Dato: Juni 1824
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madamme

Andersen

Da jeg kun eengang tilforn, og det var forrige Aar, har vret saa dristig at uleilige Dem med nogle Linier, saa haaber jeg at De ikke bliver vred for disse [overstr: Linier]; hvorledes jeg lever, hvad Fremgang jeg gir og deslige, hre De vel af Hr Etatsraad Collin, men det er mig en saa usigelig stor Glde at turde tale med Dem giennem de dde Bogstaver, at jeg ikke vel kan lade vre, skint De veed hvad jeg kan fortlle Dem. -

Jeg vil nedskrive Dem min Charakterer for sidste Maaned, de ere blevet de heldigste jeg har faaet i 3de Klasse.


Grsk Godt?
Fransk Godt Godt.
Dansk Gramatik Udmrketgodt?
Matematik Godt?
Historie Godtgodt?
Religion Megetgodt.
Latinsk Gramatik Godt Godt.
Sang Udmrketgodt.
Latin Godt?
Tydsk Godt Godt.
Latinsk Stiil Temmeliggodt.
Dansk Stile Udmrketgodt?
Geografie Godt Godt
B. Historie Meget godt.
Skrivning og Regning Godt Godt.
Hebraisk Godt Godt
Opfrsel - hos alle Lrer Udmrketgodt.

Her seer De mine Charkterer! de ere ikke briliante, kun taalelige, Hr Etatsraad Collin bedmmer dem meget mildt og er tilfreds med min Fremgang, men det er hans gode Hierte som gir det, jeg fler altforvel selv hvormeget jeg er tilbage. Min Barndom blev forsmt, altfor megen usund Moerskabs Lsning, gav min Aand det sre Sving den endnu har, mine Ideer bleve overspndte, jeg kunne ikke tnke mig Livet som noget Solid, Virkeligt kun et Phantasiespil; Forsynet tog sig af mig ellers havde jeg med mine Ideer og Begreber blevet meget ulykkelig, - hvad skulde der have blevet af mig ved at gaae og traske i Choret paa Theater? - O jeg fler dybt hvad man har giordt for mig, det var sikkert ikke Evner man sporede hos mig, - thi hvem veed vor store de ere - men Medlidenhed med mig - o hvor gierne vilde jeg ikke glde mine Velgjrere og Venner med nogen Fremgang; derfor er det at jeg, stedse er saa mismodig da jeg fler min ringe Kraft og hvor meget jeg staaer tilbage, / Jeg gir mig al Umage, men seer mig dog skuffet; jeg er jo ellers Lykkelig, alfor lykkelig for den Stilling jeg blev fdt i, under saa store Mnds Beskyttelse som mine Velgirere; eet af min Barndoms strste nsker - at komme til at studere - er blevet opfyldt; hvad tr jeg nske mere, og dog det, det at man har giordt og gir saa meget for mig, gir mig mismodig da jeg frygter for ikke at fortiene det; - men Gud er jo god, hvorfor skulde han fre mig saa nr mit kjreste Maal for at jeg manglende Krfter skulde desbitrere fle Tabet af det, han har vist sine skiulte, vise, Aarsager, og man maa jo aldrig forsage. Der falder mig ofte nogle ord ind Fru Rahbek sagde mig da jeg lse min Tragedie for hende og hun roste nogle heldige Stder deri: "At det var nsten over min Alder og at hun just derfor frygtede at, naar hun turde tale billedligt, jeg var et Fre som snart spirede op og blomstrede strax i hele sin Fylde og derpaa maatte visne, da derimod Tret kun lidt efter lidt udviklede sig!" - Ak! jeg frygter ofte hun har ret; - det som gir mig mismodigen er at jeg er saameget tilbage i Grsk og Latin. - Den latinske Lrer ytret det vel ikke, men jeg fler det nok selv at jeg nsten er mere tilbage i dette end i Grsk hvor Rectoren skinder saa meget. - Ellers har jeg, som Hr Etatsraad Collin veed, forbedret mig i den sidste Tid i Grsk og jeg haaber ogsaa at det bliver bedre med Tiden, men "jeg er gammel", dette Ord lyder stedse i min Sil og - de vil ikke smile af det - bringer mig ofte til at grde; at vise mig vrdig mine Velgreres Godhed at glde dem er mit eneste nske. Jeg indseer, og det fler vel ogsaa ethvert tnkende Menneske at for mig saa ganske uden al elementar Dannelse traadte ind i lrd Skole, fremmed for alle Videnskaberne og med en brndende Phantasie som kun var vant til at svrme om fra Blomst til Blomst, maatte Skolelivets fabrikmssige Gang, den for mig uoverseelige Mark af Kundskaber som laae for mig, gire et underligt Indtryk paa, og naturligviis den Tanke opstige "mon du har Krfter til at giennemvandre den"; Saalnge de Indbildninger som Smigrerie over mine smaa poetiske Arbeider havde indgydet mig, var tilbage, saalnge flte jeg ikke ganske min Ufuldkommenhed, men nu, altsom de mer og mer er udspillede seer jeg mig frst selv i mit rette Lys; mine Velgirere og Venner i Kjbenhavn yttrer mig jo vel Tilfredshed med min Fremgang, men skulde ikke disse Ytringer vre en Mildhed for at opmuntre mig mere? - Min yndlings Tilbielighed, Poesi, br, og vil jeg ikke for ieblikket nre / at jeg ikke til denne eller anden Beskiftigelse spilder min Tid ved jeg, kun i de store Ferier har jeg moret mig med det, og det kan jo intet sige. - Sidste Ferie var jeg en Dag ude hos Digteren Ingemann og morede mig herligt, hans Kone er en meget aandrig Quinde, hun maler paa et stort Oliemalerie af omtrent 4 Alens Hide og Bredde, som mest forestiller et Blomsterpartie fuldt af Pations Blomster, Liljer, Roser og deslige, fra den blaae Himmel daler en Genius ned; Ingemann skriver paa en Roman i Poesi: "Kong Waldemar og hans Mnd; om Eftermiddagen leiede han en Baad og vi seilede over til Parnasset, en olsharpe var bundet i Masten af Skibet, Ingemann styrede Roret og saaledes besteg vi Digtekunstens hellige Bjerg. Om en 17 a 18 Dage, begynder Ferien her i Skolen, og varer i 18 Dage. Jeg kommer ikke til Kjbenhavn eller noget andet Sted, da jeg har isinde at reppetere min Grsk godt igjennem. Jeg veed det nok, at De ikke holder af at skrive, De sagde mig det jo selv, men naar De viste hvorstor en Glde De sknkede mig saa fik dog - blot en eneste Gang 2 smaa korte Linier fra Dem - jeg nsker jo ikke saa meget. - Vil De meget hilse Hr Professor Rahbek og Kone fra mig, samt - da De nu sikkert er kommen ud paa Bakkegarden med hendes Naade Fru Colbirnsen og Dtre, jeg vil i Ferien tage mig den re at skrive dem til. - Hr Thile er nok ude hos dem, maaskee De ogsaa hilser ham; men isr Hr Etatsraad Collin, hvem De maaske vil give indlagte lille Sddel; Hvorledes lever ellers Deres lille ..... (jeg kan ikke huske hendes Navn) - hun som er saa flittig til at lse hos Jomfru Dahlen, og den lille Waldemar, o siig ham at jeg husker godt det furgterlige Eventyr han fortalte mig og at han endeligt, naar jeg til Julen kommer ind, maa fortlle mig det igjen. Deres Hr Mand og hans Broder ere dog begge vel, ? Nu maa de dog sende mig et par Linier, jeg venter dem ganske sikkert, og hre hvorledes de alle lever og hvorledes De synes om min Fremgang, siig mig kun alt aabenhjertigt og rligt, de mener mig det jo godt.

Deres taknemlige Andersen

Adresse

Til H. C. Andersen i

Slagelse lrde Skole

logerer hos Mad: Henneberg

Slagelse [jun]ii 1824

Udskrift:

St kongelige Skuespillerinde

Madamme Andersen

stergade No 58

Kibenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 39-42)