Dato: 13. november 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 13 Nov: 1839.

Kjre fortrffelige Ven!

Ja dette er nu en gammel Dato, et gammelagtigt Brev, naar De faaer det, men det kan jeg ikke gjre ved, det kommer af at det har vret i London frst, dog da flyver det aligevel gjerne igjennem, hver Linie deri er jo dog en dansk Guirlande, hvert Ord en kjbenhavnsk Bouquet af Danske Bogstaver. God Dag, god Aften eller Morgen! Jeg veed selv ikke hvad Tid de savner Besg af dette mit aandelige Jeg. Fra vor flles Kjreste, vi have jo Een sammen i Dronningens Tvergade, skal jeg hilse mange Gange, hun er blevet et kraftigt ungt Fruentimmer, som gjr Vesitter og banker sine smaae Veninder naar de ville drille Mulle, hun forlanger Viin til naar Folk ude byder hende Kage, kort hun synes at udvikle sig til en nordisk Mad Dudevand eller hvad det er hun bedst kaldes Georges Sand. Alt er ellers i den collinske Familie ved det Gamle, og jeg har tusinde Hilsener, isr fra Ingeborg:i den skikkelige, velsignede Emil! Ja saaledes staaer Du med store fractur Bogstaver i alle Hjerter her hjemme. Jeg er ellers ikke ret forniet med hendes Helbred, hun har ved Overgangen af Veirliget skrantet, men De kjender hendes ypperlige Humeur, hun har et indre Solskin der belyser, saa en Lg Mand, ikke ret begriber om det staaer sig godt eller galt med Sundheden. Alle Brnene have imidlertid havt Meslinger, men nu er De raske. Viggo og Jakop have korreponderede med hinanden, ret eiendommelige Breve. Geburtsdags Stykket: Koncerten ved Hoffet have ikke behaget, derimod Bournonvilles Ballet Festen i Albano, en Anmlder i Dagen roste den srdeles, havde kun den eneste Indvending at den burde kaldes Divertissement og ikke Ballet hvilket Hr Bournonville blev saa rasende over at han skrev det meest naragtige Stykke jeg endnu har seet, hvor han fortalte at Ballet hedte paa Tydsk Das Ballet og paa Fransk Le ball, at Devertitment kom af Diverter der betd at more, at skaffe Tidsfordriv og at hans Vrk var ikke en Tidsfordriv, havde han sat Sange deri maatte det kaldes aparte og ikke en Aftenunderholdning. Hele Pjesen er imidlerid smuk og har en sydlig Kolorit, uden dog at vre correct italiensk, jeg begynde nu dog at sige Bournonville det, men han fik strax Besrkergang: sagde at han var ikke nogen grand Signore, der bermtes i Naborigerne, at han kun var en Bayadere; jeg tnkte, som saa de er en lille Nar! Og saa skildtes vi; Manden er nemlig srdeles forfngelig, og nu har Oehlenschlger i et mindre heldig Digt besjunget ham og Balletten og det kan han ikke taale. Bliver derr Tid i Dag for mig, thi dette Brev skal afsted imorgen, da sende jeg et lille Epistel til hende, men i alle Tilflde bringes hende min bedste Hilsen, siig at vi alle hvad Dandsen angaaer, skrkkeligt savner hende. Jeg kommer rimeligviis ikke til Paris, thi uden jeg har 1000 Rdlr reiser jeg ikke, men bliver lidt i Tydskland det kommende Foraar, med Mulatten er vi lige nr ved enden, la Cameraderi skal frem med Ddens Vold og Magt og nu er Prven sat paa Mulatten det vil sige den frste Prve, imorgen otte Dage! saa kan den udsttes igjen i 14 Dage.

Endnu i denne Formiddag var jeg i Nyhavn hos Deres Forldre; alt stod sig godt og Deres Fader var lykkelig over Brevet. Walia skjnkede Kaffe, Christian sad ved Klaveret, klimrede og spurgte: Hva Du? Rose bad mig sige Dem at Brodersens Sster havde det godt, hun var nu dd. Det er nok intet srgeligt Budskab, i det hieste eet af de der vkke Veemod. Trer og Alt er endnu grnt, vi have faaet et Par smukke Dage, dog i Dag graaner det.

Thorvaldsen er endnu paa Nys, hvor han vil overvintre, dog kommer han herind til sin Geburtsdag den 19 November. Hans Buste af Oehlenschlger skal vre ganske naturlig. Af oplagte Nyheder er her Hauchs Roman: en polsk Familie i to Dele. Salomons Ring, et dramatisk Digt af Ingemann og man har i vente, et Bind Digt af H. P. Holst. en Folkekomedie af Overskou. En Billedbog uden Billeder af H. C. Andersen. Mad: Bushby giver nu tre nye Soireer i sit Hjem, Prisen er 5 Rdlr. En udmrket Flitespiller Heinemeyer, fra Hanover er her i denne Tid og gjr stor Lykke. Her er stor Bevgelighed med Komesionstiden, den Adresse i Avisen, den frste maae ikke udkomme i Kjbenhavn hvorfor den er flttet til Frederiksberg og sendes ind derfra, hver Morgen. Retssagen er i fuld Gang. Her skal nu i Byen oprettes en Bazar for indenlansk. kunstflids Frembringelser, med Hertzs Stemninger og Tilstande skrives endnu det sdvanlige Navn den giver i Bladene er "Forstemninger og Stilstande." - Hils de danske som kjende mig og bryde sig om en Hilsen. Arnesen haaber jeg at faae et lille Epistel istand til, men Tak ham aligevel fordi han skrev mig til, det var langt, men end jeg havde haabet og ventet Glem ikke at faae mig Brev besrget til Marmier og enndu een Bn har jeg, som jeg beder Dem opfylde eller faae Arnesen dertil; see at opsprge Digteren Heine og er han i Paris, da faaae at vide om han har erholdt paa Tydsk Improvisatoren, med samt et Brev, det er sendt for et paar Aar siden, staaer her jeg gjennem den viewegske Boghandel i Braunschweig ladet sende til ham "Nur ein Geiger". Det er mig meget om at gjre at faae at vide om ingen af disse Bger skulde vre komne til Mennesket. Det er jo en heel Deel jeg beder Dem om, men Emil er saa ""velsignet og skikkelig", som Ingeborg siger. I det jeg plager Dem, skulde jeg aflgge min Tak for de tilsendte Kobbere men disse har jeg ikke seet endnu, Ingen veed ret Besked, men de komme vel; kun forstaaer jeg ikke deres velsignede lille Brev, De undskylder deri at der ogsaa er Portrtter af Digteren, men det er jo just disse isr jeg nskede, men nu faaer jeg vel snart Fingre paa dem og skal da styrte lige ud til Eduard og betale. Imidlertid Tak, tusinde Tak kjre, gode Ven! - Men det er nok bedst jeg bliver ved med Nyheder, de faaar lst og fast, mine Breve til Folk i Udlandet er aldrig Flelser og Livs Anskuelser, men kun Forretnings Stiil og meget som lader sig fortlle, det Ene mellem det Andet, tag til Takke! Student Arnesen, den underlige forstyrrede Fyr, som blev forelsket. Bjerring der dandse Oachacha, skjd sig forleden oppe hos en Retscurator, efter frst at have taget sig nogle Retter til Livs. Den unge Rosenkilde er i Norge og har to Gange optraadt som Leporello i Don Juan og som Urbaini en Engel paa 5te Sal han er pebet og der skrives mod ham paa Vers og Prosa, dog siges der at det er den megen Norskhed, som ikke vil taale de Danske. Arnesens og Overskous Capriciosa blev nylig givet i Horsens, under frste Akt kom en hi Autoritet til Byen, Musikken, der var militair, maatte afsted og de ulykkelige Acteurer stod der og qvad uden Acompagnement frst til Slutnings Sangen indtraf da de forsvunde og Musikken gjorte doppelt Virkning. Der fortlles om en hvis Herre, om det er en opkogt Anecdote, kan jeg ikke sige, at paa et Bal fornylig, engagerede han en Dame. "Gud bevar' os!" sagde hun, "De har jo ingen Handsker paa!" - "Det gjr ikke noget svarede han, jeg vadsker mig strax efter Dandsen. - Forleden kom en Staldkngt Andersen spadserende med sin Kone gjennem Frederiksberggade, et Vindue styrtede ned og Manden var Ddens Byttte. - Dog det var nu srgeligt! i Hjemmet har jeg igjen vret i Eftermiddag; jeg sagde dem at jeg her i Brevet havde skrevet lidt om hver, " Der staaer ikke noget om mig sagde Malle og jeg lovede at tegne hende, tnk dem en venlig pige paa nogle og tyve, et Smiil halv mildt, halvt: jeg veed hvad jeg vil, gik kldt paa, grnt Silke Forklde, magels udsel i Kappe Tj, Hnderne foldet over Brystet, paa sin sterlandsk og de har hende; hun var lige kommet fra Landet. Jeg har udfrt denne Skildring meget tro, thi jeg har isinde endnu i aften at lse den for hende, at hun kan hre jeg har omtalt hende. Maria er som sdvanlig nydelig og god. Dette er ikke skrevet for at hun skal hre det. - Tjen mig i at kbe til mig et Drama, som nok koster 4 Sous og hedder Markedet i St Pjerre, det spilles paa Theater Gait. - I dette ieblik bragte Wilkens mig Kobberne, om en halv Time har Eduard de 4 #. Tak, tusinde Tak! Men kjb endnu for dobbelt saa mange Penge til mig, isr Digtere, f.Ex Victor Hugo, Scribe, Poul Duport, Tasso, Goethe & (naturligvis af samme Slags som sidst til 2 Sous Stykket) Kjb mig fra Theatret Nourit, Dejazet, Rachel, Nathan, Elslev & men af kongelige Personer Kun Louis Philip, Vittoria og Gregor XVI. - Den unge Lsse tager dem vel hjem med dog send dem helst med den Allerfrste, thi jeg vilde gjerne have dem smukt indbunde Naar jeg havde 50 Stykker samlede. Den unge Hr Lsse, som bringer dem dette Brev er et hist elskvrdigt Menneske, godmodig i den uendeligste Grad, De vil vist synes godt om han, han svrmer for gamle Mynter og er i Selskab med Etatsraad Brnsted, siig ham lidt Besked i det offentlige Liv og skulde han faae det med Daarlighed, som jeg ikke toer eller venter, saa vr ham en kjrlig Lge! - Iaften er Nyhavn illuminteret da Frken Gotschalk holder Bryllup med Grosserer Knudsen. Dette Brev er ikke morsomt, som det skulde, det til Arnesen ikke heller, undskyld, men jeg er ei saa ganske i mit Es! Hils alle Lndsmnd, tnk paa mig og mine mange Komessioner og skriv mig et lille Epistel endnu til. Giv en Efterretning om Jmf. Graae, siig mig om De har talt med hende om hun tnkte paa Digteren er saa. Fra Hartmann og hans Kone har jeg mange Hilsener, fra den gamle Studenterforening og jeg troer fra alle Brndehuggerne paa Hjrnet af Havnen, de ser i det mindste med en slsom Veemod til et hvert Menneske der bruser af sted og har Hovedet lidt paa Hld De mindes da den unge Docter der altid kom en halv Time senere end man ventede ham, forbi. Lev nu vel. Vr et moralsk godt Menneske, flg min Recept, lig paa Madradseer, drik koldt Vand og husk paa, hvad Mohamed ikke huskede, der kan vre Gift i Hnsene. De veed Mahomet dde af - - naa det er jo Sandt det var af en forpestet Kalvesteeg, jeg br mig ad, som Saft i Sovedrikken, jeg mnger det ene med det andet. Dette Brev haaber jeg, om det ikke har anden Fortjeneste har den dog denne, at det er et Billede paa mit Venskab for dem og paa hele min Person, thi det holder sig i Lngden. Levvel kjre Ven

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus