Dato: 21. april 1831
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen!

Tak for det hjertelige Brev, De skrev mig til paa Deres Fødselsdag! Den milde veemodige Stemning det bærer Præg af, har givet mig det Haab, at De med Guds Hjelp ikke skal bukke under for den smertelige Følelse, der i den senere Tid har behersket Dem, og at det skal lykkes Dem i dette Aar at komme til aandelig Fred og bringe Harmonie i den forstyrrende Blanding af sønderrevne Livstoner, der saa vildt og chaotisk har sat Deres ungdommelige Følelse og Phantasie i Bevægelse. Med en fast Villie og et gudhengivent Sind og med et skjønt og ædelt Maal for 0ie, kan man udrette Meget; det er en af Poesiens herligste Velsignelser, at den, som St Peters Engel, kjærlig kan løse alle Lænker og udføre sine Dyrkere af alle de aandelige Fængsler, hvori den hildede Sjæl trues med Død og Undergang. Jeg har læst om en islandsk Skjald, som havde mistet sin eneste Søn og med ham alt Haab og al Livslyst - han lukkede sig inde og vilde hungre sig ihjel; men en venlig Frende opfordrede ham til først at besynge sit Tab - han gjorde det, og da hans Smerte var udtalt i Sang, kom hans Fred og Livslyst tilbage. Saaledes kan og maa enhver Digter kunne befrie sig fra enhver aandelig Byrde. Jeg har nylig ladet en saadan selvbefriende Explosion komme for Lyset og jeg befinder mig vel og let om Hjertet derved. Ligesom jeg skriver dette, modtager jeg Deres Brev med Underetningen om den forestaaende Udenlandsreise. Nu vel! flyv ud i den vide skjønne Verden og bring Liv og kraftigt Livsmod tilbage! Glem ikke at see Marie-Kirken i Lybeck, (Albrecht Dürers og Overbecks Malerie), Mæmmelings Malerie i Domkirken, i Catharine-Kirken Lazarus' Opvækkelse af Tintoretto; item spadser over Voldene! See i Berlin Billedhuggeren Rauchs og Ticks Attelier samt Historiemaler Prof Wacks (alle i Lagerhaus) hils alle de Tre Konstnere fra mig, saint Digteren Baron Motte Fouque, hvis De seer ham (han boer unter den Linden N 67) Jeg har nylig skrevet ham til. Faae endelig den Gjustinianske Malerie-Samling at see samt det store Museum og evt. den »Sollische Samling« (den er nu vel havnet med Museet). Forsøm ikke i Potsdam Slots-Gallerierne. See i Leipzigat faae Adgang til de to private Maleriesamlinger, som tilhøre Hofraad Keil og Grosserer Speck, især den sidste. See endelig Kirken i Meissen. Hils i Dresden: Dahl samt Historiemaler Vogel (med Tak fra mig for det tilsendte smukke Kobber af hans Malerkonst). Kan De til Digteren Hofrath Tieck i Dresden medtage et Exemplar af mine »Huldregaver«, saa tag det paa min Regning hos Seidelin! maaskee skriver jeg et lille Brev dertil - hils ham og hans Familie i alt Fald ret hjerteligt baade fra mig og min Kone, hvis De træffer dem. Og nu den lykkeligste Reise! - Der gives intet lysteligere Liv - Jeg kunde have lyst til selv at reise til Verdens Ende. Venligst Hilsen fra min Kone - paa Hjemreisen haabe vi at see Dem her i Sorøe med Livsstof for en heel Menneskealder.

Gud velsigne Dem. Lev vel!

Deres hengivne Ingemann

Sorøe d 21 April 1831.

Tag Ministerpas og lad det paategne i Kiøbenhavn af alle de fremmede Ministre, gjennem hvis Potentaters Lande De tænker at reise en - Fodsbred. Pas som en Smed paa Pas og Creditiv! Løb Dem ingen Svindsot til paa Bloksbjerg! - tag det Sachsiske Schveitz med hvis det er muligt!p>

Brevet til Tieck følger nu hermed. Glem ikke at tage Bogen hos Seidelin, helst paa Skrivpapir; da den er saa lille, kan den vel ikke genere Dem. Brevet kan De ikke have i Kufferten, alle Breve maa De som Contraband have i en Brevtaske, som ikke fremvises.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter