Dato: 14. maj 1872
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

708. Fra E. og Henriette Collin.

Det synes ikke at gaae rigtigt til iaar med Brevene herfra. De har ikke talt om noget Brev fra Jette og altsaa har De vist ikke faaet et langt Brev, som hun skrev til Dem til Dresden, saavidt jeg veed med et Indlg til Fru Raaslff. Og nu seer jeg af Deres igaar ankomne Brev, at De heller ikke har faaet mit Brev, som jeg adresserede til Innsbruck og som jeg selv bragte paa Posthuset. Dette Brev kan da ikke gaae feil af Dem, naar De atter kommer til Innsbruck.

Ingeborg har det for saa vidt bedre, at hun idag skal lidt op . . .

De nsker at vide noget om Tilstanden her i Staden. Der er gjort et Tillb til at gjre Spektakler, men det har gjort fiasco. Lederne ere tagne ved Vingebenet og den saakaldte Stormester skal vre meget forknyt i Arresten. Muursvendene vedligeholde endnu deres Skrue, men om faa Dage antager jeg at den er forbi, da der'ndash;som jeg selv har erfaret'ndash;hersker megen Misfornielse med den blandt mange Svende; kun ved Trusler ere de holdte fra deres Arbejde. Men der er ikke noget Uhyggeligt ved det Hele og her er ikke Spor af Frygt for nogen Urolighed.–

Vi have i denne Tid deiligt Veir, ligesaa smukt som i Innsbruck, 16 Varme og udsprunget Bgeskov.

Iovermorgen reiser Jonas til Stockholm for at aflevere sin Samling af Frbeen. Han har uhyre travlt.

Og nu nok hermed for denne Gang.

Deres hengivne

d. 14 Maii 1872

E. Collin.

Det er kjedeligt kjere Andersen at De ikke faar vore Breve, isr naar man som jeg, ikke skriver uden lidt Anstrngelse og Skuldersmerter, saa vil man jo nok have den Glde at faae sine gyldne Ord til deres Bestemmelse.–Men er det kjedeligt for os, saa er det mit glade Haab, at det er langt kjedeligere for Dem kjere Ven.–som gaar glip af noget som jeg veed De holder af og trnger til'ndash;Ivrigt vil jeg kun bemrke at vi altid skrive strax, saa jeg ikke kan indsee hvorfor De ikke faa[r] Brevene.–Edvard har nu fortalt Dem det Vsentligste om Stemninger og Tilstande herhjemme, jeg vil kun tilfie lidt om vor egen Sundhedstilstand, og jeg har Gudskeelov kun godt at melde da baade Edvard og jeg ere i stadig Fremgang'ndash;for mit Vedkommende yderst langsomt, men derover klager jeg ikke; At der hviler mrke Skyer over Rosenvnget, veed De . . .

Dersom en Forlovelse ubetinget er en gldelig Nyhed, saa har vi en saadan i Familien, det er Magrethe Groths Datter Magdalene som blev confirmeret for en Maaned siden, hun har nu for Livet valgt cand: thelg: Frederik Nielsen'ndash;

At vi med Lngsel see mod vort hit elskede Ellekilde, behver jeg neppe at sige Dem, der skal vre saa deiligt og Alt trives med en vidunderlig Kraft paa den lille Sand plet med al den skarpe Luft'ndash;det er mere end vi fortjne for vor store Letsindighed.

Lev vel kjere Andersen, vr glad og rask ude og kom glad og rask hjem.

Deres

Jette C.

[E. Collin:] Idag have vi havt 24 i Solen. [Linierne 17'ndash;22 staar i Margen ].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost