Dato: 29. marts 1867
Fra: Josepha Yoldi-Coopmans   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

En Solstraale i min mørke Nat!

Andersen berørte min Dør! - og han gav Haab om mere. - - - -

"Gjemt er jo ikke glemt, har han selv sagt! - -

Saaledes gjemte jeg Haabet - siden Aften vi, saa heldigvis for mig, mødtes i det Kongl. Theater, - men siden den Tid - kunde jeg jo nok blive glemt - Og da jeg blev daarligere og daarligere hen ad Vinteren, holdt jeg mig beskeden i min Ensomhed, og torde aldrig driste mig til at gjenkalde min Ubetydelighed i Deres Erindring. Men i Dag, fik jeg den doppelte Glæde at Venindens Brev af Andersen's Haand, da vaaver jeg - strax at tilstille Dem min Tak! jeg kan ikke skrive dansk - men lad kun Hjertet læse, hvad kun Hjertet skrev! Jeg har i denne Vinter gjennemlæst mange af Deres Skrifter - og Andersens smukke Geist og Hjerte fulde Beskrivelser (især over Spanien) har mere og mere vakt min Sympathie. Saaledes at jeg selv troer godt om mig da jeg saa inderlig føler med ham! - Man maae have godt i sig, naaer man man [sic] saaledes Sympathiserer med saadan en retskaffen, blid og rigtig følende Digtersjæl! - Tilgiv at jeg saaledes lader mig henrive og skriver Dansk uden videre at undsee mig for Dem! Sproget er /nu dig saa kjært, - men jeg lærte det aldrig - og nu blev jeg 31 Aar i Udenlandet og hørte ikke et ord dansk. Men Hjertet Gjemte! - Efter saa lang Tid maatte jeg dog engang gjensee det kjære Danmark - mit andet Fædreland! hvor Fader, Moder, Søskende, og Søn, hviler i den kolde Jord! Jeg maatte bringe Blomster og Taarer paa det rige Grav! - (som ogsaa engang skal blive mit!) -

Troe mig, der er kun faae der ere mere Dansksindede end jeg! Spansk Sjæl, med Dansk Sind - det er ingen ilde Blanding!

Men endnu engang - kjære Professor - tilgiv at jeg ogsaa skrev saa meget om mig selv. Jeg tilføjer nu kun, min hjerteligste Gratulation i Anledning af Deres kjære Gebursdag. - en glædelig / Dag - ikke alene for Venner (tør jeg tage Plads blandt disse?) - men for den sande, redelige, gode Digterverden!

Har De en Dag et frit Øjeblik - saa skjænk mig det! - Kl. 11 til 5 træffer De mig altid, men endnu liggende. Derfor beder jeg om Undskyldning, naar jeg ikke paa en bedre Maade, end ved Sygelejen, kan modtage et saadant Besøg.

Glæden bliver stor for mig - og med den oprigigste Hjertelighed skal jeg trykke den kjære Haand!

Grevinde Yoldi-Coopmans

Kjøb. 29 Marts 1867

Tekst fra: Niels Oxenvad