Dato: 14. juli 1857
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

321. Fra Jonas Collin.

Kiøbenh. 14 Julii 1857.

Kiære Andersen det medfølgende Brev frajette Collin modtog jeg af Edvard for at besørge Afsendelsen som er bleven forsinket deels fordi jeg ventede at faae flere Breve til Dem, deels fordi jeg ikke vidste Deres Adresse i Londons efterat De havde forladt Dickens, og altsaa maatte finde det rigtigst at sætte al Correspondence i Bero indtil Brevene kunde træffe Dem i Paris, hvilket, efter Deres sidste Brev af 1ste d. M., maatte antages at blive Tilfældet efter den 14de- da De vilde forlade London. Fra Jette Collin og hendes unge Reiseselskab have Efterretningerne bestandig været gunstige. Ingeborg og Louise Lind ere paa Christinelund hos Jonna; Sommerens trykkende Hede er bleven afløst af Regn, som Landmanden glæder sig ved, men som Sommergiester ikke sætte saa megen Priis paa.

De spurgde engang i et af Deres Breve, omder blev talt noget om Deres sidste Roman ? Jeg lever som De veed, i min Alderdom saa afsondret fra Verden, at jeg kun kan sige lidt derom; jeg vilde, som Deres faderlige Ven, ret inderlig ønske, at De brød Dem lidet eller intet om disse Domme saavel de rosende, som de dadlende; det vilde befrie Dem for mange ubehagelige Øieblik. Jeg har just i disse sidste Dage havt Anledning til at tænke atter derpaa og ønske, at De naar De skulde støde paa en haard Dom herfra Bladene maa holde Dem usædvanlig tapper og ikke tabe den moralske Ligevægt.

Fra Paris vente vi Breve fra Dem. Vand i Blodet

Deres faderligt hengivne

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter