Dato: 13. maj 1839
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Corvetten Diana d 13de May 1839.

Kiære Ven!

Jeg haaber, ja, jeg vil sige at jeg er overbeviist om at du ikke har taget slet op at jeg reiste uden at tage Afsked med dig; thi du maae jo have hørt hvor ophængt jeg var i Forretninger de sidste Dage, og naar du derhos betænker min Træthed naar jeg kom hiem om Aftenen Kl 6 à 7 efter at have gaaet paa Holmen fra Kl. 5 om Morgenen. - Her ombord har jeg hidindtil havt en betydelig Aversion for at sætte Pen til Papiret, og Lysten dertil er endnu ikke meget stor, men min Længsel efter dig og efter at høre noget fra dig, er saa stor at den overvinder min Aversion; men du som har det Modsatte af Aversion for at sætte Pen til Papiret, du kunde gierne genere dig lidt og lade mig høre noget fra saadan en stor Mand, som Du er. Jeg hører med Henrykkelse at Mulatten dog kommer til at gaae i denne Saison; men kun et Par Gange, skriver Jette; ja gid jeg kunde være der de Par Gange; men jeg maae opsætte al Slags Nydelse af den Slags til næste Vinter, ja jeg kan næsten sige til næste Aar, thi vi kommer jo først hiem midt i December. - Hvis du ikke glæder mig med et brev førend den Tid, saa maae du endelig giøre det naar Mulatten er gaaet, og fortælle dygtigt om den, baade om Udførelsen og Publicums Optagelse af den. Med det Samme kan du lade et Par Ord falde om Aladdin, og om Kunstnerparret Holst saavel deri som i Mulatten; og fortæl mig om du forresten skriver og tager dig for og om dine Planer til Sommeren. Kommer du ikke ned og besøger din gamle Hr. og Md. Knepus her i Helsingøer, thi i saa Fald haaberjeg at du ikke undlader at besøge dine Venner i Almindelighed og din Ven [i] Særdeleshed her ombord paa Vagtskibet. Du pleier dog bestandig at giøre smaae Tome omkring i Landet, og ifald du vil til Sverrig hvorhen din Enio ofte staaer, saa er dujo ikke langt fra Corvetten. - Lad mig see om der er nogle du skal hilse i Kiøbenhavn; ja jeg troer Hornemanns er de eneste, specialiter den gode Wilken. ¬. Tag tIl takke med disse her Linier og lad deres Ufuldkommenhed Ikke afholde dig fra at sende nogle bedre til Din

trofaste Ven og Broder

Christian Wulff.

[Udskrift:]

S:T:

Hr. H.C. Andersen.

Hotel du Nord Kiøbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost