Dato: 3. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

521. Til Henriette Collin.

Amsterdam den 3 Marts 1866.

Kjre Fru Collin!

Det var deiligt at faae Brev fra Dem! De er mere velsignet og fortrffelig end De vist selv veed. Idet jeg skriver til Dem er det ogsaa et Brev til Deres Mand, derom vil De nok enes. Meddelelsen om at min lille Gaaseurt blomstrede fremfor Deres andre Blomster gldede mig, jeg maatte fortlle det her i Huset som en Begivenhed. Ja jeg er her endnu i Amsterdam, er her i Dag netop tre Uger og bliver hertil nstkommende Lverdag, altsaa hele fire Uger, men jeg har jo ingen Hast. Fra O Neill har jeg siden Nytaar, da han ventede min Afreise, ikke hrt et Ord; det er nu 14 Dage siden at jeg fra Amsterdam sendte ham Brev at Reisen endelig var paabegyndt, men da jeg ikke hrer fra ham er jeg bange for at Brevet ikke er kommet til ham og jeg har derfor igaar atter sendt en Skrivelse for at erfare om Tilstanden i Landene og om jeg ikke nok mod Sommertid kan prve Climatet. Jeg husker ikke om jeg har fortalt Dem at Directionen for det store Theater i Amsterdam, har vret saa opmrksom at sende mig for hver Aften jeg er her en Balcon Billet og jeg benytter den ogsaa, ja begynder at forstaae en Deel af Sproget; det er meest franske Oversttelser, dog ogsaa originale Arbeider saaledes saae jeg fornylig van Lenneps historiske Drama: De Vrouwe van Wardenburg. ehlenschlgers Hakon Jarl er blevet fortrffeligt oversat af min Overstter Nieuwenhuis, men der er ikke Tanke om at opfre det. Oversttelsen udkom under Krigen og Indtgten, der var betydeligt sendtes til Danmark til de Saarede eller et lignende Brug.

Jeg har kjbt et Exemplar til Deres Mand, som jeg forrer til hans Samling. Den hollandske Udgave af Holbergs Comedier har jeg sgt om i alle Udsalg af gamle Bger og endelig fundet et Sted hvor Manden troer at han har paa Loftet et Exemplar, men han forlanger 4 Rdlr omtrent for det; jeg vil nu see om han har det og i hvilken Tilstand det er. Han sagde det var meget sjldent og at alle Exemplarer gik til Danmark.– Fru Brandt forrede mig igaar et Portrtkort af Huset her hvor vi boe; jeg tnkte strax paa Dem at det vilde more Dem ogsaa at have eet og jeg bad derom, Fru Brandt gav det strax med straalende Ansigt og vedfiede de venligste Hilsener. Jeg beboer frste Sal, hvor De seer Gardinerne rullede ned. Igaar sad jeg, efter Anmodning, for Byens frste Photograph, naar jeg faaer et Billede571 sender jeg det til Deres Mands Samling. I Tirsdags, Georg Brandts Fdselsdag, var hos ham stort Selskab, dog meest for min Skyld. Ten-Kate havde lovet at mde og forelse paa Hollandsk nogle af mine Eventyr, men han blev syg. A. L. Brandt lste da eet paa hollandsk: fem fra en rteblg. Prsten Scheltema lste paa hollandsk Toppen og Boldten og den engelske Prst lste paa Engelsk: Historien om en Moder. Jeg lste paa Dansk, det fandt jeg rigtigst, et lille Eventyr, men de Fleste forstode det ikke.–Af Aviserne seer jeg at man venter mit Besg i Leyden. Derhen reiser jeg vist nok i Dag 8te Dage og boer hos van Kneppelhout, jeg tnker to, hiest tre Dage, reiser saa til Haag. Jeg tnker at vor Gesandt Bille-Brahe er i Haag og ikke i Brssel, vil De da lade alle de Breve som efter den 10de Marts sendes hjemme fra, indtil videre gaae til: Den danske Legation i Haag. Det vilde vre overraskende smukt om Theodor i et af de kommende Brev[e] lagde et Par Ord til mig; hils ham og bed ham at bringe min Hilsen til Etatsraad Kranold, med Tilfiende, at Etatsraaden snart vil modtage Brev fra mig. Paa Theatret beder jeg ham hilse Scharff, Fredstrups, og Hultmann. Endnu kan jeg ikke klage over572 at man ikke glder mig med Breve hjemme fra, jeg har allerede faaet en Deel, de to lngste var fra Fru Melchior og fra Grevinde Frijs. Hun mlder mig at vor Kronprinds reiser den 8 Marts fra Kjbenhavn og bliver nogle Maaneder i Paris, der glder jeg mig til at see ham. Med Fru Drevsen haaber jeg at det nu er bedre, at den slemme Byld ikke drager onde Flger efter sig; hils hende kjrligt! jeg lgger ved dette Brev et Par Ord til Louise Lind og til Gade, vil De ikke nok srge for at disse komme snarest til Vedkommende. Begjrlig er jeg efter at vide om den japanske Reise, og om Udfaldet af Examen for Jonas. Tnker Viggo paa at reise sydpaa, han talte engang derom. Naar holder Edgar Bryllup og hvilke Planer er der med Helga og Carl Price, skulle de kunne gifte sig endnu? Jeg har faaet en Deel hollandske Bger fra Forfatterne selv, ja den episkopale Prst har sendt mig baade Evangelie- og Psalmebog, alle disse tillige med hvad jeg har og mueligt faaer til Deres Mand, vil jeg fr min Afreise give Hr A. L. Brandt at sende hjem med Skibsleilighed, jeg sender dem til Deres Mand, han kan da aabne Pakken og finde hvad jeg har betegnet til ham. Hver Aften er her Selskab eller jeg maa ud i lignende, kommer altid573 til Ro fr efter 12 det trtter mig en Deel og jeg er nsten altid svnig naar jeg 1/2 9 om Morgenen kommer til Kaffebordet; jeg har i den sidste Tid ondt i Tandstumperne og de bramsenske Tnder genere mig en Deel; Veiret er nu igjen blevet smukt, Solen skinner, og er ganske varm, men det fryser dog lidt om Natten. Dagbladet og Fdrelandet faae vi hver Dag saa at jeg saa temmeligt kan flge med Daglivet hjemme. Hr og Fru Brandt, ligesom ogsaa Snnen, takke for de venlige Hilsener. Paa Tirsdag gjr den danske Consul Woldsen Selskab for mig. I Avisen fra Leyden har staaet en srdeles rosende Artikkel over mig, og hvor kjendt og afholdt jeg er i Holland; at det var saa naturligt at man ved mit frste Besg saa glade modtog mig og at jeg ligesaa bliver det nu. Lad mig snart hre fra Hjemmet. Hils Jonas og Louise, samt hele Sndagens Kaffe Selskab fra

Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen