Dato: 3. januar 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basnæs den 3de Jan 1866.

Kjære Fru Grevinde!

Min inderligste Tak til Dem og Hr Greven for det gamle Aar, gid at et nyt og godt for os Alle, og for vort Fædreland begynde i 1866. Endnu veed jeg ikke Dagen til min Afreise, men paa Basnæs bliver jeg til den 12 Januar; i Kjøbenhavn bliver jeg en otte, ti Dage, der er ingen Ilen med at naae Paris, da Choleraen der ikke er ganske borte; kan jeg tilbringe i Portugal Marts, April og Mai, da er det Ophold langt nok. Nytaarsmorgen skrev jeg to Smaavers; jeg sætter dem paa næste Side af dette Papir. Vil Deres Naade hilse min kjære Christian Ghristoph, ligesaa Bodil, der saae nydelig ud sidst hun var her; Ulrich Adolph var saa stille, og næsten lidt fremmet imod mig, jeg lagde Mærke der til; hils ham, det kjære Menneske, og løft Elisabeth høit i Veiret for ret at fornemme min Hilsen, hun var yndig og sød, selv uden røde Sløifer. Grevinde Wanda-Danneskjold sender jeg min varme, ærbødige Hilsen, og dertil Tak for hendes smukke Deeltagelse for Christian Schmidts Enke. Vil Deres Naade, gjennem Fru Scavenius, sige mig hvorledes jeg adresserer Brev til »Holsteinsminde«?113 Her følger nu det lille Digt fra Nytaarsmorgen og min hjertelige,

ærbødige Hilsen.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Bøn114.

Du Evighedens Gaade,

Du Lys for min Forstand,

Du Kjærlighed og Naade,

Saa stor den rummes kan;

Fra Dig alt Livet vælder,

Til Dig alt Liv gaaer hen,

Til Dig jeg Hoved hælder

Du Barnets store Ven!

Jeg Øinene vil fæste

Fortrøstningsfuld paa Dig,

Hvad der er mig det Bedste

Det vil Du give mig.

O, lad den Tro ei briste

Hos mig i Angstens Stund,

Og i den allersidste

Kys mig med Fader-Mund.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus