Dato: 1. marts 1863
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d. 1ste Martz 1863.

Min kjere Herr Professor!

Skjndt jeg haaber meget snart at faae den Glde mundtlig at hilse paa Dem, saa vil jeg alligevel endnu engang imdekomme Deres venlige Opfordring om at skrive til Dem, for tillige at have Leilighed til at sige Dem min hjertelige Tak for Deres herlige Brev, som forskaffede mig saa overordentlig megen Fornielse. Man kan saa tydelig fle hvor meget Spanien og det spanske Sprog, som De i Deres Digt saa skjnt besjunger, maa have begeistret Dem; det har altsaa ikke vret for meget at kalde Spanien for "Tryllelandet", som Deres Phantasie tidligere i det yndige Digt "Det har Zombien gjort" har indgivet Dem. Deres Beskrivelse derom har opvakt stor Lyst for mig til selv engang at at komme dertil, men skeer det nppe for det Frste, da vi forinden, have den Plan at reise til Italien og den maa ikke opgives. Det er mrkeligt nok at det har vret saa koldt i Spanien iaar, da det nsten overalt paa andre Steder i Europa har vret saa usdvanlig ja nsten ukjendt mild Vinter, og var det virkelig uheldigt at De, som saa daarlig taaler Kulden, netop iaar skulde komme dertil. -

Da jeg kan tnke mig hvor meget De maa savne alle Deres Ordener, som De jo har vret saa uheldig at tabe, og i Srdeleshed Nordstjernen, som maa have vret en saa kjr Erindring for Dem, saa vil jeg forsge om det var muligt at afhjlpe lidt af dette Savn, ved herved at sende Dem indlagte Kors, som jeg vil bede Dem om at gjre mig den Glde at bre. - De maa betnke, min kjre Herr Professor, at skjndt De har mistet Nordstjernen, saa har De i saa rigt Maal srget for at vi aldrig skulle miste vor, men love vi os af Deres sidste Udbytte at den skal straale for os med forhiet Glands. - Jeg maa tnke paa at dersom det hvergang skulde ringe for Deres ren, naar man taler om Dem herhjemme, saa maatte det ikke vre behageligt; For 14 Dage siden havde Erik Bgh skrevet en meget humoristisk Gaade i "Illustreret Tidende" som gav Folk en Deel at tnke paa og maatte de lgge Hovederne strkt i Bld for at finde ud deraf. Oplsningen var "Hyldemo'er" - Naar jeg om Aftenen vil lse lidt for Brnene, saa hedder det altid, "ja saa maa det vre et af Andersens Eventyr". Professor Melchior har en lille Dreng paa 4 Aar han fortller "Svinedrengen" ordret fra frst til sidst, det er morsomt at hre af saadant lille Menneske. -

I lang Tid har herhjemme ikke vret Tale om Andet end om hvad der angik Prindsesse Alexandra; hun viste sig meget offentlig, baade i Theateret og paa Concerter og var det en Fornielse at see hvor glad og forniet hun seer ud. Hendes Udstyr, som er bleven besrget af Lingerist Levysohn, var udstillet i 3 Dage for Publicum, og var der fra Morgen til Aften en uigjennemtrngelig Menneske Masse ligeover til den anden Side af Gaden. - Jerichaus "Adam og Eva" er en meget smuk Gruppe, men har han ogsaa modelleret Prinds Christians og Alexandras Bster, som ere fortrffelige. Fru Jerichaus Brudegave var Prindsesse Dagmars Portrait i Amagerdragt, det var noget af det Yndigste man kunde see; - Smykket, som Kongen forrede hende, en fuldstndig Copie af Dronning Dagmars Smykke, der bliver opbevaret paa Kunstkammeret, skal have vret udmrket smukt. Jeg kjrte hen for at see det, det var nemlig udstillet een Dag paa Amalienborg, men Folk stod opstillet i Rkker nsten lige ned til Casino, saa jeg opgav at faae det at see. Bings forrede hende hendes Bedste-Forldres Portraiter, malede paa Porcellain og meget smukt indfattet, hvilket skal have moret hende meget. - Her har i det Hele taget vret saa overordentlig megen Begeistring for hende, hun har jo ogsaa altid vret Folks Yndling, og var Afskeden i alle Maader rrende og smuk, saa jeg haaber at det i Fremtiden maa vre hende en kjr Erindring, hvor hit hun har staaet i Gunst hos det danske Folk. - I Torsdags var Alt i travl Bevgelse fra den tidlige Morgen, og hele Strkningen fra Amalienborg til Jernbanen festlig smykket. Dannebrog vaiede fra alle Huse, og mange steder var det engelske og danske Vaaben udhngt. Jeg havde vret saa heldig at faae Adgangskort til Jernbanen, da det var bleven bestemt, at Borger-Reprsentanternes Damer skulde stre Blomster paa Trappen naar hun ankom. Klokken 2 toge vi derud, og havde vi den Fornielse at see hele den elegante Verden forsamle sig, Damerne i deres eleganteste Toiletter og enhver forsynet med den mest udsgte Buket. Saa langt man kunde ine var der sort af Mennesker, og var det en vanskelig Opgave for Politiet, som man desuden ikke har den tilbrlige Respect for lnger, at holde Orden; hvergang en Vogn kom kjrende og Porten maatte lukkes op, saae det ud, som om en Bisvrm fli efter, det var Folk som ville benytte denne gode Leilighed til at skaffe sig Adgang til den afsprrede Plads. - Da hun Klok: 4 ankom tilligemed hendes Broder og Forldrene i aaben Vogn blev hun modtaget med "Kong Christian" og med en umaadelig Begeistring af den forsamlede Mngde. Da jeg stod i den forreste Rkke, var jeg blandt de Lykkelige, der fik en venlig Hilsen af hende. Hun var tarvelig i sin Dragt og beskeden og overordentlig yndefuld i sit Vsen. Da hun havde naaet det verste Trin, vendte hun sig om, blev nogle ieblikke staaende og viftede med sit Lommetrklde til alle Sider. Jeg havde Medlidenhed med hende, thi hun maatte i Sandhed vre overanstrengt og trt af alle de vedvarende resbevisninger, som tvang hende til uafbrudt at have Smil paa Lben. Jeg vil haabe at hendes Fremtids Lykke, maa vre af den Beskaffenhed, at det ikke maa koste hende Overanstrengelse at frembringe Smilet, som hidindtil altid har forskjnnet hendes ungdommelige og behagelige Ydre! - Man gjr nu store Forberedelser til at feire Formlingsdagen. Min Mand er i Commiteen, for Festballet og de Fattiges Bespisning, der er allerede teg[net] 1600 Rbd og vil der sikkert indkomme en Deel mere. - Jeg forundrer mig meget over at De, min gode Professor ikke reiser til London, da De jo er saa nr og det vistnok for Dem, vilde vre en let Sag at faae Adgang til Festlighederne; for en Dame ville det jo vre forbunden med meget store Omkostninger, men for en Herre kan det jo ikke saa meget vre Tilfldet. Professor Munk har bedet mig om han maa lgge en lille Billet ind i mit Brev, naar jeg skriver til Dem, og kan jeg flgelig ikke afsende mit Brev idag, men vil jeg lade ham vide imorgen at han maa sende det. Han havde faaet Indbydelse til Enkedronningen for omtrent 14 Dage siden til at oplse Noget for dem, og valgte han "Lord William Russel." Prindsesse Alexandra og hele den kongelige Familie var tilstede. Han er henrykt over sit Ophold her i Vinter, nyder ret den milde Luft, som om han var kommet langt ned mod Syden, og glder han sig isr over Theateret, som han nsten hver Aften besger. - De har vel nok hrt om Vilhelm Tell hvilken stormende Lykke det gjr, men det er ogsaa gldeligt at det er med Rette, thi det bliver helt igjennem fortrffeligt udfrt. Dcker er en udmrket Acquisition for Scenen, og kjmper han og Nyrop om Laurbr Krandsen. Det er gldeligt at den Sidste har vidst at hvde sin Plads, baade som ualmindelig god Skuespiller, som og som udmrket Sanger, og klder dette Parthi ham fortrffeligt, og hster han hver Gang stormende Bifald, skjndt hans Stemme engang imellem har Tilbielighed til at knkke lidt over.

Juliette Price, dandser sit Parthi, som er indlagt i Operaen, saa Sylphe let og gracieust som jeg intet Sted af nogen Dandserinde har seet Magen til. Jeg har i Aften vret i Casino og seet de spanske Dandserinder Carlotta de Vecchi og Marie Cavallie-Bataglini; jeg ville nsten nske at jeg ikke havde seet dem; thi det maa ndvendigviis stde Skjnheds Sandsen at see deres voldsomme og forcerede Bevgelser, der er saa uligt hvad vi ere vante til at see, og gldede jeg mig over at jeg ingen af Brnene havde med. - Fra min Svigerinde Frken Melchior skal jeg hilse dem [Dem], hun havde et meget rart Brev i disse Dage fra Frederikke Bremer som nu er i Stokholm. Fra min Veninde Frken Caroc tnker jeg ogsaa at De faaer nogle Linier; hun fik saadan Lyst at skrive til Dem da hun altid naar hun har hrt eller talt med Dem, har vret saa begeistret over Dem at hun har manglet Mod til at udtale det for Dem, og nskede nu at gjre det skriftligt. Hun er en elskvrdig og srdeles aandrig og begavet Dame. Thyra Hamrich, som besgte mig idag bad mig ogsaa om at sende Dem en venlig Hilsen. Jeg haaber, at Deres Befindende maa vre godt og at De nu har gjort Dem mere fortrolig med Paris, end i Begyndelsen; jeg tnker med Henrykkelse paa mit 14 Dages Ophold i denne skjnne Stad. Jeg vil slet ikke oftere gjre Undskyldninger, fordi jeg saa lnge har opholdt Dem, da De jo nu engang veed at det er min "corde sensible" at jeg ikke kan fatte mig i Korthed. Med en venskabelig Hilsen fra min Mand og mine Brn forbliver jeg som altid Deres hitagtende Veninde

Dorothea Melchior

[i marginen, side 1:] Min Broder Martin og hans Kone bede om at hilse.

[i marginen, side 2:] Jeg kan ikke vente lnger med at afsende Brevet og der er endnu intet kommet fra Frken Caroc.

Tekst fra: Niels Oxenvad