Dato: 6. maj 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: C. V. A. Strandberg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 6 Mai 1834. [skal være 1840]

Min kjære Ven og Broder!

Iaftes modtog jeg Deres Brev! Gud velsigne dem for al den Kjærlighed det aander, alt det Solskin det kaster i mit Hjerte! hvorledes skal jeg bevidne Dem hvor kjær De er mig, hvor meget jeg skatter deres [der står lille d] Venskab for mig! i dette Øieblik er jeg her ganske hos Dem, jeg rækker Dem Haanden og spørger, hvad jeg kun har spurgt faae Mennesker om: Skal vi sige Du til hinanden! paa Søndag, thi til den Tid maa da Brevet her være kommet til Dig, tager jeg Klokken tre mit Glas, gjør Du lige saa og vi drikke Dus, Du i Lund, jeg i Kjøbenhavn! naar vi da skrive hinanden til, eller mødes i Verden, da er det ikke mere det fremmede "vi" eller De. Du ønsker en Opskrift paa alle mine Arbeider en saadan findes trykt her fori den tydske Udgave af Spillemanden, denne Bog sender jeg med, men ønsker den tilbage igjen, da det er det eneste tydske Exemplar jeg eier. Foran i denne findes min Biographi, maaskee kunde en saadan tage sig ud for i Billedbogen, i Eventyrene eller en anden af mine Bøger, De engang oversætter, læs den derfor her, men benyttes den da beder jeg Dig mildne de stærke Udtryk der staaer mod Hertz, ganske at udlade hvad der forekommer om hans Vaudeville. Foruden de Arbeider der nævnes fori, har jeg siden 1838 leveret de 1) to smaa Hefter Eventyr for Børn, 2) En Lille Vaudeville: Den Usynlige paa Sprogø. 3) Dramaet Mulatten. 4) Billedbog uden Billeder. 5) Og i disse Dage en Vaudeville efter et gammelt Lystspil "Skuespilleren i mod sin Villie["], men baade Dialog og Sang er eiendommeligt mit, det spilles første Gang i Dag (Onsdag) otte Dage kaldes en Comedie i det Grønne. Giv mig en Opskrift paa hvilke af disse Bøger Du ikke har. Og tillad mig at besørge dem tilsendt. Tjen mig i at bede den gode Hr. Sätherberg endelig, saa snart det er mueligt at sende mig den lille Opsats, paa svensk Litteratur for 1839 og 40, jeg har lovet til Bladet. "Fædrelandet" en lille Afhandling om den svenske litteraire Verden, og seer mig ikke i stand der til uden Sætherbergs lovede Hjælp; næsten daglig paamindes jeg og man troer det er Dovenskab af mig, at jeg endnu intet leverer. I Ugen, som kommer venter jeg Brev. Nu har da Mullatten været givet i Kjøbenhavn Elleve Gange; den sidste Gang var i Fredags, det var paa Kongens Befaling, Kongen og Dronningen, som ikke havde seet dets Opførelse vare begge i den kongelige Loge, jeg sad nede i Parquettet ved Siden af Thorvaldsen; Kongen klappede næsten for hver Sene, og da Stykket var endt bøiede han sig ud over Logen og hilsede ned paa mig; jeg blev meget overrasket, [overstr: da jeg] turde ikke tro at det gjalt mig, jeg sad derfor ganske stille, Kongen hilsede igjen, jeg saae paa Thorvaldsen og tænkte, det gjælder vel ham, men det var mig saae jeg / nu tydelig og jeg tog vist meget keitet mod denne Naade. Næste Dag fik jeg Audients og Kongen bevidnede mig sin særdeles Naade og fortalte at han havde moret sig meget. See det er grumme megen Glæde og Erkjendelse jeg i den senere Tid har nydt, læs min Biographie og Du vil finde jeg har kjæmpet mod mangen haard Søe, der komme vel nogle endnu, men Fregatten gaaer nok, Seilene ud! paa svensk og tydsk Kyst brænder i det mindste Erkjendelsens Fyr, som jo ogsaa tændes i Hjemmet, Gud giv mig Kraft og Lykke, saa naaer jeg vel til Poesiens - Amerika! – Spørg den kjære Cronholm, om han ikke har faaet to Breve fra mig, jeg har skrevet ham et med Posten, strax da jeg kom hjem, og et Brev med Dampskibet, sig ham han endelig snart maa skrive. Hils din kjære Broder, det gjør mig ondt han er syg; ogsaa han har lovet mig et Epistel, lad dette komme, af Dig forlanger jeg et saadant. Og nu en heel Bouquet af Hilsener og aandelige Haand-Tryk til alle Venner, alle som venligt mindes mig. Damerne i dit Hjem bukker Du saa nydeligt for som mueligt og siger "fra Andersen". Nu Lev vel"

Med sand Hengivenhed og Venskab

H. C. Andersen

P. S.

Phister fortæller, ved Forestillingen i Malmø, Mit Eventyr Svinedrengen og giver min "Mikkel!"

Udskrift: Hr. Cand. Strandberg

(talis qualis)

Lund

Tekst fra: Solveig Brunholm