Dato: 3. juni 1851
Fra: Bernhard von Beskow   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Stockholm den 3. Juni 1851.

Bäste vän!

Att Du, under teckningen af Dina minnen fråil Sverige, äfwen bland Dina Svenska wänner någon gårig skulle minnas mig, wågade jag wäl hoppas; men att Du skulle tekna mitt namn på främsta bladet af Din resa, war en ära långt öfwermin förwäntan. Buret på Ditt snilles vingar, skall det nu flyga ej blott öfwer wåra begge fädernesland, men till Tyskland, Frankrike, England, Italien, Amerika och, hvad mer är, till Efterwerlden. För denna heder har jag ensamt att tacka Vänskapen, och dess trofasthet är äfwen det endå jag har att bjuda i gengåfva, sägande med Klopstock:

«Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton

In das schlagende Herz, und die Unsterblichkeit

Ist ein groszer Gedanke,

Ist des Schweisses der Edlen Lohn!

Aber süsser ist noch, schöner und reizender,

In dem Arme des Freunds wissen ein Freund zu seyn!

So das Leben geniessen,

Nicht nnwürdig die Ewigkeit!«

I Din resa har jag lefvat om många af mina egna skönaste minnen. Det är i öfrigt eget, att, såsom Du anmärker, icke blott hjeltar och store män behöfva en skald för att vinna namnkunnighet (vixere fortes ante Agamemnona multi &c.), men äfwen Naturens skönheter blifva ofta ej rätt erkände, förrän han, »ljusbäraren för tider och slägter«, uppfattat dem i sin spegel och återgifvit dem åt werlden i förklarad glans, och gjort dem lefvande genom ordets trollmakt äfwenför aOägsna åskådare, hwilkas öga de eljest icke nått. Derför skola icke blott Svenskar läsa Din skildring med hänförelse, men äfwen främlingar skola tjusas deraf och skynda att se ett land, somblifvit tecknadt med sådana färger. Bu har lemnat en karakteristik af Norden, sådan blott en skald kan skänka den, då han ilar på Svanens vingar, äger Örnens blick och Nektergalens stämma. Ville man anmärka det poetiska deri, skulle man afskrifva nästan hela boken. Månge af mina landsmän skola sannolikt, lika med mig, förundra sig deröfwer, att då vi trott oss så wäl känna wårt land, vi dhck icke förut sett allt det sköna, som snillets slagruta här på ett så egendomligt sätt lagt i dagen, ifrån Trollhättans hemlighetsfulla Bergsande till de små barnen, som i hyddan läsa sin bön; ifrån Kinnekulles "hängande trägårdar" till den "Svenska Solfatarans" qualm, eller "Sulitjelmas isspeglar", och från Befriarens odödliga äfwentyr till Wadstena-Heloisas gömda klosterlif och Olof Tystes kärlek. För egen del wet jag ej, om jag skall gifwa företräde åt allt detta, eller åt den aldeles egna förmåga, med hwilken Folksägnerna blifvit inflätade i Naturundren, eller åt de herN liga landskapstaflor, som förena Claude Lorrains wärma med Dahls natursanning. Särskilt beunduar jag den,lyckliga ide, att, efter des8a omvexlande taflor, sluta med den största och rikaste utsigten, der Vetenskapens Ande öppnar "poesiens nya Californien".

Jag lyckönskar Dig af hjertat till denna nya segervinning inom snillets werld, och befarar ej att wara förblindad af tacksamhet, då jag anser Dig hafwa, genom denna bild af mitt älskade fädernesland, tecknat jemväl en ny sida i Din egen äras minnesbok. Det enda kunna Dina Svenska wänner öfwerklaga: att Du ej, enligt Ditt löfte, kom liktidigt med Din bök, på det att de måtte ägt tillfälle att tacka Dig.

Hans Majt. Konungen har med särdeles tillfredsställelse täckts emottaga sitt exemplar och befallt mig till Dig framföra Högstdensammes tacksamhet för denna skÖna gåfwa, hwilken för Honom ägt ett dubbelt interesse, då den innebär teckningar af hans eget land, utförd af en Författare, som han så länge värderat.

Från Fru Due finner Du innelyckt en liten Brefdufva, som säger Dig hwad Hon vid mottagandet af Din skänk erfarit. Min Hustru helsar och tackar tusenfallt för det stora nöje som läsningen af Din sköna Bok beredt henne. Äfwenså Hennes Syster. Om jag får ledighet, wille äfwen jag med min hustru i år göra en liten resa till Tyskland och mojligen till Italien. Huru herrligt, om vi kunde träffas! Men hemma eller borta, är jag altid Din

trofaste, tacksamme vän

Bernh. v. Beskow.

Många helsninger till alla wåra danska vänner! - Om, såsom jag förmodar, en ny upplaga af Din resa snart kommer i fråga, kan Du tillägga, att Bellman nu fått en Minneswård paa Clara Kyrkogård, upprest af Swenska Akademien.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter