre Hr. Doctor, her er magert skizzeret nogle Efterretninger om dansk Kunst og Litteratur; vil De nu selv stte det i Stiil og I benytte det efter Deres Skjnne.

Med Hensyn til min Biographie foran i "Nur ein Geiger", som De sagde at De vilde afbenytte til en Anmeldelse i Algemeine Zeitung, nu jeg just var i Tydskland, maa jeg Tilfie, at efter Opfrelsen af Mulatten har jeg i mit Hjem mdt al Erkjendelse; den danske Regjering har givet mig ligesom ehlenschlger og Hertz en aarlig Sum der i Forening med hvad jeg selv har for mine Arbeider, sikkrer mig et anstndigt Udkomme. I Nabolandet Sverrig ere alle mine Arbeider blevne oversatte og vurderede hit, Mulatten er der bragt paa Scenen i det svenske Sprog og da jeg i dette Foraar gjorte en lille Reise i Sverrig nd jeg en Erkjendelse, ja en Overvurdering, som jeg ved nyere og andre Vrker maa see at fortjene. Jeg kom nemlig til Universitets Staden Lund, og her bragte Studenterne mig om Aftenen, under Sang og Taler, et hjerteligt Hurra. Ogsaa her i Tydskland overraskes jeg ved, det man kjender mine Arbeider saa godt, vises mig saa megen Forekommenhed.

De var saa god at love mig tilsendt nogle danske Blade. De har vist glemt det! - Jeg bliver her i Mnchen til den 2 December, tnk paa mig. Vil De lade indlagte Billet komme til Verten i de tre Mohrer. [Brev] Fra Rom skal De hre fra mig. Jeg reiser i Forening med Digteren H.P.Holst til mit skjnne Italien og gaaer derfra til Grkenland, Holst gaaer til Frankerige! - .

venskabeligst

Deres hengivne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus