Dato: 15. juli 1853
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredag 15 Jul. 18S3.

Kiære Andersen

i Dag forlader De jo Silkeborg, og dette Brev træffer Dem altsaa paa Glorup.

Choleraen er i Tiltagende; Lægerne see alvorlige ud; jeg blev meget overrasket i Formiddags ved at høre, at et af de Budde, som komme til Adolph, og som i Gaar Eftermiddag talede med ham i Haven, var død i Morges.

I Gaar var Oberst Baggesen hos mig ang. Udgivelsen af Boyes efterladte Skrifter; hvad de geistlige (Prædikener) angaaer, da vilde han søge at formaa Catecheten ved Garnis. K., Holck, som stod paa en venskabelig Fod med Boye, til at paatage sig det; angaaende Udgivelse af de poetiske (formodentl. meest Psalmer) havde han tænkt paa at ville henvende sig til Dem, og jeg lovede ham, derom at tilskrive Dem. Nu kan De jo tænke derpaa. Hvormeget det var, vidste han ikke, thi Manuskriptet var endnu ikke fundet.

Lev vel!

Deres

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost