Dato: 31. maj 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Jacobus Leunis van der Vliet
Sprog: dansk, hollandsk.

Mijn onbekende Vriend!

Den lieven brief, dien gij mij hebt toegezonden, strekte mij ten blijk, dat ik ook vrienden heb in het goede Holland; thans verheug ik er mij dubbelin, dat ik eenmaal dat rijke en nijvere land zal bezoeken. Als ik in den Haag kom, &t green zeer waarschijnlijk is, zult gij de eerste zijn tot wien ik komen zal en wien ik mijn groete en dank zal toebrengen.

Het zou u dus aangenaam zijn, mijn portret en mijn levensbeschrijving te ontvangen. Er bestaan van mij verschillende portretten, maar niet en daarvan is gelijkend. Evenwel, toen ik uw brief ontving, zat ik juist voor een der kundigste teekenaars. Welligt zal dat portret een plats erlangen in het "Deens Pantheon". Het is bijzonder goed uitgevallen. Ik liet den kunstenaar uw brief lezen en darop gaf hij mij het portret, dat gij hier nevens ontvangt eer het nog in Denemarken bekend is. Gij zoudt het dus voor uw "Tijd" kunnen laten kopiren, maar zoo het formaat met dat uwer overige portretten overeenkomt, zal ik u een duizendtal exemplaren overzenden.

Gij zult eene levensbeschrijving van mij vinden in het Engelsch, vr de vertaling van den "Improvisator" die dit jaar van Mary Howitts hand is in het licht gekomen. Marmier heeft daarvan een bevallig uittreksel gegeven, in zijne "Geschiedenis van Denemarkens letterkunde". Ook vind gij er nog eene vr de Hoogduitsche vertaling van mijn roman; "&t Was maar een Speelman", door Jensen. Maar gij zult met het een of ander daarvan reeds bekend zijn en darom zal ik zelf mijne levensschets voor u schrijven. Gaarne zou ik eens willen weten, of mijn "Sprookjes" en mijne "Nieuwe vertellingen van de maan" reeds bij u bekend zijn. Schrijf mij dus spoedig weder.

Nogmaals breng ik u mujn dank toe voor uwen brief. Ik gevoel dat een goed gestarnte de fruchten van mijn gees beschermt; maar deze gedachte, wel verre dat zij mij hoogmoedig zou maken, veheft mijn ziel in dankbaarheid tot den goeden Hemelschen Vader, die mijn leven, langs zulke aanbiddelijke wegen, tot Zijn doel weet te leiden.

Ik druk u bij voorraad vriendelijk de hand, in de hope, dat wij elkander eenmaal zien zullen van aangezigt tot aangezigt.

Geheel de uwe

H. C. Andersen

Tekst fra: Andersen op reis door Nederland

[31 Mai 1845]

Min kjre ubekjendte Ven!

Af Deres venlige Brev seer jeg at jeg har Venner i det gode Holland og jeg glder mig nu doppelt til engang at see dette milde, driftige land, kommer jeg til Haag, som er endogsaa sandsynlig vil De vre den frste jeg opsger og bringer mundtligt min Hilsen og Tak.

De nsker mit Portrt og en biografisk Skizze; af det frste sender jeg forskjellige, men intet er imidlertid ligt, i det mindste saledes, som jeg nu seer ud, og just, som Deres Brev kom stod jeg for en af vore dygtige malere, fra hvis litographiske Institut hver Maaned udkommer et Blad til et Vrk, Pantheon som udgiver mit Portrt kommer om kort Tid i Boghandelen og er her srdeles lykkedes, jeg viiste ham Deres Brev og han har givet mig her det frste Aftryk til Dem, saa at de faaer dette fr det udkommer i hele Danmark, vil De herefter lade gjre til Deres "le temps", eller nsker De at gaae paa Acord med Udgiveren her og erholde et tusind Aftryk, dersom Formatet convenerer Dem, eller Tegning paa selve Stenen.

Min Biographi vil de finde paa engelsk, som i Mad. Hovits Oversttelse af Improvisatoren, oversat i Aar og et godt Udtog af samme i det engelske Skrift the Atheneum. Marmier har i sin histoire de la literatur en Dennemark & givet en ret smuk Skizze, dog tydligst finder de det i Jenssenss tydske Oversttelse af min Roman Nur ein Geiger! Jeg henviser Dem til disse Skrifter, da de alt der finder hvad der ellers vilde blive mig et heelt Arbeide udfrligt selv at levere Dem, dog naaar det var Dem saa srdeles vigtig ret just jeg skrev den, da - men jeg maa have nogen Tid - da skal jeg efter at have hrt fra Dem igjen, med Fornielse vise Dem min Beredvillighed. Det vilde glde mig at vide hvad der er oversat af mig paa hollandsk, om mine Eventyr saavelsom Billedbog uden Billeder ere kjendte!

Endnu en Gang Tak for Deres hjertelige Brev, jeg fler at en god Stjerne staaer over mine Skrifter; dog sligt gjr ikke stolt men bier Sindet ved naar smukt den gode Gud derhar gjort mit Liv selv til det bedste og forunderligste Eventyr! med venlig Tanke rkker jeg Dem Haanden og nsker og haaber at vi engang mdes!

Deres inderlig hengivne

&

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 215-16)