Dato: 12. juli 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 12 Juli 1870.

Min kjre Etatsraad!

Det er rigtignok en Skam at jeg ikke fr har skrevet til Dem, da jeg dog har saa uendelig megen Taksigelse at bringe Dem ligesom mange, mange Eccoer fra Alle dem der her er blevet gldet ved Deres Nrvrelse. De frste Dage efter Deres Afreise tourede jeg en heel Deel om med Baronesse Gldenkrone og senere har Varmen trykket mig. Men jeg har jo at gjre Dem en alvorlig Afbigt for den Skrk De oplevede paa Reisen til Sor, og tnk Dem at jeg Inted ahnede herom frend jeg samtidig modtog Deres eget kjre Brev, et fra min Mand og tillige saae det i Sor Amtstidende264. Jeg var naturligviis ikke seen til at lade Kudsken komme, og min Mening om ham at han er en underlig Fyr, malgr Invalid og Helt blev da ogsaa bestyrked da han ganske laconisk svarede: "aa jeg har saamn slet ikke tnkt paa at fortlle Det " Og De skulde bare have seet hans forundrede Udtryk da jeg jo med Varme vilde gjre ham hans Kudske-Pligt i Almindelighed begribelig og som Flge deraf hvad det da vilde sige at blive betroet i Srdeleshed at kjre for en saadan verdensbermt Mand som De! "Jeg er vis paa at ikke allene Menneskene, men ogsaa Fuglene raabe saadanne en Begivenhed til hverandre, har Du hrt, har Du hrt! gaaer det fra Nb til Mund og saa medens det er min egen kjre Gjst om hvem Alt Dette lyder, sidder jeg her hjemme og troer at han har det Godt, medens han i vores Befordring udsttes for Livsfare!" "Ja det kan saamn gjerne vre at det er ligesom Grevinden siger" var den Indrmmelse han skjenkede mit Foredrag. Gud ske Lov at De slap med Skrkken, men tro mig, De faaer ikke tiere Lov at kjre her til og fra uden en Person til paa Bukken, der i en Fart kan aabne sken, thi saaledes forekommer en lukked Calesche mig altid.

Deres Brev sendte jeg til Bodild; De talte om at vilde glde hende med et lille Brev og dette har vret hende saa kjrt at modtage skjndt hun saa ganske deelte mine Flelser ved det Passerede. I Schlangenbad har hun ikke havt det saagodt, hvorimod Vanda Gud ske Lov fler god Nytte af Kuren og derfor endnu bliver der lnge. .. .

Da min Mand til sin Fdselsdag skal overraskes med Fotographierne og jeg paa Grund af Vddelb og Alt af den Slags der netop i de Dage finder Sted har opgivet at tage min lille Fritze Vanda med ind til Byen, saa blive Fotographierne heller ikke omtalt for ham frend d. 18de nemlig hans Fdselsdag, men Hansen har sendt mig Prvekortene, og deriblandt et af Dem kjre Etatsraad som jeg finder ganske fortrinligt. De seer ud som om De var heelt i Fliel, forstaaer De ikke nok hvad jeg mener?! og saa Deres velsigned kjre Trk og kan De see hvor det hjalp ypperligt at vi piuskede op i Haaret! Bodild skal da ogsaa gldes paa sin Faders Fdselsdag med hjemlige Syner og Hilsen og saa har jeg da ogsaa ladet Hansen vedlgge et af Deres nye Billeder.

Paa Torsdag kommer jeg vil Gud til Byen, Fredag Christian ChristofF og Elisabeth. Saa varer det heller ikke lnge frend De seer mig banke paa hos Deres dle og elskvrdige Venner paa Rolighed hvor jeg haaber at De nu er og altsaa veed at De har det godt i en aandrig, kjrlig Kreds. Alle paa Holsteinborg bede om at turde sende hjertelige og taknemmelige Hilsen ved

Deres inderlig hengivne

Mimi Holstein.

Tro mod Deres Forskrift tilfiede jeg da jeg talede med Christian Kudsk at De udtrykkelig havde skrevet at De alligevel turde betro Dem til ham "indtil Verdens Ende", thi det havde vret stor Synd ikke ogsaa derved ret at vise ham Deres magelse Hjertens Godhed og det gldede ham ogsaa.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus