Dato: 17. februar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Thyra Krag-Juel-Vind- Frijs-Frijsenborg
Sprog: dansk.

Amsterdam den 17 Febr. 1866.

Kjre, fortrffelige Fru Grevinde!

Nu har jeg allerede vret over fjorten Dage fra Hjemmet og tilbragt i Amsterdam en heel Uge; det er mig en Trang at skrive Deres Naade til, tnke mig hjem i Deres velsignede Kreds og maaskee om ikke ret lnge ved Deres Godhed hre, hvorledes Alt der staaer til. Iaftes fik jeg et Brev fra Fru Melchior, der fortalte mig om det storartede Bal i Udenrigsministerens Locale paa Amalienborg; jeg hrte mange Enkeltheder og tillige, at hun havde talt med Deres Naade og om mig fortalt, hvor langt jeg da var paa Reisen; maa jeg nu selv fortlle Lidt om den. Men frst min Tak, fordi jeg lededes ved Deres Naades venlige Ord: at jeg nok udenfor Audientstiden vilde blive modtagen af Kongen og Dronningen; det blev ogsaa Tilfldet; de vare Begge, som altid, saa elskvrdige og naadige mod mig. Jeg talte isr lnge med Dronningen og fik sagt Levvel til Prindsesse Dagmar; Kronprindsen var ikke hjemme, men om Aftenen fik jeg Brev om Tiden nsten Dag, han vilde vente mig, og jeg fik da ogsaa ham at see. I Kongens Forvrelse havde jeg dertil den Glde ogsaa at tale endnu engang med Deres Mand, kjre Fru Grevinde!

I det stormfulde Veir lagde jeg Veien over Fyen, var frste Gang paa Jernbanen der og reiste nste Dag gjennem Hertugdmmerne; det var med tungt Hjerte og mange alvorlige Tanker, jeg foer denne Vei og saae Preussere og 0sterrigere. I Celle blev jeg et Dgn, saae Caroline Mathildes Grav og et Portrait af hende, saa smukt, meget lignende Frederik den Sjette; jeg har i Danmark ikke fr seet et saadant. Regn og Storm har fulgt mig den hele Reise, men paa Grndsen af Hannover og Holland blev det nsten ganske uhyggeligt; det var blgmrk Aften, alle Lygter blste ud; jeg sad som i den sorte Nat, Regnen skyllede ned, Vinden hylede. Nste Morgen paa Veien fra Arnheim spurgte en decoreret Hollnder mig - vi havde nogen Tid reist sammen - fra hvilket Land jeg var; jeg svarede: Danmark, og da fortalte han: Andersen fra Danmark ventes i Amsterdam! Han havde lst det i Aviserne og meente, at det vilde fornie mig at hre, at jeg der traf en Landsmand; jeg tog den Efterretning som en venlig Velkomsthilsen i det Land, jeg nu besgte. - I Utrecht blev jeg vel optagen hos min Overstter Hr. Nieuwenhuis, der er gift med en dansk Dame; Snnen er Officeer i dansk Tjeneste; her taltes saaledes ogsaa Dansk, og mit kjre Modersmaal gjorde mig det ganske hjemligt der, ligesom ogsaa hos Professor van Herwarden, hvis Kone er dansk. Mine Bger i hollandsk Oversttelse, ja, selv mit Portrait, hilse de mig fra Vinduerne i Bogladerne. - I Amsterdam blev jeg paa Banegaarden modtagen af Brdrene Brandt, begge danske Mnd og, som det synes, velhavende Kjbmnd; hos den ldste boer jeg; han er gift med en af de rigeste Piger her i Byen, og jeg maa tilfie, en af de elskvrdigste, meest qvindelige, rigtigt hjertensgode Mdre, jeg kjender. Her er hyggeligt, rigt og godt; de tale Alle Dansk, og jeg har en Fornemmelse af, at jeg er en velkommen Gjst; allerede een Uge har jeg vret her og har maattet love at udvide Opholdet endnu henved Fjorten Dage til. Jeg har ogsaa vret et Par Gange i Selskab, og man har vret saa opmrksom at samle Landsmnd og dansktalende Hollndere. Jeg har paa Dansk kunnet lse flere af mine Eventyr for dem. Digteren Ten Kate, der nyligt har endt sin store Digtning Skabelsen, er for Tiden en af de meest ansete; han har paa Dickens' Maade rundt om i de strste Byer lst sin Digtning og derved fortjent, siger man, 10,000 Gylden; hans Meninghed i Amsterdam - han er tillige Prst - bygger og forrer ham et nyt Huus. Han har oversat paa Vers flere af mine Eventyr Jeg var igaar sammen med ham, hvor han improviserede et smukt Digt til min re og srdeles varmt udbragte en Skaal for Danmark; den danske Consul var tilstede og flere Dansktalende. En stor Kage havde vi, der, da jeg jo holder af Storken, var ganske besat med smaa Storke; verst stod Fortuna med to Faner, en dansk og en hollandsk; paa den danske var skrevet mit Navn, paa den hollandske Ten Kates, og under hver Fane var en Lyre. En smuk Skaal blev udbragt for dansk Literatur. Naar jeg forlader Amsterdam og bliver et Par Dage i Leyden, er jeg indbuden af en velhavende Mand, der ynder mine Skrifter, til at boe hos ham, saa at De seer, kjre Fru Grevinde, at jeg bliver utroligt vel behandlet. raften skal jeg for frste Gang hre Meyerbeers Opera: Africanerinden; jeg kjender slet ikke Musikken, veed heller ikke, hvilke Sangkrfter her er; Ballet har jeg seet i Amsterdam, men den var saare ringe, og jeg savnede aldeles Bournonville, den Smag, den Poesie, han veed at beaande sine Digtninger med. Paa Fredag gives en stor Concert; Musikdirecteuren, en stor Beundrer af vor Landsmand Gade, har indbudt mig, og i Anledning af, at jeger der, vil en Composition af Gade blive hrt.

- - - - - Jeg lnges naturligviis efter at hre fra Deres Naade, men er, selvom Brev ikke kom saa snart, forvisset om Deres og Hr. Grevens venlige Sind for mig. Hils ham og alle Brnene, Fraulein og Hver i Huset, som har Deeltagelse for

Deres taknemmelige, hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost