Dato: 6. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Paris den 6 April 1866.

Kjære Fru Koch!

Tak for Deres Brev og hver Efterretning deri om Dem og Deres! Den kjære Henny vil jeg haabe er nu igjen rask, gid at vi kunne mødes men dertil er nok ringe udsigter! En heel Maaned blev jeg i Amsterdam og havde det der rigtigt hjemligt og godt; den rigeste Digter i Holland, van Kneppelhout, der har bygget i sin Fødestad en storartet Skole for fattige Børn, indbød mig til sig; han modtog mig paa Jernbanen i Leiden førte mig til sit rige Huus og sin unge elskværdige Kone, der var en nydelig Huusmoder og i disse fire Dage jeg blev her var Middagsfest paa Middagsfest med Professorer fra Leyden og Fornemme fra Haag; en af disse, van Wassernaar de Ketwick, Kammerherre hos Dronningen modtog mig igjen saa særdeles gjæstfrit i Haag, hvor vor Gesandt Baron Bille-Brahe og min mangeaarige Ven Baron Wrede, svensk Minister i Hag, gjorte Alt, for at jeg kunde ret være hjemme, jeg kom i de første Familier og fornam / ret, hvilken god Klang mit Navn har i Holland. Da jeg nu kom ind i Belgien, tænkte jeg mig "de skjønne Dage forbi"«, men det blev ikke Tilfældet. Vor Landsmand Good, en af de første Kjøbmænd i [B rettet til:] Antwerpen, tog saa hjerteligt og velsignet mod mig, førte mig om og tilbød mig ved mit næste Besøg at boe i sit Huus; den svenske Minister var ogsaa her Opmærksomheden selv og da jeg kom i Gaderne fandt jeg strax i Vinduerne en belgisk-fransk Oversættelse af Improvisatoren og mine Eventyr. Det var mig, næsten selv som et Eventyr! Forrige Torsdag kom jeg her til Paris og Dagen efter min Ankomst gik jeg til vor Kronprinds; han var og er saa mageløst elskværdig og opmærksom mod mig, strax til næste Dag indbød han mig at kjøre med sig til Væddeløbene i Wincennes. Det var en ganske moersom Tour, vi foer afsted i tre Vogne med fire heste og Forriddere. Folk stode i Række paa Boulevarderne for at see Prindsen der vækker stor Sympati, / da vi kom til Vincennes havde Keiseren sendt een af sine Staldmestere derhen og givet vor Prinds sin keiserlige loge, i den kom jeg da ved denne Leilighed, den var hyggelig og net med Kamin, alle Folk saae derop; jeg fandt det ganske eventyrligt at sidde der og see ud paa Mængden. Grevinde Moltke var med jeg saad længe ved Siden af hende og talte, Folk dernede troede neppe at det var en fattig Poet som der sad; ogsaa en Søn af Murat er her, en gammel Mand, der i Amerika skal have prøvet Verden. Dagen derpaa var min anden April; da fik jeg elleve Breve og Telegram fra Drewsens, Collins og Linds. Kronprindsen selv med General Kauffmann kom hjem at hilse paa mig; først i dag har jeg af Danneskjold erfaret, at det var Kronprindsen selv, der havde været her og just vilde det; jeg troede, at det var en af Cavalererne. Det var saa smukt og venligt af ham. Dagen forud ved Middagsbordet drak han min Skaal istedenfor den anden April; De maa erkjende, at han har været særdeles elskværdig mod mig, og saa skulde De have hørt, hvor smukt og ligefrem han udtalte, at han var glad ved, om han kunde have bidraget Lidt til, at jeg fornøiede mig her paa Reisen. Min anden Aprils Middag tilbragte jeg iøvrigt hos vor danske Consul Calon, hvor min Skaal blev drukken, og hvor jeg var sammen med en stor Deel Landsmænd. Da jeg saa mod Midnat kom hjem traf jeg i Hotellet en fremmed Herre der sad hos Portneren med en stor Bouquet til mig, som han skulde overrække mig fra "en Dame i Kjøbenhavn", det var fra Frue Melchior, somi Brev, der først i Aften var indtruffet, havde overdragetham dette. Med Portugal-Reisen er det endnu svævende; jeg frygter Oceanet, og det er dog den nemmeste Vei, da Jernbanen ikke er aabnet endnu gjennem hele Spanien. 28 Timer har jeg der at kjøre. Nu lev vel! Hils Deres Børn og Conferentsraad Hauchs, samt Deres Broder, hans Kone og Datter. Breve til mig gaae indtil videre til den dansk Legation i Paris.

Hjerteligst

H.C. Andersen.

Jeg har i dag besøgt Rosini, der sagde, men jeg troer det ikke, at mit Navn var meget kjendt !

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 295, billed 6810-14)