Dato: 6. juli 1874
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

787. Fra Henriettte og E. Collin.

Ellekilde Mandag [6.Juli 1874]

De skulde bare vide, kjere Andersen hvormegen Tid det tager at vre Mo'rmo'r'ndash;saa kunde De bedre forstaa hvorfor jeg ikke har skrevet fr, da jeg dog saa gjrne vil opfylde Deres Begjring om Brev.– Naar jeg nu skal fortlle Dem om Livet herude, saa bliver Omkvdet Gerd, men hvor forblindet jeg end er i min Bedstemoderlige Glde, saa er jeg det dog ikke nok til at ville besvre Andre dermed og De skal derfor slippe med den Forsikkring at Gerd er det sdeste og klogeste Barn der nogensinde er fdt til Verden !–Louise har det efter Omstndighederne Godt, men Viggo lider endeel af Tandpine, og hans 3 Ugers Ferie, som er den eneste Fritid hele Aaret, bliver ham noget forbittret derved'ndash;Hans Glde over Gerd er rrende og hun gjengjlder hans Kjerlighed i rigt Maal, hun grder kun naar hun skal forlade hans Arm. – Jeg maa nok passe paa mig selv kan jeg mrke, ellers kommer dog mit Brev til at handle om Gerd og jeg har jo lovet Dem at De skal vre fri.–Edvard har i Sommer lidt en Deel af Maveuorden, og som alle Colliner er han egensindig og vil ikke finde sig med Fornuft og Taalmodighed i de Hensyn som hans 65 forlanger.–

Adolph som er hos os hvr Lrdag til Sndag, finder at De kjere Andersen, er i betydelig Fremgang hvad Befindendet angaar og havde vret hist elskvrdig ved en Middag i Rosenvnget, Deres egne Breve tyder paa mange Gigtsmerter, men det er nu engang de Danskes uundgaaelige Plage, og hrer os til som vort daglige (sure) Brd.– For dog at fortlle Dem lidt om Livet Nord paa vil jeg nvne Dem vore Kunstnere herude og det er som den nrmeste Emil Paulsen med sd og nydelig Kone og 2 Brn, vi synes meget godt om hele Familien, og af og til'ndash;Gaar vi syd paa standser vi frst ved Phisters og hos dem boe og leve Liebe og hans Kone,–de ere uden Undtagelse Alle optagne af hvad jeg vil kalde Naturligt Arbeide – Phister graver i Skjortermer, hans Kone som er den ledende Tanke i det Hele sees uafladelig bevgende sig mellem Liebe som sauger Brnde, og hans Kone som vander Jordbr medens den lille Frken Skausgaard luger Kjkkenurter'ndash;det hele gemytligt ud, og deres Levemaade ligner egentlig ganske vores Egen. Tt ved dem boer Blocks med deres deilige Brneflok, Fru B seer smuk og prgtig ud, og Han er som sdvanlig noget besvret og med Een eller flere Mismods-Rynker i Panden, men ivrigt tiltrkkende og rar.–

Paa den anden Side af Veien boer Billes, som vel strengt taget ikke han regnes med blandt Kunstnere, men som dog ikke hrer med blandt almindelige Ddelige'ndash;–Inde i Aalsgaard boer Bissens og i Hornbk Krier, og hermed er Listen sluttet – og Papiret fyldt'ndash;

Fra Jonas hrer vi jvnligt, han har det Godt paa sine vaade Veie.– Lev vel kjere Andersen, Viggo og Louise hilser mange Gange og jeg er vis paa at Gerd gjr ligesaa Deres

Jette Collin.

Det er en stor Misforstaaelse, kjre Andersen, naar De troer, at det har voldt mig nogen Uleilighed at sende Dem den forlangte Oplysning. Jeg gjorde Dem opmrksom paa, at De selv vilde kunne udregne Status, naar De blot noterede Resultatet af min sidste Opgjrelse. Men det faldt mig strax derefter ind: nu troer Andersen bestemt, at det er en Spids; men det var det virkelig ikke. Havde jeg maattet reise til Kjbenhavn for den Sags Skyld, saa var det en anden Sag, men jeg skulde netop derind, og Umagen bestod blot i at skrive en Sum ud af min Regnskabsbog. Forresten glemte jeg at tilfie, at der yderligere maa beregnes et halvt Aars Rente, saa at det Indestaaende godt kan anslaaes til: 19,400 Rd.– Tak for det tilsendte Photographi af Deres Vrelse; det har jo en naturlig Plads i min Samling af Anderseniana, som et Portrait af Dem, der er ganske vellykket, derimod finder jeg Vrelset aldeles mislykket, nsten udvisket; man maa kjende Omgivelserne meget nie for at kunne finde ud af dem her. Men det er altid ganske interessant.

Situationen herude er den samme som da De sidst hrte herfra. Viggo, Louise og Gerd blive her nu kun Ugen ud Jonas er ved Liimfjorden, igaar hrte vi fra ham. Gerd er nsten altid i Luften og er blevet dygtig bruun.

Men Veiret er ingenlunde rigtig sommerligt, vi have nok af Byger med Vind men meget lidet af Regn. Vor Plantning, af hvilken vi lovede os saamegen Glde, har i denne Trke lidt overordenligt; iaar have vi faaet at fle, at vi have bygget paa Sand.

Af Nyt fra Kjbenhavn veed jeg kun, at Linde nu er Hersker ved Theatret, efter at Berner er reist med en Permission, der betragtes som eenstydig med en Dimission.– ;

Ellekilde 6/7 74. Deres E. Collin.

De slipper mig ikke kjere Andersen thi da jeg saae al det hvide Papir i Edvards Brev, tnkte jeg paa atjeg slet ikke havde skrevet om Sagen Ballin Melchior contra Andersen Collin.–og der er dog noget som jeg vilde bemrke og jeg synes at mit Indlg maa have Vgt fordi det tildels forandrer mit Standpunkt og firmaet kommer da til at hedde Ballin Mel chior Collin'ndash;ctr. Andersen.–I Deres frste Brev hvori De fortalte mig om Deres Paalg, stod intet om at det var en Flge af Vrtens Paalg og saa kan jeg rigtignok ikke see Andet end at Frknerne vare tvungne til at lgge en Deel af Byrden over paa Dem, da det rimeligvis er deres Embede at have Pensionaire og maaskee deres eneste Erhverv. Naar De finder at 1500 er for meget for "Et enligt Menneske" – saa siger jeg at det kommer and paa hvem dette Eenlige Menneske er – og naar det er Conferentsraad H C Andersen saa er det ingenlunde for meget.–Theodor som boer og lever billigt bruger 12 a 1300'ndash;lg saa til hvad De maa have Lov til at bruge, og De bruger jo ikke mere end De rigelig har Raad til.

–Gld Dem over at Deres Indtgter ere saaledes at De roligt kan tilfredsstille de Fordringer som Deres Tilbieligheder og Sundheds Hensyn stiller til Dem, og lg al rgrelse og Misfornielse paa Bunden af Havet

Jeg synes selv at have holdt en ualmindelig god og overbevisende Prdiken for Dem min kjere Gamle Ven, gid De vilde finde det Samme

J-

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost