Dato: 30. juni 1863
Fra: Jonas Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbhvn. 30.6.63.

Tak for Dit Brev, kjre Andersen! Jeg modtog det for nogle Dage siden og havde naturligvis svaret strax, hvis ikke Snegleforretningernes Sneglegang havde forhindret mig. Om nu sent er bedre end aldrig i dette Tilflde viljeg lade Dig afgjre. Jeg lever for Tiden lidt mere en gan;on end ellers, idet Fatter og Onkel Theodor ere paa Astrup for at spille Nimrdder og Louise i Rosenvnget for at undgaae Pestluften herinde; naar nu Mutter og hun om et Par Dage tage til Rungsted, saa er jeg jo i endnu hiere Grad min egen Herre, kan hver Aften gaae paa Buler og sove ud om Morgenen. Viggo reiser imorgen til Sandefjord for at faae Smr med Vandmnd [?] og saa blive rask; Pauline og hendes Poder reise med.

Jeg har idag spildt en Formiddag med at rende frem og tilbage paa den fordmte Toldbod for at faae min Cadiz'er Kasse, som nu er kommen; men den var ikke losset endnu, og det faaer man aldrig at vide frend man har talt med henved 70 Mennesker, der naturligvis alle have travlt. Imorgen haaber jeg, at det lykkes mig at faae den halet gjennem det, som Du vilde kalde Brndingen, og saa skal vort afrikanske Besg opfriskes ved Udpakningen.-. Jeg har gjort en Del Udflugter i den senere Tid og havt godt Udbytte; saaledes var jeg iforgaars med Fatter i Sor og undersgte Skovene. Kirken maatte man jo ogsaa see, og det var jo ogsaa ret interessant, men den indeholdt 2 Malerier af Fru Ingemann, der overgik Alt, hvad jeg har seet i de sydspanske Udstillinger af Elendighed; de ere jo godt mente, trster man sig med, men mon ikke alle Malerier paa en Maade ere det. Kunde Du faae hende fra at male Ting, som ere bestemte for Efterverdenen, saa gjorde Du vist baade den og hende en stor Tjeneste.-.

Hvis Du i Dine ledige Timer kjeder Dig, saa kjender jeg et godt Raad: at samle Snegle. Og tnk saa: en Bermmelse ogsaa som Conchyliolog! forresten er det min Spg, det maa vist vre meget kjedsommeligt. Nu skal jeg paa Universitetet og hre paa Peter Mller, der er oppe til Ex. artium.-.

Din heng:

Jonas Col.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter