Dato: 29. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

506. Til Henriette Collin.

Basns ved Skjlskr 29 Dec. 1865.

Kjre Fru Collin!

Tak for Deres Brev; det kom iaftes, under Dands og Lystighed; hele Dagen havde her vret stor Jagt, et Par Rve og en Hare var nok Udbyttet, intet Dyr eller nogen Grvling faldt; jeg trak mig fra Trngselen og op paa min Stue for at vre hos Dem og Deres'ndash;ved Brevet. Den Barne-Sorg med den lille Helga Hnsche[l] der grad fordi Oluf skrev hendes Navn Helga, som Hjelga, kan jeg ikke forstaae, hun kan jo ikke lse, det maa altsaa vre Maaden man har forebragt hende Olufs infernalske Sindelag paa; og da synes mig at det var snarere Forebringeren der skulde gjre Afbigt, end Oluf. Hjelga maa vre en meget skjr Kjlegriis. Hele Huset her er imorgen indbudt til Espe, Fru Scavenii Fdehjem; der var givet mig Tilsagn om, som sdvanlig at blive her paa Basns medens de Andre toge afsted, men jeg er blevet plaget for at komme der og da der blev bestemt at tog jeg ikke med, blev Een af de Andre ogsaa hjemme, og saa har jeg maattet give efter. Faaer man een Finger griber man den hele Haand; det er nu sat i Scene saaledes: at vi i Dag efter Bordet, altsaa om Aftenen, (men det er deiligt Maaneskin,) kjre vi til Espe (2 1/2 Miil), ligge der i Nat, blive der imorgen og Natten der paa, saa at vi frst Sndag?Formiddag er igjen paa Basns og kunne holde vor Nytaars aften her; det er for mig aldeles ikke moersomt. Naar jeg kommer til Kjbenhavn, har jeg ikke bestemt, men det skal De nrmere erfare, jeg tnker at det bliver omtrent den 7'ndash;8 Januar; da tager jeg ind i Hotel d'Angleterre, tnker jeg'ndash;thi jeg bliver ikke hjemme, slaaer mig ikke til Ro de frste Maaneder; det ligger mig i Blodet, det kribler mig i Nerverne og da der fra Formuens Side, som Deres Mand udtrykker sig, Intet er iveien, saa vil jeg et Par Maaneder, (dog med lidt Eftertanke,) bilde mig ind at jeg er en formuende Mand der, nst Vorherre, kan hvad jeg vil. I sig selv havde det vret bedst at jeg aldrig havde faaet den Indbydelse til Portugal, da var jeg blevet i Ro hjemme; jeg har en afgjort Angst for Cholera, jeg veed den vil flge mig og tiltage paa Reisen og saalnge jeg endnu hrer om den har jeg ikke Mod paa at tage afsted. I Paris de endnu daglig 14 til 15. Bournonville som kommer derfra og som jeg har spurgt om den, siger at han slet ikke paa hele Reisen hrte Folk tale om den, men borte var den ikke, og tilfier lidt naivt, Du undgaaer den dog ikke skal Du have den, Du kan faae den saa vel i Kjbenhavn som i Paris og Lissabon! Det veed jeg, men mener, man skal ikke sge den, naar man har Frygt for den. O'Neill skriver: Cholera taler man ikke mere om i hele Spanien og i Frankerig existerer den kun lidt, saa man haaber til Gud, men Jernbanen fra Madrid til Badajos aabnes ikke i Januar, men frst ind i April; man venter at jeg bestemt kommer. Nuvel! men jeg drager det lidt ud; tidligere end den 16 Januar tager jeg ikke fra Kjbenhavn, maaskee lidt senere; en Maaned omtrent bruger jeg paa Reisen over Land til Portugal og naar jeg altsaa er der ved Udgangen af Februar da har jeg for mig Martz, April og Mai, altsaa hele tre Maaneder og det er et langt Ophold nok, derpaa hjem til ind i Juli og saa til Venner paa Landet, jeg kan tnkes da, om jeg lever, at vre et roligt indkvarteret Menneske fra frste September, men hvor i Kjbenhavn, ja den Tid, den Sorg eller Glde! Gid at det Hele nu maa runde sig nogenlunde. Bournonville minder mig saa skjnt, at vi begge nu have fyldt den tredie Snees og altsaa skylde Gud og Naturen at de. Dden selv er ikke det vrste, men Maaden, Stedet, det at de ude og eensom! Ja vandt jeg denne Gang i Lotteriet og kunde tage Een med, saa vidste jeg dog Nogen srgede for Begravelsen.

Jeg skriver snart til Deres Mand, men maaskee lser han dette Brev, det giver Forkundskaber. Jeg har jo nogle Sager at ordne med Creditiv, etc. fr Afreisen, men naar jeg i det mindste har syv Dage dertil kan det jo fuldeligt ordnes medens jeg er i Byen? Mon ikke Jonas kan og vil forhre et eller andet Sted, om et saadant vides, hvor lang Vei?Strkningen med Diligense bliver mellem Madrid og Badajos, samt isr, hvem vi Danske for ieblikket have at holde os til i Madrid. Hils Jonas og Louise. Tnk paa at skrive mig til. Tak for det gamle Aar! et gldeligt nyt!

Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost