Dato: 29. marts 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Birgitte Andersen
Sprog: dansk.

Gode Madamme Andersen.

Bliv ikke vred at jeg skriver Dem til - men maaskee at De endnu ikke veed hvem Brevet er fra; nu vel, det er fra "der kleine Declamator - Jeg fler nu fuldkommen, at Studeringer ere ndvendige for mig, for engang i Tiden at kunne sikkert betrde min valgte Bane. Al elementir Dannelse og Forkundskaber manglede jeg. Jeg er ogsaa flittig, uden at rose mig selv, men Grammatik-Lexer kommer jeg ikke saa godt ud af. Jeg var i Paaskeferien hjemme i Odense og besgte min gamle Moder, som jeg ikke havde seet i snart 4 Aar. O det var mig nogle salige Timer; hun kjendte mig ikke strax og grd af Glde ved Gjenkjendelsen. Ja alene alle Gjenstande i Byen gjorde dybt Indtryk paa mig, saa at, jeg skammer mig ikke ved at skrive det, jeg grd af barnlig Glde. For 4 Aar siden drog jeg jo ogsaa ud af Byen, et fattigt Barn paa 14 Aar, uden Hjelp eller Leder; barnligt satte jeg min Lid til Gud og han var mig en kjrlig Fader. Jeg havde virkeligt mange Sorger i Kjbenhavn, som De nok selv kan indsee; Tak skee Herren, at mange umilde Dage glemmes ved en glad Time. Nu er jeg jo kommen i en god Vei som kan lede mig til mit Hjertes hie Maal. Jeg er ogsaa nu i den Alder, at jeg kan see hvor tjenlig Strben er for mig. Mit barnagtige Vsen har jeg rigtignok endnu, men jeg fler mig saa vel ved det. Dersom nogen kan blive Digter ved de Begivenheder som hndes ham i hans Barndom, saa maa jeg blive det. Dog, ikke en lille Digter, dem er der nok af; kan jeg ikke blive en stor, vil jeg dog strbe at vorde et nyttigt Lem i Staden. Min Fader er dd og Moder meget fattig; jeg har ingen Fader uden Gud, men han kan ogsaa bedst hjelpe. Jeg underretter maanedligt Hr. Etatsraad Collin om mine Charakterer; samvittighedsfuldt meddeler jeg ham saavel det gode som det mindre gode om mig, da han dog nu er den eneste jeg har i Verden at tye til; han har jo selv frivilligt paataget sig en Faders Plads; jeg skal ogsaa strbe at vise mig snligt vrdig. Jeg har nu vret snart et halvt Aar i Skolen, jeg har ikke udmrket mig ved noget andet end ved mine Religions-Lexer, B. Historie og ved min Opfrsel; men da jeg veed at det Sidste er noget af det Bedste - , saa er jeg rolig. Jeg skriver slet ingen Vers nu, skjnt Lysten tidt kommer over mig, men jeg har endnu stridt som en Helt. Det er ellers en kjedsommelig By og dens herskende Tone. Jeg betragter mine Studeringer her som et stort tykt Tr, indenfor hvis haarde Bark er en herlig Saft der, naar jeg faar den nydt, styrker og begeistrer mig til Saligflugt; men jeg maa frst afgnave den haarde Bark, og det gjr i Begyndelsen ondt i Tnderne. O skriv mig til gode Madam Andersen.

Deres hengivne Andersen.

Tekst fra: Det Kongelige Biblioteks Brevbiografi ved Kirsten Dreyer (7)

Gode Madamme Andersen. [med anden skrift:] 1823

Bliv ikke vred at jeg skriver Dem til; men jeg lngtes saameget efter at tale med Dem, og da jeg ikke anderledes kan, end med de dde Bogstaver, saa tager jeg mig den Frihed, som jeg ved De ikke vil tage ilde op. Men maaskee at De endnu ikke veed hvem Brevet er fra, nu vel! Det er fra "Der kleine Declamator." - Jeg fler nu fuldkommen, at Studeringer er ndven[ven]dige for mig, for engang i Tiden at kunde sikkert betrde min valgte Bane. Dagligt faaer jeg ogsaa min Lyst, og indseer nu fuldkomment miine store mangler. All elementirt Dannelse og Forkundskaber manglede jeg. - Jeg er ogsaa flittig, uden at rose mig selv; men Grammatik Lexer kommer jeg ikke saa godt udaf, men det er jo en Ting, som kommer med velsen. - Jeg var i Paaskeferien hjemme i Odense og besgte min gamle Moder, som jeg ikke havde seet i snart 4de Aar. O det var mig nogle salige Timer; Hun kjendte mig ikke strax, og grd af Glde ved Gjenkjendelsen. - Ja alene alle Gjenstande i Byen gjorde dybt Indtryk paa mig, saa at, jeg skammer mig ikke ved at skrive det, jeg grd af barnlig Glde. - / For 4de Aar siden drog jeg jo ogsaa ud af Byen, et fattigt Barn paa 14 Aar, uden Hjelp eller Leder; Barnligt satte jeg min Lid til Gud og han var mig en kjrlig Fader. - Jeg havde virkeligt mange Sorger i Kjbenhavn, som De nok selv kan indsee; Tak skee Herren at mange umilde Dage glemmes ved en glad Time. - Nu er jeg jo kommen i en god Vei som kan lede mig til mit Hjertes hie Maal. - Jeg er ogsaa nu i den Alder, at jeg kan see hvor tjenligt Strben er for mig. - Og Alt vil, haaber jeg, ved Guds Hjlp gaae godt, dog hvorledes det end vender sig, skal jeg dog sge aldrig at Have det mindste at bebreide mig selv. - Mit Barnagtige Vsen Har jeg rigtignok endnu, men jeg fler mig saa vel ved det. - Dersom nogen kan blive Digter ved de Begivenheder og de Omstndigheder som Hndes Ham i Hans Barndom, saa maa jeg blive det. - Dog, ikke en lille Digter; dem er der nok af, kan jeg ikke blive en stor, vil jeg dog strbe at vorde et nyttigt Lem i Staden. - Min Fader er dd, og Moder meget fattig; jeg har ingen Fader / uden Gud, men han kan ogsaa bedst hjlpe. Aften og Morgen beder jeg fromt til Ham, og Han vil sikkert ei forlade mig. - Jeg faaer hver Maaned udmrket godt i Skolen for min Opfrsel, det glder mig selv meget. - Jeg underretter maanedligt Hr. Etatsraad Collin mine Charakterer og har bedet ham at mlde mig sine Tanker om dem, samvittighedsfuld tilmlder jeg ham saa vel det gode som det mindre gode om mig, da han dog nu er den eneste jeg har i Verden at tye til; han har jo selv frivilligt paataget sig en Faders Plads; jeg skal ogsaa strbe at vise mig snligt vrdig! Jeg har nu vret snart et halvt Aar i Skolen, jeg har ikke udmrket mig ved noget andet end ved mine Religions Lexer, B.Historie, og ved min Opfrsel; men da jeg veed det Sidste er noget af det Bedste - og at jeg nok ved mere velse vil gjre Fremgang i Grsk og Latin, saa er jeg rolig. - Jeg havde saa meget at vilde fortlle Dem, men jeg haaber at komme til Byen, i Pindse Hellige Dage, og da er jeg saa dristig at besge Dem. O Hils Deres Hr Mand og Brn fra mig, - Siig hr Etatsraad Collin og Professor Rahbk, at De har faaet Brev fra mig, og jeg har bedet Dem om at hilse dem mange Gange. /

Til et Beviis paa at De ikke er blevet vred paa mig, fordi jeg har skrevet Dem til, o skriv mig et lille par Ord til, maa Tiden tillade Dem det, eller mld mig det i Etatsraad Collins Brev.

Min Adresse er

Til H. C. Andersen

i Slagelse lrde skole, logerer hos Frue Henneberg. -

---

Jeg skriver slet ingen Vers nu, skjnt Lysten tidt kommer over mig, men jeg har endnu stridt som en Helt. - Det er ellers en kjedsommelig Bye og dens herskende Tone. - Jeg betragter mine Studeringer her, som et stort tykt Tr, inden for hvis haarde Bark er en herlig Saft, der naar jeg faar den nydt, styrker og begeistrer mig til Saligflugt; men jeg maa frst afgnave den haarde Bark, og det gjr i Begyndelsen ondt i Tnderne. - O skriv mig til gode Madam Andersen.

lev vel

Deres

rbdige og hengivne Andersen.

Jeg har i Dag frste gang faaet et Udmrketgodt? for min Geografi. -

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 35-38)