Dato: 13. oktober 1827
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense den 13 October 1827.

Inderlige kjre Sn!

Som sdvanlig modtog jeg Dit mig saa kjre Brev dateret 10. f. M. tilligemed Bogen som jeg med Fornielse har hrt gjennemlse og som har gldet mig usigelig. Hvor ufattelig endog meget og nsten alt har forekommet mig, behver jeg vist neppe at sige Dig og dog flte Moderhjertet ved hver Linie, som stundom kostede mig Taarer og som var velgjrende ved Erindringen om Dig. Med Fornielse kan jeg melde Dig at Foersom forleden var hos Etatsraad Holtens som holder Kjbenhavns flyvende Post hvori Digtet Det dende Barn stod baade paa dansk og tydsk i hvor han gjorde dem opmrksom hvem Forfatteren var og Frue H. afsagde en hjst smigrende Dom over det. Aftenen og den rdselsfulde Time er han inu ikke kommen over at see; men haaber snart at det skal skee ved en Leilighed og som da skal blive Dig meldt. - Jeg vedbliver inu som sdvanlig at gaae hos Jomfrue Lohmann, dog kun 2de Dage om Ugen og hun har fodeden givet mig til en Chemise og et Forklde skulle det vre muelig kjre Sn at Du engang ved en Leilighed kunne faae Evne til at give mig lidet til Hjelp til et Par Skoe, da viHe jeg vre Dig hjst taknemlig derfor, dog det maae ikke skee frend Du kan uden Afbrk i Din egen Kasse. Da jeg veed at Du fordum interesserte Dig meget for gamle Johanne som var hos Bunkeflods maae jeg lade Dig vide at hun ved Dden er afgaaet. Mit ene je vedbliver inu bestandig at vre daarlig og jeg kan nsten slet ikke see med det. Men jeg takker Gud at jeg dog har her i Hospitalet et Tilholdssted. Her har vret i denne Tid en slem Historie med Daarevogteren; som da er blevet bort jaget herfra formedelst en ganske bindegal Pige som er blevet frugtsommelig og som man siger - ved ham. - Om Du kjender en Overretsprokurator Qvistgaard: han har havt Bryllup med en Frken Hstmark (Linstous Steddatter) og de skal boe i Helsinger. Sognefoged Knud Nielsens Kone som Du formodentlig har hrt dde for kort Tid siden havde selv bestemt en Kone til ham frend hun dde, han har havt Bryllup. Jomfrue Saxtorph (Professorens Datter) saavelsom Urmager Smiths Datter skal ligeledes vies med det frste. Jeg veed ei om Du kjendte Oberstinde Holm, hun er dd, ved den Leilighed havde Snedker Eidorph og hans Kone nr blevet brndt op ved at koge noget Fernis til hendes Kiste. Han blev saa forbrndt at han maaskee neppe kommer til at arbeide meer. - Da der er adskillige som har nsket at gjennemlse Din Bog undskylder Du at jeg ikke inu [kan] sende den med denne gode Leilighed med [ ] Jensen; men saasnart at den bliver gjennemlst skal jeg sende Dig den. Din Artium glder jeg mig til er eller vil vist staae godt af; Du maae endelig lade mig vide naar det skeer. Lev vel kjreste Sn og tnk stundom paa Din troe kjrlige og mme Moder.

ES. Iversens Bunkeflods Foersom og flere gode Venner beder at hilse Dig.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter