Dato: 11. august 1847
Fra: Ludvig Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Tilføjelse i brev fra Madseline Hanck: Brev

Da her er en liden Plads ledig, som er Synd, saa vil jeg benytte den for at hilse paa min gamle Religionslærer, de Timer vare dog ofte meget indholdsrige, saavel i Henseende til dette som det andet Liv. - Det er forunderligt hvor dette Liv er forskjellig tildeelt af vor Herre til hans jordiske Skabninger. Hvor ubetydeligt og intetsigende i een Henseende er ikke mit Liv, naar jeg læser om Deres indholdsrige Reiser; men derimod i en anden Henseende er ogsaa mit Liv rigt ja meget rigt, jeg har Kone og to Børn.

De kan dog tro at det er en herlig Følelse at være Forsørger for saadanne elskelige Væsener. Hele Hanck Familien er næsten bortfløiet. Moder Hanck boer hos os i denne Tid, hun er meget lidelsesfuld stakkels Kone. - Min Moder er nu kommet tilbage fra sine Sommerudflugter til sine Sønner i Holbek og Løgstøer. Hun er Gud være lovet rask og sund. - Har De nu rigtig seet Dem om i Verdens Hovedstad, det er dog en Kæmpe af Kvinde denne Britannia, men det er dog interessant paa en mulig Maade at have gjort hendes Bekjendtskab. Nu lev vel og husk paa at der dog ogsaa i Danmark findes, Væsener der med Venlighed og Kjærlighed tænker paa Dem. Min Augusta og mine Børn om ikke endnu, saa dog med Tiden, hilser Dem tusinde Gange.

Deres oprigtige

Ludvig Læssøe.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet)