Dato: 28. august 1857
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden .

28 August 1857.

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for Deres Brev, et saadant fra Dem er altid et Stykke af Hjemmet og doppelt levende er jeg der. Det var min Bestemmelse at komme til Danmark sidst i August, men et Brev fra Storhertugen af Weimar har ganske forandret min Reiseplan. Den anden September er det Carl Augusts hundredaarige Fest, Dagen derpaa skal Goethes og Schillers Monument afslres, ligesaa et for Wieland; Festlighederne vedvare til den 6te, og der tales om at Sanger-Salen paa Wartburg vil blive indviet; jeg opgav imidlertid alle disse Herligheder og vilde, som sagt, hjem, men Storhertugen skrev mig til, lagde mig det saa alvorligt paa Hjertet at komme, saa / at jeg ikke har kunnet unddrage mig derfra. Overmorgen er jeg i Weimar og den syvende gaaer det hjemad over Hanover; lader det sig indrette saaledes, da stiger jeg af ved Sor og bliver en Dag hos Dem og Deres Kone, eller ogsaa kommer jeg senere mod Julen et Spring. Min Lyknskning til Conferentsraaden! Her i Maxen, der ligger saa hit som Festningen Konigsstein, spore vi allerede Efteraaret, Morgen og Aften er det koldt. I denne Egn kommer aldrig Storke, derfor overraskedes Alle her ved at et Storke-Par forleden Aften havde sat sig paa Taget af det gamle Slot hvor jeg boer; hele Husets Bestning var ude at see derpaa og Fru Serre meente at det var alene mig dette usdvanlige Besg gjalt, nede i Dalen, fortalte man os havde et Par hundrede Storke den Nat slaaet sig til Ro og fli imorgenstunden videre. Mit Tr kneiser hit og kraftigt, den lille / Eeg jeg for to Aar siden plantede skyder Blade og Grene, et Danebrog har man sat tt ved, det veier over den. - Min Roman, saa vidt jeg kan mrke, synes at tiltale i Tydskland, nylig fik jeg fra en gammel Prst her Tak i en Skrivelse han meente at den Bog vilde bringe Velsignelse. Billes Anmldelse i Dagbladet har forniet mig. En samlet Udgave af mine Skrifter kommer i denne Tid ud i Holland. Jeg vil ret nske for vor Skyld og ogsaa for Deres Leven deri, at en ny Digtning snart maa fylde Dem. Jeg nskede nok vi fik en Nutids Fortlling fra Dem, med den danske Skov-Luft og med levende Mennesker, som De kan give os den! De veed at "den stumme Frken" ret har fyldt mig. Hils nu paa det kjrligste Deres kjre Kone! Svanes ere vel nu afsted? Skriver De til ham, da hils fra mig; ogsaa Zeuthen min venligste Hilsen. Gud glde og bevare Dem!

Deres inderlig hengivne H. C. Andersen

Til Konferensraad [hul i papiret: B.] S. Ingemann. /

[Udskrift:]Til

Hr. Konferentsraad B. S. Ingemann

Professor, Ridder af flere Ordener &

i Sor

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 435-38)