Dato: 6. april 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Paris den 6 April 1866.

Kjre Fru Koch!

Tak for Deres Brev og hver Efterretning deri om Dem og Deres! Den kjre Henny vil jeg haabe er nu igjen rask, gid at vi kunne mdes men dertil er nok ringe udsigter! En heel Maaned blev jeg i Amsterdam og havde det der rigtigt hjemligt og godt; den rigeste Digter i Holland, van Kneppelhout, der har bygget i sin Fdestad en storartet Skole for fattige Brn, indbd mig til sig; han modtog mig paa Jernbanen i Leiden frte mig til sit rige Huus og sin unge elskvrdige Kone, der var en nydelig Huusmoder og i disse fire Dage jeg blev her var Middagsfest paa Middagsfest med Professorer fra Leyden og Fornemme fra Haag; en af disse, van Wassernaar de Ketwick, Kammerherre hos Dronningen modtog mig igjen saa srdeles gjstfrit i Haag, hvor vor Gesandt Baron Bille-Brahe og min mangeaarige Ven Baron Wrede, svensk Minister i Hag, gjorte Alt, for at jeg kunde ret vre hjemme, jeg kom i de frste Familier og fornam / ret, hvilken god Klang mit Navn har i Holland. Da jeg nu kom ind i Belgien, tnkte jeg mig "de skjnne Dage forbi", men det blev ikke Tilfldet. Vor Landsmand Good, en af de frste Kjbmnd i [B rettet til:] Antwerpen, tog saa hjerteligt og velsignet mod mig, frte mig om og tilbd mig ved mit nste Besg at boe i sit Huus; den svenske Minister var ogsaa her Opmrksomheden selv og da jeg kom i Gaderne fandt jeg strax i Vinduerne en belgisk-fransk Oversttelse af Improvisatoren og mine Eventyr. Det var mig, nsten selv som et Eventyr! Forrige Torsdag kom jeg her til Paris og Dagen efter min Ankomst gik jeg til vor Kronprinds; han var og er saa magelst elskvrdig og opmrksom mod mig, strax til nste Dag indbd han mig at kjre med sig til Vddelbene i Wincennes. Det var en ganske moersom Tour, vi foer afsted i tre Vogne med fire heste og Forriddere. Folk stode i Rkke paa Boulevarderne for at see Prindsen der vkker stor Sympati, / da vi kom til Vincennes havde Keiseren sendt een af sine Staldmestere derhen og givet vor Prinds sin keiserlige loge, i den kom jeg da ved denne Leilighed, den var hyggelig og net med Kamin, alle Folk saae derop; jeg fandt det ganske eventyrligt at sidde der og see ud paa Mngden. Grevinde Moltke var med jeg saad lnge ved Siden af hende og talte, Folk dernede troede neppe at det var en fattig Poet som der sad; ogsaa en Sn af Murat er her, en gammel Mand, der i Amerika skal have prvet Verden. Dagen derpaa var min anden April; da fik jeg elleve Breve og Telegram fra Drewsens, Collins og Linds. Kronprindsen selv med General Kauffmann kom hjem at hilse paa mig; frst i dag har jeg af Danneskjold erfaret, at det var Kronprindsen selv, der havde vret her og just vilde det; jeg troede, at det var en af Cavalererne. Det var saa smukt og venligt af ham. Dagen forud ved Middagsbordet drak han min Skaal istedenfor den anden April; De maa erkjende, at han har vret srdeles elskvrdig mod mig, og saa skulde De have hrt, hvor smukt og ligefrem han udtalte, at han var glad ved, om han kunde have bidraget Lidt til, at jeg forniede mig her paa Reisen. Min anden Aprils Middag tilbragte jeg ivrigt hos vor danske Consul Calon, hvor min Skaal blev drukken, og hvor jeg var sammen med en stor Deel Landsmnd. Da jeg saa mod Midnat kom hjem traf jeg i Hotellet en fremmed Herre der sad hos Portneren med en stor Bouquet til mig, som han skulde overrkke mig fra "en Dame i Kjbenhavn", det var fra Frue Melchior, somi Brev, der frst i Aften var indtruffet, havde overdragetham dette. Med Portugal-Reisen er det endnu svvende; jeg frygter Oceanet, og det er dog den nemmeste Vei, da Jernbanen ikke er aabnet endnu gjennem hele Spanien. 28 Timer har jeg der at kjre. Nu lev vel! Hils Deres Brn og Conferentsraad Hauchs, samt Deres Broder, hans Kone og Datter. Breve til mig gaae indtil videre til den dansk Legation i Paris.

Hjerteligst

H.C. Andersen.

Jeg har i dag besgt Rosini, der sagde, men jeg troer det ikke, at mit Navn var meget kjendt !

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 295, billed 6810-14)