Dato: 10. juni 1874
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

780. Fra E. og Henriette Collin.

Kjre Andersen. Det er saa lang Tid siden at De hrte fra mig, saa at nogle Linier vel ikke ville vre uvelkomne. Vort Ophold her frembyder intet Nyt at fortlle; vor idylliske Ro har intet Interessant for Andre. Men jeg kunde have nsket Dem at see Ellekilde i den nrmest forlbne Tids straalende Belysning; thi jeg veed nok, at De betragter det som et Blaesenborg, men i denne Tid vilde De faae en anden Mening. Jeg kan tnke mig, at dette stadige Solskinsveir maa have en vel gjrende Indflydelse paa Dem som Reconvalescent. Saameget beklageligere er det, hvis Deres Humeur vedvarende skulde lide ved den lille Affaire med Deres Vrtinder. Den er jo ikke af stor oekonomisk Betydning, men der er noget, om end ikke Interessert, saa dog smaglst og hensynslst i den Maade, hvorpaa den er indledet. Gid De kunde glemme dette sidste, saa at Deres Forhold til de forvrigt gode og Dem hengivne Mennesker ikke skal blive forstyrret.

Om en Times Tid reiser Jonas til Kjbenhavn, og derfra, rimeligviis paa Mandag, til Liimfjorden paa sine Undersgelser for Regjeringen.

Han beder mig nu at hilse Dem og tilfie en Forklaring med Hensyn til Deres Bemrkning om at De ikke saae ham inden Deres Afreise. Han var nemlig paa Deres Afreises Dag i Deres Hjem Kl. 8 1/4, men da var De allerede fliet. Det Eneste, siger han, som han kan bebreide sig, er, at han havde glemt Deres Lyst til at vente paa Jernbanestationer. Fra min Datter Louise hre vi omtrent hveranden Dag og Gud vre lovet hidtil ikke andet end Godt. Vi vente denne lille Familie hertil i Slutningen af Junii; at jeg glder mig dertil kan De vel tnke. Jonas beder Dem hilse Dr. Steenbuch. Deres gamle Lev vel. E.Collin. Ellekilde pr. Helsingr (ikke i Hellebek) .

10 Junii 1874 .

Tak for Brevet kjere Andersen, jeg lste ogsaa mellem Linierne og der stod at De havde det en heel Deel bdre. De skriver at Grevinde Holstein er enig med mig deri at De nu boer temlig dyrt, men De glemmer at sige at hun ogsaa er enig med mig deri at det er en temlig ligegyldig Sag om De giver de 5 R. mere naar De ivrigt er tilfreds saavel med Leiligheden som med Behandlingen i det Hele, og det er De jo'ndash;Gjr Deres Venner og Dem selv den Tjneste kjere Andersen, ikke at lade Dem afficere af de kle Penge (som vi alle holde mere afend de er vrd) og hvis De tillader det, saa kundejeg nok have Lyst til at sige til Frken Ballin hvad Indtryk det har gjort paa Dem og Deres Venner at de valgte ieblikket saa slet for deres Paalg.–

Den lngselsfuld vntede Regn begyndte i Formiddag, og endte nu i Eftermiddag med en fuldstndig Storm'ndash;Godt at De ikke er paa Ellekilde kjere Andersen, Havets Brusen ville De neppe kunde taale og jeg sukker i mit stille Sind ofte efter den lune Skov med de grnne Trer som jeg saa sjelden faar at see.–Den Skov som ligger os nrmest, er Naaletrer paa de hie Bakker som jeg trttes ved at bestige, Naturen her er saa stor og alvorlig at man undertiden lnges efter lidt Hyggelighed.–Dog den harjeg inden Dre.

Torsdag [11.6.].

Jeg skulde idag have fortsat mit Brev kjere Andersen, men nu kom den ene af vore Fiskere og meldte at han gik til Byen–det vil sige Helsingr, og saa tager han dette Brev med hvorved det kommer I 1/2 Dag tidligere til sin Bestemmelse'ndash;Jeg tr altsaa ikke begynde paa nogen lang Historie men kun fortlle Dem at Alt i Familien er ved det Gamle'ndash;De Nygifte vntes hjem i disse Dage og Svigerinde Ingeborg glder sig vist uhyre til at faa sin Hjertesn tilbage.–Frken Thoresen flger om kort Tid Rigmor og Astrid til Norge (til Valdemars) og selv skal hun i den norske Luft see at faae sine tabte Krfter tilbage.–

Over Sommers Forfremmelse til Admiral har jeg gldet mig overordenligt[.] Jeg er vis paa at han er en dygtig og nidkjr Smand og hans Liv trnger strkt til Solskin'ndash;men hvis Liv gjr ikke det?–og hans Kone min gamle Veninde kan nok trnge'ndash;om ikke just til at blive Admiralinde, saa til de Lettelser som flger med at vre det'ndash;

Filmens rare Ansigt synes mig at lgge sig i utaalmodige Folder'ndash; Lev vel kjre A og skriv snart Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost