Dato: 27. november 1826
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen!

i hvor gierne jeg end havde seet Dem forblive i Huset hos Deres Rector, hvis alvorlige Omhu for Deres videnskabelige Dannelse De altid har paaskiønnet, saa maa jeg dog af et Brev fra ham slutte, at deri muligen kunde skee en Forandring. Skulde dette indtræffe, da skal jeg nærmere underrette Dem om, hvor De skal tage hen. Til Studering hører et roligt Sind. Jeg vil derfor gientage mit Dem forhen givne Raad, at De, i hvad der end møder, beflitter Dem paa, at have Deres hele Hue og Tanke henvendt paa Underviisningen.

Lev vel! Collin.

d. 27 Nov 1826.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus