Dato: 1. juli 1863
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Glorup ved Nyborg den 1ste Juli 1863.

Kjære Frøken Ørsted!

I Dag er det netop fjorten Dage siden jeg var hos Dem og Deres Moder, jeg reiste om Torsdagen og blev den Dag i Sorø hos Fru Ingemann, som jeg fandt legemlig vel og sjælelig from og styrket; vi talte meest om Ingemann, og jeg havde en Fornemmelse af hvor lykkelig hun endnu levede aandeligt med ham. Paa Glorup fandt jeg alene Greven hjemme, han gav mig sin ældste Søns to smukke Værelser ud Haven, jeg har det som jeg selv var Søn paa Gaarden,og næsten al min Tid kan jeg benytte til at gjennemarbeide min nye Bog om Spanien, som Dag for Dag udfolder sig mere og mere, som jeg / ønsker det. Jeg haaber at faae Glæde deraf. Her paa Glorup er meget smukt, Greven har taget indenfor Haven en Deel af den smukke Skov, store Græsplainer ere anlagte og smaa Søer gravne. Jeg bliver her til Tirsdag Morgen reiser da til Frijsenborg hvor jeg bliver en kort Tid og vender da, uden nogen Reisen om i Jylland, tilbage til Bansæs hvor Miß Dunloups Bryllup skal feires. I Dag fik jeg fra en mig ubekjendt Herre i Engeland et Brev [Brev], hvor var lagt en trykt Plan, i Anledning heraf tyer jeg til Dem, De vil jo nok hjelpe mig? Jeg seer ud af Planen at man i Engeland vil feire Shackspears trehundredaars Fest ved at reise ham et synligt Minde, og i den Anledning opfordrer man i de forskjellige Lande Mænd til at / virke for Sagen. Brevet faaer jeg ud af at man vil have mit Navn med mellem Navnene paa den Provisional Committée og at dette er det Eneste man her forlanger af mig. Dersom det er saaledes er det meget smigrende for mig og jeg skriver gjerne mit Navn, men misforstaaer jeg det, da vil det tage sig forfærdeligt egoistisk ud om jeg kom der med Navnet. Jeg vil jo heller ikke medtegne det, dersom jeg derved kom i Forpligelse til noget Slags Penge-Bidrag, der, efter engelske Forhold bliver mig for stort, kan De se noget der tyder hen der paa? Om Alt dette beder jeg dem give mig Kundskab, naar De har læst de vedlagte Papirer og har jeg da forstaaet rigtigt, og De finder mit skrevne Svar [Brev, Mathilde Ørsteds oversættelse: Brev] til Sir Linnæus Bank i sin Orden, vil De da oversætte samme/ troer De det nødvendigt at der tilføjies, "Penge-Bidrag seer jeg mig ikke istand til at yde", vil De da være saa venlig at føie det til i mit Brev, det er altid bedst i en saadan Sag at udtrykke sig klart og tydeligt.

Vil De ret hilse Deres Moder og Scharlings, bring min Hilsen til Deres Broder og hans elskværdige Brud; naar er det at Brylluppet skal feires? Jeg er noget lidende af Gigt i Hals, Nakke og Arme, ellers tør jeg ikke klage; imellem føler jeg lidt Udvee, Længsel efter Bjerge og de rigtig varme Lande; mon Gud undermig endnu engang at komme der? Det vil Tiden vise.

Lev hjertelig vel!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 66-67)