Dato: December 1869
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg [December] 1869.

Min kjre, kjre Etatsraad!

Alt for lang Tid siden burde De have hrt fra os, med vor hjerteligste Tak for Deres kjre sidste Besg. Ved Siden af det indre ogsaa udadtil sprudlende Liv var der udbredt en saa velsignet Ro over Dem, som vi Alle gldede os over, og aldrig er det blevet mig saa tungt at sige Dem "Farvel", som den sidste Gang. Jeg har senere hrt at De har havt den Sorg og Skuffelse, at Grosserer Melchiors for den syge Datters225 Skyld, har maatte forlgge deres frste Reiseplan226, jeg veed derfor nu Inted om Deres, men skrev igaar til Fru Scavenius for at bede hende om Underretning desangaaende. Engang imellem bryder den "gyldne Soel"227 frem, men mest have vi nu vore triste taagede Graaveirsdage. Soeler De Dem ret i Sydens varmende Soel? og er De glad? Gud give Dem det kjre, velsignede Sjl. Vi have nu faaet en ny Gartner, der strax fik at hre om H. C. Andersens Epheu og Etatsraadens Meloner. Jeg vilde saa gjerne bringe ham til med Kjrlighed at heie Om Deres Epheu. Han heder Olsen og er Broder til Haveselskabets Gartner228; lader rolig og energisk og har sidst anlagt Grev Schacks229 Amtmandens Have ved Svendborg: "rkildshus", kaldet! hvilket smigrer Svenborgs Borgere, da der til dette Navn, hrende oprindeligt til en gammel Ruin, knytter sig heltemodige Bedrifter af Svenborgs Befolkning230. I disse Dage har Gartner Flindt vret her, og vi have afstukket en Vei som udgaaer nede fra Kjkkenhaven og som fres over Marken henimod hvor "gamle Langelinie" stdte sammen med den sdvanlige Badekjrevej! jeg haaber paa den Glde at see Dem benytte denne Vei i Fremtiden vores kjre, kjre Etatsraad!

Den 5te Dec.

Nu fik jeg min gode Nabo Fru Henriettes Svar og seer deraf at vi skulde tnke os Dem i Nizza. Ganske overordentlig vilde det naturligviis glde mig at hre fra Dem, hvorledes De nu har det og om Opholdet i Wien svarede til Deres Forventninger. Her have vi havt den frste Snee med een Dags skarp Frost, men det paaflgende strke T har fuldstndig borttaget Alt Hvidt igjen. Frend Jul tager jeg en Ugestid til Byen og faaer da bo lidt som paa Feldtfod i vores Vinterbolig, netop for at ordne Alt til naar jeg sidst i Januar med Bodild paa et Pr. Maaneder flytter ind til min Holstein i den Tuteinske Stueetage231. Det er et slemt uroligt, larmende Strg, med temmelig indskrnked Plads, men da vi sgte en Bolig og man sidste Sommer tilbd denne med den Forsikring at det henad Vinteren vilde blive umueligt at faa noget Bedre, saa forhastede vi os ved at leie den, thi nu tilbydes ti for een og fra Foraaret af have vi leiet den hidtil af Baron Bille Brahe232 beboede i. Sal i Conferentsraad Holms Gaard, nrmest det Moltke'ske Palais (Dronningens Tvrgade) hvortil jeg glder mig, saafremt Vor Herre til den Tid vil tilstde os disse Planers Fortsttelse. Man br jo gjre sig Umage for altid at finde og see Lyssiderne, og foruden det kjre Hovedjemed at kunne leve en Deel af Vinteren sammen med min elskede Husbond, skjndt Smaabrnene faa blive herhjemme saa vil den Tuteinske Bolig drage kjre, toneskjnne Minder frem233 for mange af vore flles gode Venner; blandt disse er for Exempel den fortrffelige Geheimeraadinde lulie Rben fdt Bornemann234, med hvem vi tilbragte hele Tiden i Schlangenbad i Aar! Jeg hrer at Professor Marstrand har tilbudt som sit Bidrag til den nye Kirke i Nyboder235 at male Altertavlen ; Fru Jerichau har ogsaa tilbudt at male en Saadan Ny til en Kirke i Nrheden af Sor men for 1200 Rdl! Der blev sagt at det er Prindsessen af Wales som har anbefalet hende til Sultanen, da hans tiirkiske Majestt yttrede nsket for at faa sit Harems Damer portreterede men at det jo kun kunde ske ved en Kunstnerindes Pensel. Har De inted ieblik flt Dem fristed til at drage med den store Skare ned til Suez?236 Vanda var her forleden et Pr. Dage, men hun saae angreben ud og havde en styg Hoste. Hun boer i Vinter i det fordums gml. Scadetacademi, hvor ofte er De vist mange Aar tilbage gaaet ud og ind der hos Admiral Wulffs!237 I "Aftenlsning" lste jeg forleden nogle anonyme Brudstykker om Kamma Rahbek og Bakkehuset hvori De kjre Etatsraad! ogsaa nvnedes. Den Scene med Theaterplacaterne paa Brysted, for at udfylde den vide Kjole husker De nok238. (Nu har Etatsraad Thiele udgivet Erindringer fra det samme Sted239). Saadanne elskelige Mennesker som Kamma kunne vist ikke heelt beskrives, man maa have kjendt dem. Men naar deres Minde kan bres frem i Tiden af Venners Hengivenhed og de Ubekjendtes Beundring uden at udpille Enkelthederne, saa forekommer det mig at man bedre bevarer det dle, rene Stv uberrt! -

Bergses nye Bog240 gjr en Deel Opsigt, dog mest som Fortsttelse af den hans frste Arbeide fra Piazza del Popolo vakte. Jeg selv kan ikke rigtig finde mig tiltalt af hans Bger. Der forekomme platte, burleske Lier, som man siger ere meget morsomme. Et ikke ganske nyt Arbeide men som jeg frst nu har faaet i hnde er "hollan[d]ske Kunstnere" af Emil Bloch241, og den Bog interesserer mig. De sender dog ogsaa seer jeg nogle Hilsen til Danmark i Julen ved at lade Noget af Deres fortrinlige Nye trykke til den Tid242. Hvor og hos hvem vil De vre Juleaften? tro mig at De i mange Vennekredse vil erindres og omtales med Savn og Hengivenhed. Min ldste Sster er endnu i Paris, fordi hun hidtil var for lidende til at kunne bryde op til Bden. Rigsdagen er jo nu samlet, og begyndte med en Oversigt fra Finantsministeren243 over Landets srgelige finansielle Forhold. Der bliver jo omtrent aarlig spist 5 Millioner op af Landets Formue! Man er ogsaa spndt paa Flgerne af LA. Hansens244 Lovforslag til Fstegaardenes Overgang til fri Eiendom; navnlig ved Auction! Modtag de hjerteligste Hilsen fra os Alle, Alle kjre Andersen! I Julen haaber jeg at faa Brnene alle samlet med den elskede Papa i dette velsignede Hjem. Ingen af os stter stor Pris paa Vinterbal, men maaske spiller vi lidt Comedie. Vores gode Mile. Belrichard, som De maaske erindrer da hun var Bodilds frste Gouvernante, har nu afslutted denne Virksomhed og inden hun i al Tarvelighed etablerer sig i Geneve, tilbringer hun nu Vinteren hos os. Min lille Else seer forskrkkelig bleg og gjennemsigtig ud. Lille Fritze Vanda desmere blomstrende og Alle finde hende rigtig sd. Gh. ChristofF var meget syg i Efteraaret; Doctoren frygtede for Typhus eller Hjernebetndelse men Gud ske Tak vor Herre hjalp! I min Bodild har jeg ret en kjrlig voxen Datters gode Hjelp Det er yndig naar Dttrene kunne vre deres Moders Veninde. Vor Herre glde Dem kjre Ven over alt hvor De opslaaer Deres Paulun, og anbefalende os Alle paa Holsteinborg til Deres trofaste Erindring beder jeg Dem altid holde lidt af

Deres inderlig hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Efterskrift.

Fru Serre har gldet mig med et ganske overordentligt venligt Brev. Hun gjr mig den Fornielse at nske nogle Graasteens blequiste; de kunne bedst frst sendes tidligt paa Foraaret, men det er mit inderlige nske at denne Omplantning maa lykkes, ligesaagodt som de Basnser om hvilke Fru Serre skriver at de alt have baaren Frugt.

Da jeg fr nvnte "Thieles Bak[k]ehuus" var det under Indtrykket af nogle kolde, kritiserende Anmeldelser som jeg havde lst. Men nu har jeg selv lst den lille Bog og altsaa ogsaa havt Leilighed til at glde mig ved Deres "Brev"245 og hvad De atter siger om Bakkehuset nu246. Det er en yndig Bro en Mlkevei som De henpeger til for den uddelige Sjleknop i den sygnende Plante ind i Vor Herres Urtegaard! Hvilken deilig, luttrende og velsignelsesrig Opgave har De dog, saaledes at drage det Skjnneste, det Guddommelige frem! Jeg gjentager atter og atter som det lyder i mit Hjerte: Gud glde Dem nu og i al Evighed! -

Tekst fra: H.C. Andersens Hus