Dato: 13. oktober 1847
Fra: Carl Joachim Hambro   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Lixmount Trinity. 13 Octbr. 47.

Min kjre Ven.

Tusind Tak for Deres kirkomne Breve fra Hamborg og Kibenhavn; jeg havde i Sinde frst at svare fra Bransbury, men da jeg fik det andet Brev saa kunde jeg ikke vente lngere, men maatte tage Pennen i Haanden for at takke Dem for Alt det Venlige og Hiertelige, der udtaler sig i Deres Breve til os.

Det maa have vret hist tiltalende for Deres Hierte at mde med slig Modtagelse i Weimar, og De er sandelig en lykkelig Digter, hvis Talent og Hierte nu mdes med dybtflt Anerkjendelse, ei alene i Udlandet, men ogsaa i Hiemmet, som Deres venlige Modtagelse i Sorgenfri. afgiver et eclatant Bevlis paa. For Dem passer ei lnger det gamle Ordsprog, om at Fdelandet ei ret anerkjende, hvad fremmede elske. Min stakkels Kone har havt et lille Tilbagefald efter Opholdet i Kilmun, og til vor Sorg maatte vi renoncere baade paa Rachel og Jenny Lind. Det sidste giorde mig ret ondt, og da jeg forrte Billetterne bort, var det med sure Miiner. I Athenum No. 1040 kan De see, hvormange forskiellige Mnd Aviserne her har tildeelt Jenny overalt her i Engld; at De skulde staae paa Listen af Friere undrer mig ikke, men nok at man skulde have troet, hun i saa Tilflde havde sagt Nei, - Jenny er vel nu i Stockholm; men hun lover os et Besg til nste Aar, saa haaber jeg at vre lykkeligere.

Deres Hilsener til Miss Grindby besrgede jeg hiertelig; hun er nu i Liverpool, men jeg er bange, De har meget at bebreide Dem, med den kjre Jomfrus Hierte. Den sin ther aandende Dame, Mrs. Liddell, skrev mig et meget ydmygt sollicitant Brev, om at faae Deres Underskrift; men da jeg ikke vilde give hende Nogen af mine egne, var jeg saa naadig, at forskrive hende eet fra min Fader, der var prosaisk nok til at skille sig ved sit Exemplar.

Jeg har forskrevet mig Schubarts Ahasverus, for at gire mig bekjendt med den Tankegang, der giennemgaaer hans Vrk, forinden jeg lser Deres. - Kan Boghandlerne blive vrede, om De uddeler for mange Exemplarer af Deres Vrker, saa at, hvor kjrkommen vel Gaven vil vre, saa er det dog nsten Uret mod Forlggeren.

Den 20 ds. haabe vi at vre i Bransbury, og hvor glad jeg end er, at for Deres klare Blik ogsaa kan fremstille sig vort Hiem, saa haaber jeg, det bliver ikke ved aandelige Besg, men at vi engang have den Fornielse korporlig at see og ryste ved Haanden Dumbartons Goliath, som min lille David vil engang i Aanden ret omfatte og faae kjr, naar han om et Par Aar selv kan lse Eventyr, endnu har Mama ei faaet ham lngere end til ab- ab, ba - ba.

Tiltrods for mercantile Storme er min Fader meget vel og har havt en sielden Leilighed at vise Verdenen, hvor colossal hans mercantile Blik og Forstand er. - Han har forudseet Alt og beregnet Alt, saa vel, at hverken Tab eller et Quarteers Hovedbrud har han havt i al den Ulykke.

Min Kone sender Dem en ret inderlig hiertelig Hilsen - Simpson ogsaa, han tager just i Dag luncheon med os. De unge tale ofte og mange Gange om Dem.

Hils Alle Venner, og vidste jeg blot, i hvad Deel af Dronningens Tvergade De boede, saa saae jeg ofte ud til Dem. I den Gade har jeg selv boet i 6 Aar hos Reinhardt.

Vr nu selv inderlig gienhilset af Deres hengivne

Carl J. Hambro.

Det Blodmrke kom just, som Brevet er skreven, og er fra lille Davids Finger, for Eric er overalt paa Spil.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost