Dato: 18. juni 1873
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 18 Juni 1873

Kjære Ven!

Det er ikke Mangel pa Interesse for Dem, eller Mangel paa Længsel efter Dem, der har afholdt mig fra at føre en livlig Brevvexling med Dem, men derimod Forretninger Hovedpine og Landliggen; disse ere Faktorerne tilligemed den Underretning, jeg stadigen har søgt og har faaet om Deres Befindende og Deres Opholdssted. Dog vil jeg idag sende Dem en venlig Hilsen fra mig og Mine med Udtryk af Glæde over at det gaaer bedre med Deres Sundhed og af Haab om at see Dem fuldkommen restitueret, naar vi vende tilbage fra Norge. Vor Reise nærmer sig med stærke Skridt og jeg haaber, / at den vil bringe de Forønskede Resultater. Indlagt følger Ipsens Kort, som Anna har glemt at lægge ind i hendes Brev. Hans Brev til os var hjertligt og smukt og morede os meget. Det er ellers besynderligt at skulle gaae Nordpaa og at længes Syd paa men saaledes gaaer det jo i Almindelighed i denne Verden. Petershøi staaer i sin fulde Pragt af friske Græsplainer Guldregn, Sirener med Accompagnement af Fuglekvidder af Bølgernes Rullen mod Strandbredden, naaer Veiret er smukt er det et prægtigt Opholdssted. Broen er flyttet ind i sit prægtige Palads, som er en Prydelse for Omegnen, Suhrs ere komne hjem fra Vichy og alle Beboerne af Strandveiens Landsteder ere dragne ind i deres Boliger. Det er noget haardt at skulle forlade alt Dette, men det nytter ei at lamentere derover. Anna Melchior, som vi besøgte forleden, seer noget bedre ud end før.

Nu hviler Skuespillere og Digtere, Theateret er lukket og der er ei noget Nyt at berette om nye Digte og nye Stykker. Ipsen skriver mig, at hans store Digt bliver færdigt til Efteraaret. Bring den rare Bøgh mange og hjertelige Hilsener fra os Alle, og modtag De selv de varmeste Ønsker om fuldstændig Helbredelse saa vil vi til Vinter med Guds Hjælp kunne Modtage Dem sund og frisk i vor Leilighed paa Gammelholm, hvilken Leilighed bliver sat i fuldkommen Stand og vrimler af Haandværksfolk, baade Muerere og Malere. Blochs ere i Hellebæk, hans Altertavle paa Udstillingen var prægtig, og var det egentlig en Skam, at han ei blev valgt til Professor ved Akademiet. Lev nu vel og skriv snart til Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques

Min Hustru og alle Børnene sende mange Hilsener

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 548-50)