Dato: 5. november 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Gottlieb Collin
Sprog: dansk.

Hamborg den 5 November 1840

Kjre Ven!

For et Par Timer siden kom jeg her til Hamborg og sidder nu am Jungf:stieg, hvorfra Tankerne flyve hjem til min Kjre! - De har vist seet mit Brev til Deres Fader eller det til Eduard, De veed altsaa Overfarten, nu vil jeg begynde igjen hvor jeg slap, nemlig ved Kiel. Jeg reiste paa Deres Kones Geburtsdag derfra i Selskab med Trepka, vi tog Extrapost, den korteste Vei til Breitenburg, men dyrt var det og da jeg saa efter en skrkkelig Kjrsel over Heder og Marsktland naaede til Oasen i rknen, det deilige Breitenburg, kom Excellensen og fortalte mig at han alt fra Morgenstunden havde sin Eqvipage i Bramsted for at afhente mig! det var jo en overordenlig Opmrksomhed og havde desuden sparet mig nogle Rigsdaler, men hvor kunde jeg have forudseet sligt. Jeg fik to deilige Vrelser og havde en fyrstelig Opvart[ning,] et Ophold der, som var jeg hos min egen Slgt! Gre[ven] gjorte Selskab begge Dagene, Champagnen knaldede ord[enlig] og Hr Hennings (bekjendt fra Nysse) sang med en anden Herre der havde en magels Tenor, mange smukke Sange, min Skaal blev udbragt, jeg udbragte derpaa Grevens og Middagen endte da med den tredie Skaal Kongens. Det er et hist interesant Sted Breitenburg, jeg saae mig ret om de to Dage, men hver Morgen naar jeg vaagnede hrte jeg Grevens sindssvage Broder, banke underligt paa en Dr i Nrheden, og jeg maatte tnke paa, at nu om mange Aar, naar vi alle ere dde og borte, vil Overtroen sige, han banker der endnu; den ene Middag var der nogle Frkner von Krogh, unge og smukke, den ene var meget begeistret for Digteren og jeg maatte fre hende til Bords; det var skrkkeligt hvor vi arbeidede paa at vre interesante for hinanden, hun var ellers meget nydelig. Grev Rantzau spurgte mig til Deres Fader og bad paa det instndigste, naar jeg skrev, da at sende Deres Fader en hjertelig Hilsen fra ham. / Han har ladet indrette et Gallerie for de thorvaldsenske Basrelief, det er stort, Vggene rde og denne Grund hver smukt de hvide Basrelief; begge Aftenerne var det oplyst. Yndigst finder jeg imidlertid et lille Vrelse, malet med Palmer og underlige Blomster, hvor der mellem duftende grnne Hkke er opstilt Marmorfigurer; en rund Sopha indbyder til Hvile og hele Ryggen af den er en Reol med Digtervrker. Fuglebure titte frem mellem det Grnne. - Imorges Klokken 7 rullede jeg med fire Heste og Tjener bag paa, til Itzehoe, hvor jeg gik paa Dampskibet "Der Str", der begyndte med at gjre en gal Vending saa vi stod 3/4 Time fast og dannede en Bro over Floden. Gjennem Marsklandet er det noget eensformigt, Elben selv er kjedelig, til man naaer Blankenese, vi mdte et engelsk Dampskib og et Farti der gik med Udvandrende til America. Ombord kom to Hamborgske Kjbmnd, og spurgte om jeg ikke var Danmarks bermteste Digter, hvortil jeg svarede nei og sagde han kaldtes ehlenschlger; aligevel behandlede de mig som en Vexel paa 100000 Pund. Jeg maa ellers sige at jeg blev roest meget for min tydsk og det selv [p]aa Breitenburg! vil De fortlle det hjemme. Excellensen [sa]gde, men De taler jo nu langt anderledes godt tydsk [end] i Kjbenhavn. Det maa jeg have lrt den Nat jeg var i Kiel! svarede jeg. Og nu fortalte man mig til min strste Forundring og Greven undrede sig ogsaa derover, at Holst, der i Kjbenhavn talte saa godt Tydsk her ude slet ikke ret kom ud af det, han var saa forlegen, jeg var en anderledes rask Fyr, der kan De see! "Det er min Salighed sandt!" - vil De sige det til Deres Sstre. Den stakkels Holst skal ellers have vret saa lidende, sagde Greven; han fik hvert ieblik Taarerne i inene og havde det ikke vret for Skams Skyld var han strax vendt om, han har yttret at det var en Plage, en Lidelse at reise! Hvad mig angaaer da lider jeg slet ikke, men Sandhed er det, aldrig har jeg ude flt mig saa bld ved Tanken om Hjemmet, som denne Gang, men ved Hjemmet mener jeg det Collinske Huus! o ja, jeg fler at det er mit Hjem, Deres Forldre og De som hrer nrmest der til ere mine! o I kjre! kjre! Gud velsigne Eder Alle! /

Breve venter jeg ene og alene fra den colinske Familie! lad mig nu see at De og Deres Kone, begge tilsammen glder mig med et Epistel; til den 24 November, trffer det mig ganske sikkert i Mnchen, senere maa det adresseres til Rom. Jeg sender her med en Bryllups Vise for vor kjre Louise, den er skrevet paa Breitenburg, men har ikke vildet lykkes mig, jeg forsgte paa det i Kjbenhavn, men da blev den saa veemodig, som den ikke skal vre. Nu er min Sang vist den sletteste ved Brylluppet, men siig til Louise og Lind, men De skal sige det Bryllupsaftenen: "Andersen nsker Eder begge to saa lykkelige, som en Broder kan nske det" Jeg veed neppe Dagen at Brylluppet staaer, men min Tanke vil dog vre der, thi daglig tnker jeg paa dem. Sangen ligger ls her i Brevet for at Louise ei skal lse den fr sin Bryllups Dag. - Den bermte Liszt er her i Hamborg, imorgen haaber jeg at hre ham og da slutter jeg Brevet; han tager ellers en Species for Billetten den Rad, men lad gaae. Fra Dampskibet herop maatte jeg for en Droske der frte mig og mine Sager give nsten en Species, jeg gjorte Vrvl, men Kelneren holdt med Kudsken og saa maatte jeg ud med den. Siig Eduard at Guldet staar skrkkeligt lavt, de 100 Rdlr jeg fik i Guld giver mig ikke 100 Rdlr ind; jeg faaer kun 13 Banko for en Frederiksdor. Det er i Dag store Bededag her i Hamborg, derfor er her meget stille. Glem ei naar De skriver, da at give mig Deres Adresse.

Hamborg den 6 November!

Idag har jeg bragt Marie Schumacher sit Lommetrklde, hun har vret meget syg sagde Faderen; jeg fandt ellers der den meest fremmede Modtagelse jeg endnu paa min Reise har mdt! - Imorges besgte jeg den bermte Gutzkov, Digteren, der sagde mig at jeg var den Danske, der som Digter var meest kjendt og yndet i hele Tydskland; nu faae vi see! Til Middag spis[er jeg] med vor Gesant Bille hos Grev Holcks, og flger med dem paa Concert; gjerne vilde jeg have skrevet om denne, men det er mueligt at jeg allerede imorgen reiser til Haarburg for at trffe den hanoveranske Diligense, mueligt bliver jeg her ogsaa til Sndag, men for en Sikkerheds Skyld ender jeg dog Brevet nu og tager det med til Holcks! Epistelet til Vansbech besrges samme Tid. Hils Deres kjre Kone og de raske Drenge. Bring dem hjemme og hos Eduard mine bedste Hilsener, deel ogsaa nogle ud i Foreningen og tnk venlig paa mig! skriv til Mnchen! med inderlig Hengivenhed

H. C. Andersen

[Udskrift:] Hr Asessor G. Collin boedes paa Kongens Nytorv, ved Siden af Hotel d Angleterre, Indgangen bag Hovedvagten i Kjbenhavn.

fr.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscanning 13, 435-38)