Dato: 21. april 1831
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Andersen!

Tak for det hjertelige Brev, De skrev mig til paa Deres Fdselsdag! Den milde veemodige Stemning det brer Prg af, har givet mig det Haab, at De med Guds Hjelp ikke skal bukke under for den smertelige Flelse, der i den senere Tid har behersket Dem, og at det skal lykkes Dem i dette Aar at komme til aandelig Fred og bringe Harmonie i den forstyrrende Blanding af snderrevne Livstoner, der saa vildt og chaotisk har sat Deres ungdommelige Flelse og Phantasie i Bevgelse. Med en fast Villie og et gudhengivent Sind og med et skjnt og delt Maal for 0ie, kan man udrette Meget; det er en af Poesiens herligste Velsignelser, at den, som St Peters Engel, kjrlig kan lse alle Lnker og udfre sine Dyrkere af alle de aandelige Fngsler, hvori den hildede Sjl trues med Dd og Undergang. Jeg har lst om en islandsk Skjald, som havde mistet sin eneste Sn og med ham alt Haab og al Livslyst - han lukkede sig inde og vilde hungre sig ihjel; men en venlig Frende opfordrede ham til frst at besynge sit Tab - han gjorde det, og da hans Smerte var udtalt i Sang, kom hans Fred og Livslyst tilbage. Saaledes kan og maa enhver Digter kunne befrie sig fra enhver aandelig Byrde. Jeg har nylig ladet en saadan selvbefriende Explosion komme for Lyset og jeg befinder mig vel og let om Hjertet derved. Ligesom jeg skriver dette, modtager jeg Deres Brev med Underetningen om den forestaaende Udenlandsreise. Nu vel! flyv ud i den vide skjnne Verden og bring Liv og kraftigt Livsmod tilbage! Glem ikke at see Marie-Kirken i Lybeck, (Albrecht Drers og Overbecks Malerie), Mmmelings Malerie i Domkirken, i Catharine-Kirken Lazarus' Opvkkelse af Tintoretto; item spadser over Voldene! See i Berlin Billedhuggeren Rauchs og Ticks Attelier samt Historiemaler Prof Wacks (alle i Lagerhaus) hils alle de Tre Konstnere fra mig, saint Digteren Baron Motte Fouque, hvis De seer ham (han boer unter den Linden N 67) Jeg har nylig skrevet ham til. Faae endelig den Gjustinianske Malerie-Samling at see samt det store Museum og evt. den Sollische Samling (den er nu vel havnet med Museet). Forsm ikke i Potsdam Slots-Gallerierne. See i Leipzigat faae Adgang til de to private Maleriesamlinger, som tilhre Hofraad Keil og Grosserer Speck, isr den sidste. See endelig Kirken i Meissen. Hils i Dresden: Dahl samt Historiemaler Vogel (med Tak fra mig for det tilsendte smukke Kobber af hans Malerkonst). Kan De til Digteren Hofrath Tieck i Dresden medtage et Exemplar af mine Huldregaver, saa tag det paa min Regning hos Seidelin! maaskee skriver jeg et lille Brev dertil - hils ham og hans Familie i alt Fald ret hjerteligt baade fra mig og min Kone, hvis De trffer dem. Og nu den lykkeligste Reise! - Der gives intet lysteligere Liv - Jeg kunde have lyst til selv at reise til Verdens Ende. Venligst Hilsen fra min Kone - paa Hjemreisen haabe vi at see Dem her i Sore med Livsstof for en heel Menneskealder.

Gud velsigne Dem. Lev vel!

Deres hengivne Ingemann

Sore d 21 April 1831.

Tag Ministerpas og lad det paategne i Kibenhavn af alle de fremmede Ministre, gjennem hvis Potentaters Lande De tnker at reise en - Fodsbred. Pas som en Smed paa Pas og Creditiv! Lb Dem ingen Svindsot til paa Bloksbjerg! - tag det Sachsiske Schveitz med hvis det er muligt!p>

Brevet til Tieck flger nu hermed. Glem ikke at tage Bogen hos Seidelin, helst paa Skrivpapir; da den er saa lille, kan den vel ikke genere Dem. Brevet kan De ikke have i Kufferten, alle Breve maa De som Contraband have i en Brevtaske, som ikke fremvises.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter